MUDANYA DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

MUDANYA DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01046872
Şehir : Bursa / Mudanya
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 06.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/419488
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
58 KALEM TIBBİ SARF MALZEMELERİ ve BİYOMEDİKAL TÜKETİM SARF MALZEMELERİ ALIMI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.09.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aydınpınar Mevkii Sarı Cad. No:1/2 Mudanya BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

MUDANYA DEVLET HASTANESİ

58 KALEM TIBBİ SARF MALZEMELERİ ve BİYOMEDİKAL TÜKETİM SARF MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/419488

1-İdarenin
a) Adresi : AYDINPINAR MEVKİİ SARI CAD 16940 MUDANYA/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242801707 - 2242801695
c) Elektronik Posta Adresi : wwwbursadhs7@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
58 KALEM TIBBİ SARF MALZEMELERİ ve BİYOMEDİKAL TÜKETİM SARF MALZEMELERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Bursa Mudanya Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Deposu ve Biyomedikal Tüketim Sarf Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip ilk teslimat ilgili birimin siparişini takiben 5 (beş) gün içerisinde, sonraki teslimatlar ise yine ilgili birimin siparişini takiben 5 (beş) gün içerisinde peyderpey yapılacaktır. İhale konusu mallar mesai günleri içinde, yüklenici tarafından 1 (bir) gün önce haber verilmek şartı ile Muayene Kabul Komisyonu Deposuna istenilen şekilde istif edilerek teslim edilecektir. Malzemelerin depoya taşınması da yükleniciye aittir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Aydınpınar Mevkii Sarı Cad. No:1/2 Mudanya BURSA
b) Tarihi ve saati : 30.09.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-) İstekliler; teklif verdikleri tıbbi cihazlar / malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB)/ÜTS kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir ürün numarasını (barkod) ihale sıra numaraları belirterek yazılı olarak teklifleri ile birlikte vereceklerdir. İsteklinin, teklif edilen ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB/ÜTS kayıt ve bayi bildirimi olacaktır. teklif edilen malzemeye ait borkod numaraları, firma ve bayi tanımlayıcı numaralarının ihale teklif zarfında bulunması zorunlu olup, barkod numaraları, firma ve bayi tanımlayıcı numaralarını belirtmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2-) İstekliler teklif dosyasında UBB'ye tabi malzemeler için Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesini sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhale kalemleri için numune getirilmesi zorunludur. Numunesi istenen tıbbi malzemeler ihale saatinden önce numunelerin üzerine firma ismi ve ihale sıra numarası yazılıp, numune teslim tutanağı ile işin uzmanlarına teslim edilecektir. Numunesi olmayan veya İhale Komisyonu incelemesi neticesinde numunesi teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilen malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

34. ve 53. ihale sıra numaralı kalemler için katalog sunulabilir idare gerek gördüğü takdirde numune isteyebilir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mudanya Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR