ÇERKEZKÖY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

ÇERKEZKÖY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01138961
Şehir : Tekirdağ / Çerkezköy
Yayınlandığı Gazeteler

ÇERKEZKÖY HABER 27.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/104864
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
21 Kalem Diş Sarf Malzemesi
İşin Yapılacağı Yer
:
Çerkezköy/TEKİRDAĞ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.03.2020 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Fatih Mah. Şehit Teğmen Akın Akın Cad. Varan Sok. No:47 Çerkezköy/TEKİRDAĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DİŞ SARF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-ÇERKEZKÖY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


DİŞ SARF MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/104864

1-İdarenin

a) Adresi

:

FATİH MAHALLESİ ŞEHİT AKIN AKIN CADDESİ VARAN SOKAK 47 59500 ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ

b) Telefon ve faks numarası

:

2827250053 - 2827252481

c) Elektronik Posta Adresi

:

cerkezkoy.adsm@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

21 Kalem Diş Sarf Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Çerkezköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi-Tıbbi Sarf deposu

c) Teslim tarihi

:

İdaremizin isteği doğrultusunda en fazla 6 (altı) kez teslimat yapılacak şekilde Çerkezköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz Deposuna teslim edilecektir.Malların teslimatı siparişin yükleniciye ulaşmasına müteakip altı(6) iş günü içerisinde merkezimiz deposuna teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Fatih Mah. Şehit Teğmen Akın Akın Cad. Varan Sok. No:47 Çerkezköy/TEKİRDAĞ

b) Tarihi ve saati

:

18.03.2020 - 11:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çerkezköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi-Satınalma Brimi Odası-Fatih Mah. Şehit Teğmen Akın Akın Cad. Varan Sok. No:47 Çerkezköy/TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR