SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01141673
Şehir : Samsun / İlkadım
Semt-Mahalle : YENİDOĞAN MAH. / BAHÇELİEVLER
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE ARENA 29.02.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/101296
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
42 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.03.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ- Yenidoğan Mahallesi Aziziye Cad. No: 86 İlkadım - SAMSUN Hastanemiz Satın Alma Komisyon Odası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -GAZİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

42 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/101296

1-İdarenin

a) Adresi: Yenidoğan Mah. Aziziye Cad. No: 86 İLKADIM/SAMSUN
b) Tel – Faks: 3623113030 - 3622308611
c) E - Posta Adresi: samsundhs9.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 42 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: Samsun Gazi Devlet Hastanesi - Ayniyat/Sarf Deposu - Yenidoğan Mahallesi Aziziye Cad. No: 86 İlkadım - SAMSUN
c) Teslim tarihi: Malzemelerin teslimi sözleşmenin imzalanmasına müteakip, sözleşme süresi bitimine kadar idarenin talebi doğrultusunda kısım/kısım yapılacaktır. İdarenin talebi doğrultusunda verilen malzeme siparişleri, yüklenicinin kendisine veya tebligata esas adresine yapılacak işe başlama talimatının/sipariş yazısının tebliğ edildiği tarihi izleyen 10 iş günü içinde yüklenici tarafından Samsun Gazi Devlet Hastanesi Başhekimliği - Ayniyat / Sarf Malzeme Deposu (Yenidoğan Mahallesi Aziziye Caddesi No:86 İlkadım/SAMSUN) - Taşınır Kayıt Yetkilisine teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ- Yenidoğan Mahallesi Aziziye Cad. No: 86 İlkadım - SAMSUN Hastanemiz Satın Alma Komisyon Odası
b) Tarihi ve saati: 24.03.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif edecekleri kalemlerin numuneleri teklif zarfları ile birlikte teslim edilecektir. Numune sunulmasında zorluk çekilen kalemler için Katalog sunulabilir. Ancak Komisyonun değerlendirme aşamasında numuneyi görmek istemesi halinde istenilen kaleme ait numune 5 gün içerisinde komisyona ulaştırılacaktır. Numune verilmeyen kalemler için değerlendirme yapılmayacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ Satınalma Servisi Yenidoğan Mahallesi Aziziye Cad. No: 86 İlkadım - SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
7. ve 25. kalemler arası (7 ve 25 dahil) tamamına kısım olarak teklif verilecek olup, bu kalemlere verilen teklifler, tüm kalemlerin toplam bedeli üzerinden değerlendirilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR