MERSİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

MERSİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048440
Şehir : Mersin / Toroslar
Yayınlandığı Gazeteler

ÇUKUROVA 09.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/424415
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
DÖNER KANAL EĞESİ ENDODONTİK RESİPROKAL TİP : 2750 ADET Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MERSİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ - ÇAĞDAŞKENT MAH. MİMAR SİNAN CAD. NO:75 TOROSLAR/MERSİN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

MERSİN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimliği


TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
DİŞ SARF MALZEME (DÖNER KANAL EĞESİ ENDODONTİK RESİPROKAL TİP) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/424415

1-İdarenin

a) Adresi

:

ÇAĞDAŞKENT MAH. MİMAR SİNAN CAD. NO:75 33070 TOROSLAR/MERSİN

b) Telefon ve faks numarası

:

3243363719 - 3242241716

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@mersinadsm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

DÖNER KANAL EĞESİ ENDODONTİK RESİPROKAL TİP : 2750 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

MERSİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ SARF DEPO

c) Teslim tarihi

:

İDARENİN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA PEYDER PEY VEYA İŞİN TAMAMI OLARAK (3 AY İÇERİSİNDE) TESLİMAT YAPILACAKTIR. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTAKİP 5 GÜN İÇİNDE İŞE BAŞLANIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

MERSİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ - ÇAĞDAŞKENT MAH. MİMAR SİNAN CAD. NO:75 TOROSLAR/MERSİN

b) Tarihi ve saati

:

24.09.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teklif edilen ürünler T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği 93/43 EEC ya da 98/79 EEC kapsamındaki ürünler ise T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olan Ulusal Bilgi Bankası ( UBB ) koduna sahip olmalıdır ve firmalar, üretici veya ithalatçı ise ilgili ürüne ait firma tanımlayıcı kodunu, bayi ise ilgili ürüne ait üreticinin/ithalatçının yetkili bayisi olduğunu gösteren bayi kodunu teklif dosyalarında ibraz edeceklerdir.

T.C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) ve/veya ÜTS numaraları yüklenici tarafından kaşe-imzalı bir liste halinde verilecek olup, liste ekinde malzemelerin TITUBB ve/veya ÜTS yazıcı çıktıları verilecektir

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler, üretici veya ithalatçı tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmadığına dair beyanını ihale dosyası içerisinde sunacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İSTEKLİ FİRMA TEKLİF ETTİĞİ ÜRÜNE AİT 1 ADET NUMUNEYİ İHALE SAATTİNDEN ÖNCE İDAREYE TESLİM EDECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MERSİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ - ÇAĞDAŞKENT MAH. MİMAR SİNAN CAD. NO:75 TOROSLAR/MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

TİP İDARİ ŞARTNAMEDE YER ALMAYAN HÜKÜM KONUSUNDA TEKNİK ŞARTNAME HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR