ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978499
Şehir : Ankara / Altındağ
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 11.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/164589
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Üroloji Kliniği İhtiyacı 22 (yirmiiki) Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ANKARA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Üroloji Kliniği İhtiyacı 22 (yirmiiki) Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/164589

1-İdarenin
a) Adresi : Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125962000 - 3125172097
c) Elektronik Posta Adresi : info@diskapieah.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Üroloji Kliniği İhtiyacı 22 (yirmiiki) Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hastanemiz Tıbbi Sarf Deposu
c) Teslim tarihi : Yüklenici/yükleniciler hale konusu ürünleri hastanenin ihtiyacına göre partiler halinde peyder pey veya tek seferde teslim edeceklerdir. Teslimatlar siparişlerin bildirilmesini müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde yapılacaktır. Son parti 16.12.2019 tarihine kadar teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 25.04.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a-İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası’ndan (TITUBB veya ÜTS ), Sağlık Bakanlığınca onaylıdır” ibaresinin ve UBB kodunu gösterir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte vereceklerdir.
b-T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası’ndan (TITUBB veya ÜTS ) onaylı FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte vereceklerdir.
c- TITUBB’a kayıtlı olmayan ürünler "kapsam dışı" olarak teklif mektubunda belirtilecektir. Üretici firmadan ürünün "kapsam dışı" olduğuna dair yazı sunulacaktır.
d- İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait (TITUBB veya ÜTS ) ürün kodunun idarenin talep ettiği ürün SUT alan koduyla uyuşmalı, aksi taktirde ilgili kalem değerlendirmeye alınmayacaktır.
e- Teklif edilen ürünlerin (TITUBB veya ÜTS ) kayıtları alan tanımları ve jenerik isimleri Medula sistemine tanıtılmış olması gerekmektedir. Yapılacak inceleme sonucu kaydı olmayan veya yanlış kaydedildiği tespit edilen ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır ve oluşmuş olan tüm maddi zarar firma tarafından karşılanacaktır.
f- SUT kodu ile ilgili ürünün kodunun eşleştirmesini gösteren belgeyi, teklifleri ile birlikte verilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler, teklif edilen ürünlerin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu belirlemek amacı ile ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı broşür, katalog vs. tanıtım materyallerini sunacaklardır.
b) İstekliler, GENEL HÜKÜMLER başlıklı teknik şartnamede belirtildiği gibi teklif ettikleri her kalem için yine şartnamede belirtildiği miktarda numuneyi İHALE SAATİNE KADAR satınalma birimine veya İHALE ESNASINDA UZMAN ÜYELERE tutanak karşılığı teslim edecekler. Ürüne ait Teknik şartnamede numune miktarı belirtilmiş ise belirtilmiş miktar kadar, belirtilmemiş ise Genel Hükümler şartnamesinde istenen miktarlarda numune teslim edilecektir. İsteklilerin teklif ettikleri ürünlere ait TITUBB veya ÜTS no'ları ile numune olarak verdikleri ürünlere ait TITUBB /ÜTS no'ları aynı olmalıdır bu no'lar numune teslim tutanaklarında gösterilmelidir. Numunelerin ambalajları açılarak denenerek karar verilecek olduğundan dolayı tekrar firmalara teslim edilmeyebilir.
c) İhale ve Muayene Komisyonları ihale dosyasında yer alan evraklar, teklif edilen ürünlerde tereddütte düştüğü durumlarda incelenmesi için uygun gördüğü ilgili kuruluşlara masraflar ilgili firmalar tarafından karşılanmak üzere gönderebilir. Firma bunun için idareden her hangi bir ücret talep edemez.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1 DOUBLE J KATATER 4,7 F adet POLİÜRETAN DOUBLE J STENT 500
2 DÜZ UÇLU KAYGAN KILAVUZ TEL HİDROFİLİK adet KILAVUZ TEL - GUİDE WİRE 1.000
3 ESNEK UÇLU KILAVUZ TEL adet KILAVUZ TEL - GUİDE WİRE 20
4 LUBRİCANT JEL 11 CC adet STERİL KAYGANLAŞTIRICI ( LUBRİKANT ) JEL LİDOKAİNLİ 20.000
5 ÜRODİNAMİ KATETER (VEZİKAL ) adet ÜRODİNAMİ KATETERİ (SİSTOMETRİ KATETERİ)ÇİFT LÜMENLİ 6F 100
6 ÜRODİNAMİ KATATER (REKTAL) adet ÜRODİNAMİ REKTAL KATETER SETİ 100
7 AÇIK CERRAHİ KLİP SMALL adet ENDOSKOPİK KLİP ATICI (AÇIK CERRAHİ) 5MM 100
8 AÇIK CERRAHİ KLİPS LARGE adet ENDOSKOPİK KLİP ATICI (AÇIK CERRAHİ) BÜYÜK BOY 10 MM VE ÜZERİ 70
9 AÇIK CERRAHİ KLİPS MEDİUM adet ENDOSKOPİK KLİP ATICI (AÇIK CERRAHİ)-ORTA BOY 10 MM 150
10 ERİŞKİN AMPLANTZ RENAL DİLATATÖR SET adet AMPLATZ RENAL DİLATÖR SET 8-30 F 70
11 LAPAROSKOPİK RADİAL DİLATASYON PORTU 12MM VE KANÜL KILIFI adet KANÜL VE DİLATÖR LAPAROSKOPİK 10(±2)MM STERİL 10
12 DİSPOSABLE BIÇAKSIZ OPTİK TROKAR adet BIÇAKSIZ GÖRÜNTÜLÜ TROKAR 5-12MM/10CM 10
13 LAPAROSKOPİK DİSTENSİYON BALON adet DİSTANSİYON BALON SİSTEMİ 90
14 BASKET KATETER adet NİTİNOL YASSI TELLİ TAŞ BASKET-POLİAMİD KILIF 3 F 120 CM 40
15 PROSTAT BİYOPSİ KİTİ KENDİNDEN TABANCALI adet PROSTAT BİYOPSİ İĞNESİ KİTİ 500
16 SİLİKON UZUN SÜRE KALABİLEN DOUBLE J adet DOUBLE J SİLİKON (UZUN SÜRELİ) ÜRETRAL STENT, BİR UCU KAPALI 5 F 28 CM 50
17 TUIP UÇLU TUR LOOPU adet REZEKTOSKOP TUR LOOP 30
18 KESİCİ TUR LOOPU VİDALI SİSTEM 24FR TEK KÖK GİRİŞLİ adet REZEKTOSKOP TUR LOOP 130
19 PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ ÖRTÜ SETİ adet PERKÜTAN ÖRTÜ SETİ 50
20 TUR KOLLEKTÖR SETİ adet FİLTRE TUR KOLLEKTÖR SETİ 200
21 TUR Y SETİ PUARLI adet Y TUR SETİ PUARLI 800
22 ACCSESH SHEET adet FLEKSİBLE ÜRETRAL ENDOSKOPİK GİRİŞİM KILIFI 8/10F 45-50 CM 50

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR