KASTAMONU DEVLET HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

KASTAMONU DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00985263
Şehir : Kastamonu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU DOĞRUSÖZ 24.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/193417
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
15 Kalem Kemoterapi Sarf Malzme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kastamonu Devlet Hastanesi (Kuzeykent Mah.Cankat Sok.No:4 B Blok 1.Kat Satınalma Birimi)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -KASTAMONU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


KEMOTERAPİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/193417
1-İdarenin
a) Adresi : KUZEYKENT MAH. CANKAT SOK. NO:4 MERKEZ KASTAMONU 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3662141053 - 3662121487
c) Elektronik Posta Adresi : dr.mi.kdh@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 15 Kalem Kemoterapi Sarf Malzme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hastanemiz tıbbi sarf depo birimine teslimat yapılacaktır
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat gösterdiği için fax numarasına veya EKAP üzerinden tebligat olarak siparişler gönderilecek olup; ürünlerin teslimatı peyder pey yapılacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : : Kastamonu Devlet Hastanesi (Kuzeykent Mah.Cankat Sok.No:4 B Blok 1.Kat Satınalma Birimi)
b) Tarihi ve saati : 16.05.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- İstekliler ihale tarihi itibarı ile teklif ettiği cihaz ve sarf malzemelerin imalatçısının veya ithalatçısının T.C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz ulusal bilgi bankasına veya Ürün Takip Sistemine kayıtlı olması ve isteklinin de T.C. İlaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankasından veya Ürün Takip Sisteminde yetkili satıcı olduğuna ait belgenin internet çıktısını teklif zarfı içerisinde sunmaları gerekmektedir.
2- İstekliler tarafından Teklif edilecek cihaz ve sarf malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine kayıtlı olması ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmekte olup , ilgili internet çıktısı ihale dosyasında sunulmalıdır.
3-)Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için firmaların kapsam dışı yazılı beyanında bulunmaları gerekmektedir.
4-)Tıbbi Cihaz Satıcısı yetki belgesi teklifle beraber sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a)Firmalar ihaledeki her bir kalem için 3(üç) adet numuneyi ihale saatinde ihale dosyasında bulundurulacaktır. Teknik komisyon gerek gördüğü taktirde ek numune talebinde bulunabilecektir.
b)İsteklilerin ihalenin 6. kalemi için teklif edecekleri İnfizyon Pompa Cihazı ile ilgili katologloarı ihale dosyasında sunacaklardır.
c)İhaleyle ilgili idare gerek görürse DEMO talebinde bulunabilecek olup demo taahhütnamesi ihale dosyasında bulunacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kastamonu Devlet Hastanesi (Kuzeykent Mah.Cankat Sok.B Blok 1.Kat Satınalma Birimi ) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : Kastamonu Devlet Hastanesi (Kuzeykent Mah.Cankat Sok.No:4 B Blok 1.Kat Satınalma Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR