ADANA FATMA KEMAL TİMUÇİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

ADANA FATMA KEMAL TİMUÇİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01129609
Şehir : Adana / Çukurova
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNAYDIN ADANA 10.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/47968
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
22 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.03.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adana Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (Toplantı Salonu) - Beyazevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı İlbank Karşısı No: 24 Çukurova/ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

ADANA FATMA KEMAL TİMUÇİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ - SAĞLIK BAKANLIĞI22 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/47968

1-İdarenin
a) Adresi : Beyazevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı İlbank Karşısı No: 24 ÇUKUROVA/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3222563960-61 (Dahili 3799) Direkt Hat:3222565030 - 3222565030
c) Elektronik Posta Adresi : adana.adsm@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 22 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Hastanenin ilgili depoları
c) Teslim tarihleri : İhale konusu sarf malzemeler idaremizin siparişlerine göre peyderpey teslim edilecektir. İşe başlama tarihinden itibaren hastanemizin ihtiyacı doğrultusunda, yazılı siparişimizi müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde hastanemizin ilgili deposuna teslimat yapılacaktır. İş artışı dışında ihtiyaç miktarlarının aşılması durumunda fazla yapılan teslimattan yüklenici sorumlu olacak olup, fazla teslimata ilişkin hiçbir şekilde ödeme yapılmayacaktır. Siparişe ilişkin tebligat işlemleri Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinde yer alan hükümler çerçevesince yapılacak olup, faks ile yapılan tebligatlarda bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Sağlık tesisi ihtiyacına göre yada stokla ilgili kanun ve/veya yönetmeliklerde değişiklik olması halinde teslimat programını değiştirebilir. Yeni program firmaya tebliğ edildikten sonra firma yeni programa uymak zorundadır. Tüm kalemler için son teslim tarihi hiç bir suretle 31.10.2020 tarihini geçemez.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Adana Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (Toplantı Salonu) - Beyazevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı İlbank Karşısı No: 24 Çukurova/ADANA
b) Tarihi ve saati : 03.03.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-) İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında, teklif ettikleri ürünlerden TİTUBB kayıt bildirimleri yapılmış olan ürünler için ihale sıra numarasına göre belirtilmiş UBB numaralarını gösteren listeyi ihale dosyasında sunacaktır.
Sunulacak listede belirtilen TİTUBB numaraları kullanılmak suretiyle https://titubb.titck.gov.tr/ adresinden veya Ürün Takip Sistemi(ÜTS) adresinden ürün / bayilik durumları kontrol edilecektir. Yapılacak kontrollerde TİTUBB/ÜTS ürün/bayilik durumu uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İdaremiz tarafından tespit edilen SUT kodlarının hatalı olduğuna dair idareye başvuru yapılabilir. Bu durumda idare ihalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli incelemeyi yaparak başvuruyu sonuçlandıracaktır. https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/pages/ubbBarkodSorgu.jsf adresinden ihale dokümanında belirtilen SUT kodu ile ürün eşleşmeleri kontrol edilecek olup, idare tarafından belirtilen SUT kodları ile eşleşmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2-) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için ise; o ürünün üreticisi ya da ithalatçısı tarafından, kaşeli ve imzalı olarak verilen ve söz konusu ürünün ''kapsam dışı olduğu'' ile ilgili yazılı beyanını içeren belgeyi ve isteklinin bu ürünleri satmaya yetkili olduğuna dair üretici/ithalatçı/yetkili satıcı belgelerinden uygun olanın aslını veya aslına uygun suretlerini (her bir ürün için sıra numarası belirterek) ihale dosyasında sunacaktır. Fotokopi olarak sunulan belgeler kabul edilmeyecektir. UBB'ye tabi olarak gösterilmeyen ürünler için herhangi bir belge sunulmayacaktır. Ancak içerik ve özellikleri ile aynı olan iki ürün hakkında çelişkili belge/kayıtlar mevcut ise ve idare bu ürünlerin Yönetmelikler kapsamına girip girmediği konusunda tereddüde düşer ise durum ilgili belgeler ile Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirilerek görüş alınacaktır.
3-) Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince TİTUBB/ÜTS kapsamında olan ürünler için teklif veren istekliler Satış Merkezi Yetki Belgesi veya Satış Yeri Yeterlilik Belgesinden herhangi birini ihale dosyasında sunacaktır.
4-)Teknik şartnamede ihale komisyonuna sunulacağına dair hüküm bulunan diğer belgeler, ürün tesliminde muayene kabul komisyonuna sunulacak olup ihale dosyasına eklenmeyecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
- İstekliler teklif ettikleri kalemler için en az 1 adet numuneyi, orijinal ambalajında, ihale saatine kadar üzerlerine ihale kayıt numarası, ihale sıra numarası, ürünün adı ve firma bilgisi mutlaka belirtilmek ve yetkili kişilerce kaşelenip imzalanmak suretiyle teslim edilecektir. Numune teslimatı, 1 nüsha Numune Teslim Tutanağı düzenlenerek yapılacaktır. Sunulan tanıtım materyalinde teklif edilen kalemin teknik şartnameye uygunluğu birebir tespit edilebilmelidir; aksi halde uygunluk verilmeyecektir. Teknik şartname ile istenilen ürün özellik belgeleri (ISO,CE vb.) numune değerlendirme aşamasında idare tarafından ilgili firmadan talep edildiğinde idareye sunulmak zorunda olup, aksi takdirde bu kalemlere ait numune değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale sonucunda uhdesinde kalmayan ürünlerden denendikten sonra özelliğini kaybetmeyen ve steril edildikten sonra tekrar kullanılabilecek olan kalemlerin numuneleri, itiraz süresinin bitmesini müteakip 20 gün içerisinde alınmalıdır. Aksi halde doğacak sonuçlardan idaremiz sorumlu olmayacaktır. En avantajlı 1. teklif sahibinin numuneleri, ürün teslimatlarında muayene komisyonunun değerlendirmesine esas olmak üzere hastanemizde kalacak olup, bu ürünler hiç bir şekilde iade edilmeyecektir. .Kullanıldığı için iade edilemeyen numunelerin iadesi ve ücreti talep edilmeyecektir.
- Komisyonca gerek görülmesi durumunda katalog istenilebilecektir.
- 16. Kalem için 'Biyosidal Ruhsat' teklif dosyasında sunulacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (Satınalma Birimi) - Beyazevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı İlbank Karşısı No: 24 Çukurova/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR