ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01120129
Şehir : Adana / Sarıçam
Yayınlandığı Gazeteler

TOROS 24.01.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/12483
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin İhtiyacı Olan 69(altmışdokuz) Kalem Sarf Malzeme Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Salonu Sarıçam/ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ


Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin İhtiyacı Olan 69(altmışdokuz) Kalem Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/12483

1-İdarenin
a) Adresi : Ç.Ü. TIP FAKÜLTESI BALCALI HASTANESI 01130 BALCALI SARIÇAM/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3223387078 - 3223386045
c) Elektronik Posta Adresi : balcalisatinalma@cu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin İhtiyacı Olan 69(altmışdokuz) Kalem Sarf Malzeme Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Ambarı Sarıçam/ADANA
c) Teslim tarihleri : -İhale listesinin 11, 12, 22, 27, 28, 43 ve 44 sıra numarasında yer alan malzemeler sözleşme tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde teslim edilecektir. -İhale listesinde bulunan diğer malzemelerin 1/2'si sözleşme tarihinden itibaren 30 takvim günü, diğer 1/2'si Temmuz 2020 ayı içerisinde teslim edilecektir. -Muayene Komisyonunun toplanabilmesi için; yüklenici teslimatı gerçekleştirmeden 7(yedi) gün öncesinde idareden randevu alacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Salonu Sarıçam/ADANA
b) Tarihi ve saati : 14.02.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-İstekliler, teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla aşağıda belirtilen malzemeler için karşılarında belirtilen miktar kadar numuneyi numune teslim tutanağı ile birlikte (en geç ihale tarih ve saatine kadar) Ambar Birimine teslim edeceklerdir ve imzalanmış numune teslim tutanağını teklif zarfında bulunduracaklardır. Numunesini teslim etmeyen, idare tarafından alındığı onaylanan numune teslim tutanağını teklif dosyasında sunmayan ya da teslim edilen numuneleri teknik şartnameye uygun olmayan isteklilerin bu kalemlerdeki malzemeye sunmuş oldukları teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklif ve numunesini iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderen isteklilerin, imzalamış olduğu numune teslim tutanağı ile birlikte numunesini ihale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaştırması gerekmektedir.
NUMUNE LİSTESİ
1 AA kalem pil 2 adet
2 AAA kalem pil 2 adet
3 Orta boy pil 2 adet
4 EKG kağıdı schiller 2 adet
5 İsim etiketi 2 rulo
6 Barkod etiketi 2 rulo
7 Fotokopi kağıdı 2 paket
8 Klasör (geniş) 2 adet
9 Şeffaf dosya poşeti 2 adet
10 Şeffaf kapaklı dosya 2 adet
11 Kağıt havlu Z katlama 2 paket
12 Peçete 2 paket
13 Tuvalet kağıdı 2 rulo
14 Traş bıçağı 2 adet
15 Şeffaf poşet 14x28cm 2 kilogram
16 Şeffaf poşet 20x30cm 2 kilogram
17 Şeffaf poşet 22x35cm 2 kilogram
18 Şeffaf poşet 30x50cm 2 kilogram
19 Şeffaf poşet 40x70cm 2 kilogram
20 Şeffaf poşet 50x90cm 2 kilogram
21 Şeffaf poşet 75x120cm 2 kilogram
22 Tıbbi atık kutusu 7,5lt 2 adet
23 Tıbbi atık kutusu 30lt 2 adet
24 Pedallı çöp kovası 20 litre 2 adet
25 Pedallı çöp kovası 40 litre 2 adet
26 Büyük boy siyah çöp poşeti 2 adet
27 Kırmızı büzgülü tıbbi atık poşeti 5 adet
28 Siyah büzgülü evsel atık poşeti 5 adet
29 Küçük rulo çöp poşeti mavi 55x60 2 rulo
30 Nemli mop 40 lik yedek 2 adet
31 Nemli mop 80 lik yedek 2 adet
32 Islak paspas (püsküllü) 2 adet
33 Zemin yıkama pedi (siyah) 2 adet
34 Zemin parlatma pedi (beyaz) 2 adet
35 Lavabo fırçası 2 adet
36 WC fırçası 2 adet
37 Çek-sil (45cm) 2 adet
38 Çek-sil-paspas sapı 2 adet
39 Kıl fırça 2 adet
40 Sıvı sabunluk 2 adet
41 Temizlik bezi 2 kilogram
42 Antibakteriyal köpük sabun (Orijinal ambalaj) 2 litre
43 Sıvı sabun (Orijinal ambalaj) 2 litre
44 Çamaşır suyu (Orijinal ambalaj) 2 kilogram
45 Genel zemin temizlik maddesi (Orijinal ambalaj) 2 litre
46 Kireç çözücü (Orijinal ambalaj) 2 kutu
47 Kir ve cila sökücü (Orijinal ambalaj) 2 litre
48 Toz toplama maddesi (Orijinal ambalaj) 2 litre
49 PVC cilası (Orijinal ambalaj) 2 litre
50 Askılı Koku Giderici (Orijinal ambalaj) 2 adet
51 Çamaşır makinesi deterjanı (klinikler) (Orijinal ambalaj) 2 kilogram
52 Bulaşık makinesi deterjanı (hepsi birarada tablet) (Orijinal ambalaj) 2 adet
53 Bone (Mutfak) 10 adet
54 Maske (Mutfak) 10 adet
55 Dispenser peçete (250 yaprak) 2 paket
56 Su bardağı 2 adet
57 Sürahi 2 adet
58 Tuzluk biberlik (cam) 2 adet
59 Streç film (45x1000) 2 rulo
60 Streç film (45x300) 2 rulo
61 Mermerşahi bez 2 metre
62 Bulaşık eldiveni 2 adet
63 Bulaşık süngeri 2 adet
64 Yanmış yağ çözücü (Orijinal ambalaj) 2 kilogram
65 Yağ çözücü (Orijinal ambalaj) 2 kilogram
66 Sıvı bulaşık deterjanı (elde yıkama) (Orijinal ambalaj) 2 kilogram
67 Bulaşık makinesi sıvı parlatıcısı (Orijinal ambalaj) 2 kilogram
68 Bulaşık makinesi sıvı deterjanı (Orijinal ambalaj) 2 kilogram
69 Bulaşık makinesi kireç çözücü (Orijinal ambalaj) 2 kilogram


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İhale İşlemleri Bürosu Sarıçam/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR