ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063888
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKLAL 09.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/478066
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TIBBİ SARF MALZEME ALIM İHALESİ-33 KALEM Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deposu Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE/İSTANBUL
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ek Bina Toplantı Salonu Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE /İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME ALIM İHALESİ
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ÜMRANİYE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

TIBBİ SARF MALZEME ALIM İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/478066

1-İdarenin
a) Adresi : Elmalikent mahallesi Ademyavuz caddesi 1 34760 Kazımkarabekir ÜMRANİYE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2166321818 - 2166327121
c) Elektronik Posta Adresi : umraniyesatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : TIBBİ SARF MALZEME ALIM İHALESİ-33 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deposu Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE/İSTANBUL
c) Teslim tarihi : Teslimatlar; hastane tarafından ihtiyaç doğrultusunda tek seferde ya da peyderpey sipariş verilen miktar üzerinden, sipariş yazısının yükleniciye tebliğinden (posta, fax veya e mail) itibaren 10(on) takvim günü içinde yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ek Bina Toplantı Salonu Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE /İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 05.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan (üretilen veya ithal edilen) tüm ürünlerin, TİTUBB/ÜTS’de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB/ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları ihale dosyasında sunacaktır.
Tıbbi cihazların, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin www.titck.saglik.gov.tr adresinden uyarı sistemi çercevesinde takipleri yapılacak olup,kullanımları ve piyasaya arzları durdurulan cihazlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı boy seçenekleri belirtiliyorsa bunlara ait UBB/ÜTS kaydı verilmelidir.
2- Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin UBB/ÜTS kaydı verilmelidir.
3-Ürün set olarak isteniyorsa sete ait UBB/ÜTS kaydı olmalıdır. Teknik şartnamede setin parçalarının da UBB/ÜTS kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların UBB/ÜTS kaydı sunulmalıdır.
B) İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında teklif ettiği ürünlerin kapsam dışı olduğuna dair üretici beyanını ihale dosyasında sunacaktır.
C) İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında teklif ettiği ürünlerin bağlı bulunduğu mevzuatı gereği sunulması gereken CE, ISO vb. belgeler ; ihale dosyasında sunacaktır.
D) İstekliler, 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Tıbbi Cihaz, Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında istenilen satış merkezi yetki belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
İhalede SGK tarafından bedeli karşılanan tıbbi malzemelere ait isteklilerce teklif edilen ürünlerin TİTUBB kayıt numarası MEDULA sistemine kayıtlı olmalıdır. Teklif mektubu veya ekli belgelere ürün numarası (barkodu) yazılmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-İstekliler teklif ettikleri her bir kaleme ait numuneyi İhale tarih ve saatine kadar teklif ile birlikte tutanakla idareye teslim edeceklerdir.(Numunelerin her biri orjinal ambalajında,malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir). Sağlık Bakanlığı 4211 sayılı 2008/42 nolu "Döner sermaye kaynaklarından yapılacak olan ihalelerde uyulması gereken usul ve esaslar" genelgesine göre numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin numuneleri, değerlendirilmesinden sonra teslim edilebilir durumda olan numuneler ihale süreci bittikten sonra iade edilecektir. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede tutulacaktır.Demo yapılması gereken durumlarda resmi yazı ile demostrasyon talebi firmaya yazılacaktır.
-1.Kaleme teklif veren istekliler;Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı olduğuna dair belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır.
-10.Kaleme teklif veren istekliler;Ürünün EN ISO 13485 belgesine sahip GMP kurallarına uygun üretim alanında üretilmiş olduğuna dair belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır.
-17.Kaleme teklif veren istekliler;Doku ve Sıvı örneklerinin mikroskopik analizine uygunluğu üretici tarafından onaylanmış ve garanti edildiğine dair belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır.
-17.Kaleme teklif veren istekliler;Ürünün uluslararası standartlara uygunluğu belgelenmiş ve bu durum üretici firma tarafından declare edildiğine dair belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır.
-18.Kaleme teklif veren istekliler;Teknik Şartnamenin 5.maddesinde istenilen çalışma tamamlanıncaya kadar firma tarafından bedelsiz olarak sağlanacağına dair taahhütnameyi ihale dosyasında sunmalıdır.
-18.Kaleme teklif veren istekliler;Cihaz ve Striplerle ile ilgili tüm orjinal teknik dökümanlar ihale dosyasında sunmalıdır.
-18.Kaleme teklif veren istekliler;Cihazı kullanacak personelin ve hastane tıbbi cihaz teknik servisinin eğitimi firma tarafından sağlanacağına dair taahhütnameyi ihale dosyasında sunmalıdır.
-18.Kaleme teklif veren istekliler;Teknik Şartnamedeki mevcut her bir maddenin tek tek karşıladığını gösterir uygunluk belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
-18.Kaleme teklif veren istekliler;Cihazın Tekrarlanabilirlik ve doğruluk ölçüm %CV'leri CLSI POCT 13-A3 veya ISO 15197:2013 standardında tanımlandığı şekilde olduğuna dair belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır.
-18.Kaleme teklif veren istekliler;Satıcı firma teknik serviste görevli teknik elemanlarının isim ve soy isimlerinin sertifikalarını eğitim durumlarını gösterir belgelerini ihale dosyasında sunmalıdır.
-18.Kaleme teklif veren istekliler;Firma cihazın hafıza bilgilerini ihale dökumanında sunmalıdır.
-19.Kaleme teklif veren istekliler;Teknik Şartnamenin 5.maddesinde istenilen iğnenin özelliklerini ihale dosyasında sunmalıdır.
-24.Kaleme teklif veren istekliler;Tüketici ürünleri Güvenlik Komisyonu (CFR) tarafından yayınlanan standarize olmuş 16 CFR 1610.4 testine göre yanıcılık sınıfı 1'i karşıladığına dair belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır.
-24.Kaleme teklif veren istekliler;Tıbbi Cihaz üreticisinin ISO 13485 sertifikasını ihale dosyasında -sunmalıdır.
-25.Kaleme teklif veren istekliler;Tarama abr elektrot alımlarında her 1000 adet alımda 1 paket tarama abr probunu bedelsiz olarak vereceğine dair taahhütnameyi ihale dosyasında sunmalıdır.
-26.Kaleme teklif veren istekliler;Teknik Şartnamenin 10.maddesinde istemnilen probları ücretsiz vereceğine dair taahhütnameyi ihale dosyasında sunmalıdır.
-27.Kaleme teklif veren istekliler;DIN EN ISO 11135-1 belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
-27.Kaleme teklif veren istekliler;Ürünün etkinliği klinik çalışmalarla kanıtlanmış olduğuna dair belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır.
-28.Kaleme teklif veren istekliler;Class IIb'ye göre sınıflandırılmış olmalı ve DIN EN ISO 10993 belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
-29.Kaleme teklif veren istekliler;Gümüş iyonları MRSA ve VRE gibi bir çok antimikrobiyal ajana karşı etkili olmalı ve bu özelliği belge ile kanıtlanmış olmalı ve belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır.
-29.Kaleme teklif veren istekliler;Class III sınıflandırılmasına göre üretilmiş olup DIN EN ISO 10993 belgesini ihale dosyasında sunulmalıdır.
-30.Kaleme teklif veren istekliler;Class IIb sınıflandırılmasına tabi olmalı ve DIN EN ISO 10993, DIN EN ISO 17665-1, DIN EN ISO 11135-1 belgelerini ihale dosyasında sunmalıdır.
-33.Kaleme teklif veren istekliler;Cihaz 500 test karşılığında üniteye ücretsiz bırakılacağına dair taahhütnameyi ihale dosyasında sunmalıdır.
-Kalemlere Teklif verecek firmaların ürünlerin Teknik Şartnamede istenilen Garanti süreleri ve Değişim Taahhütnamelerini ihale dosyasında sunmalıdır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ek Bina Satın Alma Bölümü Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE /İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR