KONYA EREĞLİ DEVLET HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

KONYA EREĞLİ DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01040638
Şehir : Konya / Ereğli
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ EREĞLİ 22.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/392301
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
11 Kalem Tıbbi Sarf Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Toros Mah Şehit Metin Düzgün Cad.No:1A Ereğli Devlet Hastanesi Satınalma Birimi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -EREĞLİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

111 Kalem Tıbbi Sarf alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/392301
1-İdarenin
a) Adresi : TOROS MAH. YURT CAD. NO:13 42000 MERKEZ EREĞLİ/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3327131133 - 3327121808
c) Elektronik Posta Adresi : konyadhs9.satinalma@saglik.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 Kalem Tıbbi Sarf Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Konya Ereğli Devlet Hastanesi Sarf Deposu
c) Teslim tarihi : idarenin yazılı sipariş tarihi itibaren 10(on) gün içerisinde miktarına göre 8 eşit parça halinde Hastanemiz Muayene Komisyonunun huzurunda teslim edilecek Mal tesliminde firma temsilcisi muhakkak surette hazır bulunacaktır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Toros Mah Şehit Metin Düzgün Cad.No:1A Ereğli Devlet Hastanesi Satınalma Birimi
b) Tarihi ve saati : 16.09.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- Sağlık Bakanlığının 15.04.2008 tarih ve 12963 sayılı Genelgesine istinaden isteklilerin teklif etmiş olduğu ürünler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na ( TİTUBB ) kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında yapılan sorgulamada “ Sağlık Bakanlığı Onaylıdır. “ ibaresi yer almalıdır. Teklif veren istekli teklif etmiş olduğu ürünlerin bayisi olduğuna dair belgeyi ihale dosyasına koyacaktır. (Sağlık Bakanlığı Bayi Bilgi Formu – Sağlık Bakanlığı Tedarikçi Firma Kayıt Formu)
2- Teklif Edilen sarf malzemelerin UBB numaraları ve ihale listesinin kaçıncı kalemine ait olduğu, malzemelerin isim ve sıra nosunu açıkça belirterek, ihale dosyasına konacaktır. Barkod numarası gerekmeyen sarf malzemelerin kapsam dışı olduğunu gösteren belgeleri istekliler, ihale dosyasına koyacaklardır
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünlere ait numuneler orijinal ambalajında, her numunenin üzerinde firma ismi ve ihale sıra nosu yazılı olarak verilecektir. İştirak edilen kalemlere ait numuneler ihale saatine kadar teslim edilecektir. Numuneler için ücret talep edilmeyecektir. Teklif edilecek ürünlerin yapılacak değerlendirmesinde teknik şartnameye uyum sağlayıp sağlamadığı ihale komisyonu tarafından tespit edilecek, uygun olmayan malzemeler ve numunesi verilmeyen kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Toros Mah Şehit Metin Düzgün Cad.No:1A Ereğli Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR