SANCAKTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

SANCAKTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/424240
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 KALEM AMALGAM KAPSÜLÜ VE EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFAKTANI ALIMI İŞİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SANCAKTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ EYÜP SULTAN MAH. MÜMİNLER CAD. NO:1 SANCAKTEPE / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2 KALEM AMALGAM KAPSÜLÜ VE EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFAKTANI ALIMI İŞİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ- SANCAKTEPE SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2 KALEM AMALGAM KAPSÜLÜ VE EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFAKTANI ALIMI İŞİ
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/424240

1-İdarenin
a) Adresi :
EYÜP SULTAN MAHALLESİ ULUBATLI HASAN CD. MUMİNLER SK. 1 34885 SAMANDIRA SANCAKTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165863600 - 2163111963
c) Elektronik Posta Adresi : fatihdurmus.altun@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
adresi (varsa

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2 KALEM AMALGAM KAPSÜLÜ VE EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFAKTANI ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
b) Teslim yeri : SANCAKTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / DEPO BİRİMİ
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra Sancaktepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi idaresi tarafından sipariş verilen miktar üzerinden, sipariş yazısının yükleniciye tebliğinden (posta, fax veya e mail) itibaren 7 gün mesai saatleri içerisinde teslimat gerçekleştirilecek olup, peyderpey teslimatlar yapılacaktır Sipariş sayısı en az 2 en fazla 8 olacaktır.
a) Yapılacağı yer : SANCAKTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ EYÜP SULTAN MAH. MÜMİNLER CAD. NO:1 SANCAKTEPE / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 26.09.2019/10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
c) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olan ürünler için İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) kayıt olmak zorundadır. İstekli, Tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) kayıtlı tedarikçi numaralarını sunmak zorundadır. İstekli, bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaralarını ihale dosyasında sunmak zorundadır. Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle "SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylı ve UBB'de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi bulunmalıdır. Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünlerin alımı yapılmayacaktır.
b) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını verecektir.
c) İstekliler, teklif edeceği ürünlerin UBB belgelerinin üzerine ürün sıra numaralarını yazacaklardır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a)Tedarik edilecek malların numuneleri : İstekliler teklif ettikleri ürünlerin numunelerini ( numunenin uygulanması ve incelenmesi için gerekli olan set te dahil olmak üzere malzemeler ile birlikte ) ihale teklif zarfı ile birlikte taşınır kayıt birimine teslim edeceklerdir. İhale saatinden önce numuneler ile birlikte istekli firma numune teslim tutanağını 2 nüsha halinde hazırlamış olmalıdır. Numune tutanakların ( teslim ettiğini gösteren taşınır kayıt biriminin yetkili personel tarafından imzalanmış nüshası) 1 adedi ihale dosyasına koyulacaktır. Teslim tutanağından firma adı numune ihale sıra numarası barkod numarası markası belirtilmiş olmalıdır.
Numune üzerinde ihale kalem sıra nosu firma adı ve TITUBB ürün barkod numarası yazılı olacaktır. Teslim edilen ürünler orjinal paketinde olacaktır.Numunesi olmayan veya orjinal ambalajında olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İhale komisyonunca teslim edilen yada demontrasyon talep edilen numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hükümlerini karşılayıp karşılamadığını elle ve gözle fiziki özelliklerine bakarak,gerek görüldüğü takdirde klinik ortamlarda deneyerek malzemenin sağlamlığı, hastaya uygunluğu, ergonomik olup olmadığı değerlendirilerek kontrol edilecek olup teknik şartname hükümlerini karşılamayan ürünlere ait teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır. Uhdesinde kalmayan isteklilerin, numune değerlendirmesinden sonra teslim edilebilir durumda kalan numuneleri ihale süreci bittikten sonra ( sözleşmenin imzalanmasına müteakip ) 1 ay içerisinde teslim edilecektir. Bu süre içerisinde geri alınmayan numuneler idarenin sorumluluğunda olmayacaktır. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idare de tutulacaktır.
Teknik şartnameye madde bazlı cevaplar yazılacak, ilgili döküman ihale dosyasında sunulacaktır
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SANCAKTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ/EYÜP SULTAN MAH. MÜMİNLER CAD. NO:1 SANCAKTEPE/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR