MERSİN ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

MERSİN ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01097645
Şehir : Mersin / Toroslar
Yayınlandığı Gazeteler

HABERCİ 07.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/623234
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI (POZİSYON YASTIKLARI) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Korukent Mah.Yavuz Sultan Selim Cad. 64 Toroslar/Mersin -Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu ( U Masa)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MERSİN ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
ŞEHİR HASTANESİ-MERSİN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


3 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI (POZİSYON YASTIKLARI) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/623234

1-İdarenin
a) Adresi : Korukent Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 64 Toroslar TOROSLAR/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3242251000 - 3242251022
c) Elektronik Posta Adresi : sh33.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI (POZİSYON YASTIKLARI)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Sarf Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra işin bitim tarihine kadar malzemeler 2 (iki) aylık stok düzeyi dikkate alınarak en az 6 (altı) , en fazla 8 (sekiz) sipariş verilecektir. Sipariş verildikten sonra 10 gün içerisinde sipariş veren ilgili deponun belirttiği yere raf teslimi yapılacaktır. Fakat İdare isterse teslim süreleri ve miktarları üzerinde değişiklik yapabilir. Her parti malın teslimine ait fatura o mal tesliminden sonra kesilecektir. Teslimat aşamasında doğabilecek her türlü zarar, nakliye ve taşıma giderleri firma tarafından karşılanacaktır. Sipariş edilen sarf malzemeler hastanenin deposuna teslim edilecek, teslim edilen sarf malzemeye ait fatura, malzemeyi alan sorumlu kişiye verilecektir. Mal teslimi mesai saatleri içerisinde yapılacak teslimatın uzunluğuna göre mesaiden önce teslim edilmeli, mesai saatleri dışında ve hafta sonları mal teslimi yapılmayacaktır. Mal tesliminden sonra kesilen faturaya; sarf malzemenin (her biri için) son kullanma tarihi, UBB barkod numarası-ÜTS, lot numarası ve SUT Kodu yazılması zorunludur. -Ürün miadına 3(üç) ay kala firma tarafından bedelsiz olarak değişimi yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Korukent Mah.Yavuz Sultan Selim Cad. 64 Toroslar/Mersin -Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu ( U Masa)
b) Tarihi ve saati : 30.12.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a)Teklif veren isteklilerin ve teklif ettikleri malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB-ÜTS) kayıtlı olması ve teklif edilen malzemenin TITUBB-ÜTS' da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması zorunludur.
b)Firmalar teklif ettiği kalemlere ait bayisi olduklarını gösteren bayilik belgesi çıktılarını sunacaklardır.
c) Kapsam dışı ürünlerde kapsam dışı olduğu belirtilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
- İstekliler Teklif ettikleri ürünlere yönelik numunelerini teklif sırasına göre bir adet numune teslim tutanağı düzenleyerek Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Komisyon Başkanlığına ihale gününe kadar teslim edecektir.Teslim tutanağı ihale dosyası ile birlikte sunulacaktır.
- Komisyonun, teklif edilen ürünleri teknik değerlendirme sürecinde, ürünler hakkında daha ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyması halinde tekrar istekli bu ürünlere ait istenilecek numune, katalog ve diğer belgeleri vermek zorundadır.
-İdareye teslim edilen numuneler ihale sonuçlandıktan sonra 30 (otuz) gün içerisinde ilgili firmalar tarafından teslim alınacaktır. Firma tarafından teslim alınmayan numuneler hastanemiz deposuna irat kaydedilecektir.
-Numunesi sunulmayan kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Korukent Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 64 Toroslar/Mersin-Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR