ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01024231
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

MEDYA YENİGÜN 12.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/326060
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SERİNEVLER MAH. EGE BAGATUR BULV. NO: 236 01240 YÜREĞİR/ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ - YÜREĞİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

35 KALEM BİYOMEDİKAL SARF MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2019/326060
1-İdarenin

  1. Adresi: SERİNEVLER MAH. EGE BAGATUR BULV. NO:236 01240 YÜREĞİR/ADANA

  2. Telefon ve faks numarası: 3223215752 – 3223228330

  3. Elektronik Posta Adresi: adanadhs11@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın

  1. Niteliği, türü ve miktarı: 35 KALEM BİYOMEDİKAL SARF MALZEMELERİ ALIMI
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  2. Teslim yeri: Hastanenin ilgili deposuna teslim edilecektir.

  3. Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idarenin ihtiyacı doğrultusunda sipariş çekilen malzeme 10 gün içerisinde ilgili depoya teslim edilecektir. Teslimat süreci 3'er aylık periyotlar halinde 3 parti olup, idare hastane ihtiyacı doğrultusunda teslimat programında değişiklik yapabilecektir. Süreçlerin uzaması halinde işe başlama süresi belirtilen tarihten sonraki bir tarih olsa bile işin bitiş tarihi 31 Aralık 2019 tarihini geçemez.

3- İhalenin

  1. Yapılacağı yer: SERİNEVLER MAH. EGE BAGATUR BULV. NO: 236 01240 YÜREĞİR/ADANA
  2. Tarihi ve saati: 08.08.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-) İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında, teklif ettikleri ürünlerden TİTUBB kayıt bildirimleri yapılmış olan ürünler için ihale sıra numarasına göre belirtilmiş UBB numaralarını gösteren listeyi ihale dosyasında sunacaktır.
a) Sunulacak listede belirtilen UBB numaraları kullanılmak suretiyle https://titubb.titck.gov.tr/ veya https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/ adresinden ürün / bayilik durumları,
2-) Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince TİTUBB kapsamında olan ürünler için teklif veren istekliler satış merkezi yetki belgesi veya satış yeri yeterlilik belgesinden herhangi birini ihale dosyasında sunacaktır.
3-) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamına girmeyen diğer ürünler için ise; o ürünün üreticisi ya da ithalatçısı tarafından, kaşeli ve ıslak imzalı olarak verilen ve söz konusu ürünün ''kapsam dışı olduğu'' ile ilgili yazılı beyanını içeren belgeyi sunacaktır.Ayrıca isteklinin o ürünü satmaya yetkili olduğuna dair üretici/ithalatçı tarafından verilen ıslak imzalı yetkili satıcı belgelerini (her bir ürün için sıra numarası belirterek) ihale teklif zarfı içerisinde ibraz edeceklerdir.
17. Kalem Ürüne ait veri güvenlik belgesi üretici onaylı olarak ihale dosyasında sunması zorunludur.
18. Kalem Ürün cerrahi alet üreticileri tarafından onaylı olmalı ve ihale dosyasından en az 1(Bir) Rijit ve en az 1(Bir) bükülebilir endoskop üretici (Olympus, Fujinon, Storz vb.) onay belgesi bulunmalı ve ihale dosyasında sunulması zorunludur. - Yüksek düzey dezenfeksiyonu en fazla 15 dk gibi kısa sürede yapılabilmeli ve etkinliğini gösteren yurt içi yada yurt dışı akredite kurum sertifikaları ihale dosyasında sunulmak zorundadır.(DGHM/VAH,AFNOR gibi) bu raporlar kirli ve temiz koşullarda ürünü değerlendirmiş olmak zorundadır. - Ürün uluslar arası standartlarda ki doğada parçalanabilirlik testlerine tabi tutulmuş ve sonucunda doğada parçalanabilir olarak bulunmuş olmak zorunda olup, bu bilgiyi içeren ekolojik test raporları da ihale dosyasında sunulmak zorundadır. - Yüksek düzey dezenfeksiyon süreçlerini etkilememesi için ürünün aletten su ile tamamen durulanabilir olduğunu gösteren biyouyumluluk (ISO10993) raporu ihale dosyasında sunulmak zorundadır. - Ürünün güvenlik bilgi formu ihale dosyasında sunulmak zorundadır.
28. Kalem EN166 standartlarına uygun olmalı ve standarda uygunluk belgesi ihlae dosyasında sunulmak zorundadır.
33. Kalem CE belgesi olmalı ve ihale dosyasında sunulmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, teklif edilen her bir kalem için, ürünün orijinal ambalajı içerisinde en az 1 (Bir) adet numune sunmak zorundadır. Numunelerin üzerinde kalem sırası ve firma bilgisi mutlaka belirtilecektir. Numuneler, İhale Komisyonu Uzman Üyeleri tarafından teknik şartnameye uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla kullanılabileceğinden, istekliler numunelerin iadesini/ücretini talep etmeyeceklerdir. Numuneler ihale saatinden önce satınalma birimine teslim edilmelidir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ SATINALMA İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR