İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981290
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSES 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/181180
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
109 Kalem-MAL ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI -3. KAT -İHALE SALONU - Sümer Mah. 451 Sok. No: 2 Konak /İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019-2020 YILLARI 12 AYLIK (01/07/2019-30/06/2020 ARASI)PATOLOJİ SARF MALZEMELERİ TOPLU ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/181180
1-İdarenin
a) Adresi : Sümer Mah. 451 Sok. No: 2 35260 KONAK KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : (0232) 444 35 01 - (0232) 484 74 86
c) Elektronik Posta Adresi : izmir.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 109Kalem-MALALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yerleri : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA, TIBBİ SARF AMBARLARINA PEYDER PEY TESLİM EDİLECEKTİR
c)Teslim tarihleri : 01/07/2019 - 31/07/2019 Tarihleri Arasında Yazılı Talebe İstinaden Malzeme Teslimatı Yapılacaktır.
01/09/2019 - 30/09/2019 Tarihleri Arasında Yazılı Talebe İstinaden Malzeme Teslimatı Yapılacaktır.
01/11/2019 - 30/11/2019 Tarihleri Arasında Yazılı Talebe İstinaden Malzeme Teslimatı Yapılacaktır.
01/02/2020 - 29/02/2020 Tarihleri Arasında Yazılı Talebe İstinaden Malzeme Teslimatı Yapılacaktır.
01/04/2019 - 30/04/2020 Tarihleri Arasında Yazılı Talebe İstinaden Malzeme Teslimatı Yapılacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI -3. KAT -İHALE SALONU - Sümer Mah. 451 Sok. No: 2 Konak /İZMİR
b)Tarihi ve saati : 08.05.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 11.01.2017 tarih ve E.01-32 sayılı yazı ile yayınlanan 2017/1 Sayılı Genelgenin 2.3. sayılı maddesi gereği "Satış Merkezi Yetki Belgesi" sunması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
  • ALKOL için teklif verecek firmalar TAPDK’ dan alınmış Etil Alkol Toptan Satış Belgesi veya Etil Alkol Ve Metanol Toptan Satış Belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.
  • ALKOL için teklif verecek firmalar Üretici veya ithalatçı firmanın “ TC. Tütün, Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu“ tarafından firma adına düzenlenmiş Dağıtım Yetki Belgesi’nin noter onaylı kopyası ihale dosyasında sunacaklardır
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1- Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında aday veya isteklilerin ÜTS kayıt veya bildirimi aranması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarik firma) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmasının bayi olduğuna dair ÜTS kayıt ve bildirimi aranacaktır. Alımı yapılacak ürünlerin ÜTS 'de tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Ürünlere ait ÜTS çıktılarının sunulması gerekmektedir. ÜTS çıktıları (pdf formatında olmak kaydıyla) cd ortamında sunulabilir.
2- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için ;Tıbbi cihaz Yönetmelikleri uyarınca, herhangi bir ürünün veya cihazın Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olup olmadığına, üretim veya kullanım amacı çerçevesinde üreticiler karar vereceğinden teklif edilen ürünün TİTUBB kapsamı dışında olduğunun iddia edilmesi halinde üretici veya ithalatçı tarafından düzenlenmiş Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığına dair beyan esas alınacağından söz konusu beyanın ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.
3- HUAP CD : İstekliler tekliflerini HUAP üzerinde bulunan kik ihale yazılım programında hazırlayarak cd ortamında dosyalarında sunacaktır. Eksikliği halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4- Yerli malı tekif eden istekliler, bu avantajdan yararlanabilmek için, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda / Borsalar tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
Ayrıca, birim fiyat teklif mektubunda yerli malı fiyat avantajından yararlanılmak istendiğine dair ilgili ibare ile birlikte yerli malı belgesinin hangi kısım/kısımları kapsadığının belirtilmesi gerekmektedir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
NUMUNELERİN TESLİM ŞEKLİ
  • İSTEKLİLER TEKLİF VERİLEN KALEMLER İÇİN 2 (İKİ) ADET, (SOĞUK ZİNCİR OLANLAR 1 ADET OLARAK TESLİM EDİLEBİLİR) PİYASAYA ARZ EDİLMİŞ HALİYLE NUMUNE SUNMAK ZORUNDADIR. NUMUNELER İHALEDEN ÖNCE (ŞAHİT NUMUNE VE İHALE NUMUNESİ OLARAK AYRI AYRI PAKETLERDE HER NUMUNENİN ÜZERİNDE İHALE SIRA NUMARASI VE İHALE KAYIT NO'SU YAZILI OLARAK) İDAREYE TESLİM EDİLECEK OLUP DÜZENLENEN ONAYLI NUMUNE TESLİM TUTANAĞININ 1 NÜSHASI TEKLİF ZARFININ İÇİNDE SUNULACAKTIR. NUMUNELERİN EKSİKLİĞİ HALİNDE İLGİLİ KALEME AİT TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.
  • SOĞUK ZİNCİR KURALLARINA UYGUN OLARAK TAŞINMASI GEREKEN NUMUNELER GEREKLİ ŞARTLAR İDAREMİZDE SAĞLANAMAYACAĞINDAN KESİNLİKLE SATINALMA BİRİMİNCE TESLİM ALINMAYACAK OLUP, BU ŞEKİLDE GÖNDERİLEN NUMUNELER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.SOĞUK ZİNCİR NUMUNELER İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - PATOLOJİ LAB. 'NA TESLİM EDİLECEK OLUP DÜZENLENEN LAB. SOR. TARAFINDAN ONAYLANMIŞ NUMUNE TESLİM TUTANAĞININ 1 NÜSHASI TEKLİF ZARFININ İÇİNDE SUNULACAKTIR. LAB. SOR. TARAFINDAN ONAYLANMAMIŞ NUMUNE TUTANAKLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. BU NUMUNELERİN İHALE SÜRECİNDE SOĞUK ZİNCİR ŞARTLARI BOZULACAĞINDAN İADESİ YAPILMAYACAKTIR.
  • NUMUNELERİN KARGO İLE GÖNDERİLMESİ HALİNDE İHALE TARİHİNDEN EN AZ 1 GÜN ÖNCE İDAREMİZE ULAŞACAK ŞEKİLDE KARGOLANMALIDIR. KATALOG VE BROŞÜRLER TAMAMLAYICI BELGE KAPSAMINDA SUNULABİLİR, ANCAK KATALOG VE BROŞÜR TEK BAŞINA NUMUNE OLARAK DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR. BU ŞARTLARI TAŞIMAYAN NUMUNELERİN KABULÜ YAPILMIŞ OLSA DAHİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. NUMUNELERİN EKSİKLİĞİ HALİNDE İLGİLİ KALEME AİT TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.
  • TEKLİF EDİLEN MALZEMENİN UYGUNLUĞU TESLİM EDİLEN NUMUNEDEN TESBİT EDİLEMEDİĞİ TAKDİRDE TEKRAR NUMUNE İSTENEBİLECEKTİR. İDARENİN NUMUNE TALEBİ ÜZERİNE EN GEÇ 24 SAATTE NUMUNELER TESLİM EDİLECEK OLUP, NUMUNELERİ SÜRESİNDE TESLİM ETMEYEN VEYA GECİKME İÇİN GEÇERLİ MAZERET BİLDİRMEYEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR. NUMUNELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASINDA İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE ADAPTÖR, CİHAZ V.B. APARATLAR EN GEÇ 24 SAAT İÇERİSİNDE İDARENİN GÖSTERECEĞİ YERE TESLİM EDİLECEKTİR. NUMUNELER VE APARATLAR İÇİN HERHANGİ BİR ÜCRET TALEP EDİLMEYECEKTİR.
  • İSTEKLİLER TARAFINDAN İDAREMİZE SUNULAN DEĞERLENDİRME NUMUNELERİ, DEĞERLENDİRME SIRASINDA ZAYİ OLACAĞINDAN, GERİ İADE EDİLMESİ MÜMKÜN OLMAYACAKTIR. BU DURUMDA İSTEKLİ İDAREDEN HİÇBİR HAK VE ÜCRET TALEBİNDE BULUNAMAYACAKTIR.
    İDAREMİZE TESLİM EDİLEN ŞAHİT NUMUNELER İSTEKLİLERE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP TALEP ETMELERİ HALİNDE 30 GÜN İÇİNDE, YÜKLENİCİLERE İSE İŞİN BİTİMİNİ MÜTEAKİP TALEP ETMELERİ HALİNDE 30 GÜN İÇİNDE VERİLİR. BU SÜRELER İÇİNDE TESLİM ALINMAYAN NUMUNELERDEN KURUMUMUZ/KURUMLARIMIZ SORUMLU DEĞİLDİR, BU HUSUSTA HİÇBİR HAK VE ÜCRET TALEBİNDE BULUNULAMAZ.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI -Satınalma-1 Birimi - Sümer Mah. 451 Sok. No: 2 Konak /İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI -Satınalma - 1 Birimi - Sümer Mah. 451 Sok. No: 2 Konak /İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR