VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00982902
Şehir : Van / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

PRESTİJ HABER 17.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/172310
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
28 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI İŞİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
VALİ MİTHAT BEY MAH. HASTANE CAD. SAĞLIK SOK. 1 NOLU ASM YANI İPEKYOLU - VAN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-VAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

28 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/172310
1-İdarenin
a) Adresi : VALİ MİTHATBEY MAH. HASTANE CAD. SAĞLIK SK. 1 NOLU ASM YANI 65100 VALİ MİTHATBEY MAH. İPEKYOLU/VAN
b) Telefon ve faks numarası : 4322151560 - 4322151916
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@vanadsm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 28 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ MEDİKAL DEPOLARI
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN TARAFLARCA İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ'NCE VERİLECEK YAZILI VEYA SÖZLÜ SİPARİŞ İLE TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : VALİ MİTHAT BEY MAH. HASTANE CAD. SAĞLIK SOK. 1 NOLU ASM YANI İPEKYOLU - VAN
b) Tarihi ve saati : 09.05.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-İsteklilerin TC İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı olması, alımı yapılacak ürünün/cihazın TITUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve bunları teyit eden belgeler, ihale teklif dosyasında sunulacaktır. İstekli imalatçı veya ithalatçı firma ise ulusal bilgi bankası firma numarasını gösteren belgeyi, istekli bayii ise ulusal bilgi bankası bayii numarasını gösteren belgeyi ihale dosyasında sunmak zorundadır. İsteklinin TC. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu tevsik edici belge. Teklif edilen ürünün Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB'na) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS'ne) kayıt zorunluluğu olmaması halinde bu belge aranmayacaktır.
2-Teklif edilen ürünün/cihazın TITUBB kaydı gerekmiyorsa, imalatçı/ithalatçı/Bayii firma tarafından TITUBB kapsamında olmadığına dair imzalı olarak verilmiş olan belge ihale dosyasında sunulacaktır.
-Yerli malı belgesi sunacak olan istekliler bu belgenin aslını, noter onaylı suretini veya idaremiz tasdikli suretini ihale dosyasına koyacaklardır. Yerli malı belgesinin fotokopisi veya başka idarelerce yapılmış aslı gibidir vb. sureti kesinlikle kabul edilmeyecektir. Teklif edilecek yerli malı ürünlere ait yerli malı belgesi üzerine hangi kalem/kalemlere ait olduğu yazılacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-İstekliler ihaleye teklif ettiği ürünlerin MARKALARINI Birim Fiyat Teklifinde veya ayrı bir liste halinde ihale dosyasında sunmak zorundadır.
-İhale Komisyonu teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla 1.ve 2. avantajlı tekliflerden başlamak üzere firmalardan ihale sonrasında numune istiyebilecektir. Birliğimizin yazılı talebi üzerine numuneler 72 saat içinde komisyona teslim edilecektir. Zamanında numunesi teslim etmeyen firmalar fiyat verdikleri kalemlerde değerlendirme dışı bırakılacaktır.
-İstekliler teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu teklif mektubunda kabul ve taahhüt etmektedir. İhale komisyonu tarafından numune incelemesi sırasında tespit edilemeyen kusurlar muayene komisyonu tarafından tespit edilebilir. ihale komisyonunca yapılan numune incelemesi sonucu malzemenin satın alındığı gerekçesiyle istekliler hiç bir hak talebinde bulunamaz.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR