TRABZON AHİ EVREN GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE AR

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

TRABZON AHİ EVREN GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE AR

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01035109
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ 07.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/374940
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
25 Kalem Kardiyoloji, Kvc Tıbbi Sarf Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
S.B.Ü.AHİ EVREN GKDC EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ- TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

25 KALEM KARDİYOLOJİ, KVC TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

DEVLET HASTANESİ-AHİ EVREN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

25 Kalem Kardiyoloji, Kvc Tıbbi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/374940
1-İdarenin
a) Adresi : SOGUKSU MAHALLESI VATAN CADDESI 61040 TRABZON MERKEZ/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4622310467 - 4622311915
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@ahievren.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 25 Kalem Kardiyoloji, Kvc Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : S.B.Ü.AHİ EVREN GKDC EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ - SARF DEPO
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, malzemeler sözleşme süresi boyunca peyderpey teslim edilecektir. İdarenin yazılı talebi ile faks veya mail yoluyla bildirilen sipariş miktarları en geç 10 (on) gün içerisinde Hastanenin Sarf Depo Birimine teslim edilecektir. Malzeme teslimi en geç 31.12.2019 tarihi itibariyle sona ermiş olacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : S.B.Ü.AHİ EVREN GKDC EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ- TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 29.08.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekliler İhale tarihi itibari ile firmalarının ve teklif etmiş oldukları ürünlerin TC Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması zorunludur.
1-TİTUBB' da kayıtlı ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir her kısma ait ÜTS çıktısı üzerlerine kalem sıra numarası yazılarak belgelendirilecektir.
2-İstekli, Üretici veya İthalatçı ise Firmasının TİTUBB' da kayıtlı olduğunu, Yetklili Satıcı ise Bayii oduğunu gösteren ÜTS çıktısı ile belgelendirilecektir.( Hangi kısımlara ait olduğu üzerlerine yazılı olacaktır.)
3-Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürünler için Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında ''Satış Merkezi Yetki Belgesi'' verilecektir.
4-Tıbbi Cihaz Yönetmeliği dışındaki ürünler için ÜTS kaydı aranmaz.Bu durumda istekli KAPSAM DIŞI olduğunu yazılı olarak beyan edecektir. Kapsam Dışı olduğu belirtilmeyen malzemeler ÜTS kapsamında sayılacağından ÜTS ile ilgili istenen belgeler aranacaktır.
5-İhake konusu kalemler de Yerli Malı teklif eden lehine Fiyat Avantajı uygulanabilmesi için ''Yerli Malı Belgesi'' belgelendirilmesi gerekir. (Hangi kalemlere ait olduğu belirtilecektir.)
6-İstekliler teklif ettikleri ürünlerin ÜTS numaralarını, Sut Kodlarını (varsa) ve Markalarını Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtecek veya ekli liste olarak verilecektir.
7-İstekliler tarafından teklif edilen ürünlere ilişkin ÜTS kodlarının SUT (olanlar için) eşleşmesi kontrol edilecek olup eşleşmeyen kısımlar değerlendirme dışı tutulacaktır. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu 2018/26 Sayılı Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri Genelgesi kapsamına uymayan teklife konu kısımlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
-Yukarıda istenen belgeler ıslak imzalı ve kaşeli olacak şekilde ihale dosyasında bulunacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-İstekliler Teklif ettikler, her kalem için ihale saatine kadar numune getirecektir. Numuneler orjinal paketleri içerisinde ve her numunenin üzerinde ihale sıra numarası ve firma ismi okunaklı biçimde yazılacaktır. Numuneler firma adının ve ihale bilgilerinin yazılı olduğu bir koli (paket) içerisinde satın alma birimine teslim edilecektir.
2-Numunesi teslim edilmeyen veya üzerine ihale sıra numarası ve firma ismi yazılı olmayan kalemlere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacakır.
3-Numuneler için teslim tutanağı düzenlenecek olup kargo ile yapılan numune teslimatlarında İdarenin tespiti geçerli olacaktır.
4-Numunenin şartnameye uygunluğunun kontrolü sırasında açılması, denenmesi veya kullanılması durumunda herhangi bir hak talebinde bulunulmayacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektöre yapılan Her türlü Tıbbi Cihaz ve Sarf Malzeme satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar S.B.Ü.AHİ EVREN GKDC EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ- SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR