TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00964486
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

TAKA 22.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/125803
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gülbaharhatun Mahallesi İnönü Cad. Ahmet Can Bali Sok. No:15 Ortahisar / TRABZON
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2019 Yılı Kardiyoloji Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/125803
1-İdarenin
a) Adresi : Gülbaharhatun Mah İnönü Cad.Ahmet Can Bali Sok. No:15 61040 TRABZON MERKEZ/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4624106113 - 4622341120
c) Elektronik Posta Adresi : trabzon.imis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : S.B.Ü Ahi Evren Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deposu
c) Teslim tarihi : Adı geçen Hastane tarfından verilen sipariş üzerine ürünler, 10(on) takvim günü içinde teslimatı gerçekleşecektir. 25.1.1 maddesinde belirtilen mücbir sebepler dışında veya verilen siparişin tamamının mücbir sebepler dışında başka bir zorunluluktan teslim edilemeyeceğinin haklı gerekçelerle dayanarak yüklenici tarafından belgelendirilmesi haricinde, sağlık tesisinin siparişi oranında teslimat gerçekleşecek olup, siparişin bölünerek farklı zamanlarda sağlık tesisine teslimi yapılmayacaktır. İhaledeki malzemelerin teslimi 31/12/2019 tarihine kadar peyderpey olarak gerçekleşebilecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gülbaharhatun Mahallesi İnönü Cad. Ahmet Can Bali Sok. No:15 Ortahisar / TRABZON
b) Tarihi ve saati : 12.04.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1- Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamındaki ürünler T.C. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olacaktır. Kayıtlı ürünlerden "Sağlık Bakanlığından onaylıdır" ibaresi taşımayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- İstekliler, teklif ettikleri ürünlerle ilgili UBB kayıt belgelerini vereceklerdir.(Üzerlerinde hangi kalemlere ait olduğu belirtilecektir.)
3- Sağlık Müdürlüklerinden temin edilecek olan "Satış Yeri Yeterlilik Belgesi" nin aslı yada noter tastikli sureti ihale dosyasında sunulacaktır.
4- Bayi Bilgi formları verilecektir.( Üzerlerinde hangi kalemlere ait olduğu belirtilecektir.)
5- İstekliler teklif edecekleri ürünlerin ubb kodlarını (kapsam dışı ise “kapsam dışı” ibaresini) ve markalarını birim fiyat teklif cetvelinde ve ya ihale dosyasında ayrı bir liste olarak belirtmelidirler. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için firmaların kapsam dışı yazılı beyanında bulunmaları ve satış yetki belgesini ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir.
6- Teklif edilen ürünler Sağlık Uygulama Tebliğine tabi ise birim fiyat teklif cetvelinde Sut kodları belirtilmelidir.
7- Yerli malı ürün beyanı için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınacak "Yerli Malı" belgelerinin üzerine hangi kaleme ait olduğu yazılmalıdır.
8- Yükleniciler HUAP'da hazırlanmış, KIK sonuç CD’lerini sözleşme anında sözleşme evrakları ile birlikte sunmalıdırlar.
9- İdare, ihale edilen şahit numuneleri veya isteklilerce sunulan ancak ihale edilmeyen numunelerin iadesi ile sorumlu değildir. Ancak sözleşme imza edildikten 10(on) gün sonraya kadar geçen sürede talep edilmesi halinde numuneler firmalara iade edilecek, iade talep edilmeyen numuneler kullanılmak üzere sağlık tesislerine dağıtılacaktır
10-Teklif değerlendirmede Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2018/13 sayılı Genelgesindeki hükümleri uygulanacaktır
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- İstekliler teklif ettikleri ürünlerin numunelerini ihale saatinden önce satın alma servisine teslim edecek olup, numune üzerinde kalem sıra no,firma adı ve markası yazılı olacaktır. Numune getirilmeyen kalemler değerlendirme dışı tutulacaktır. İhale kalem sırası ile numune sıra numarası arasındaki uyumsuzluktan firma sorumludur. Numune teslimatı için teslim tutanağı hazırlanacak ve teknik şartnamede istenmesi halinde isteklilerce teklifte bulundukları kalemlere ilişkin katalog verilecektir, katalog sunulan kalemler numune teslim tutanağında ayrıca katalog verilmiştir şeklinde belirtilecektir..
2- İstekliler, teklif verdikleri ürüne ait katalog, broşür, cd vb. bilgilendirici materyalleri ihale teklif zarfında sunmalıdırlar, sunulan materyallerin üzerine ihale kalem sıra numarası belirtilmelidir .
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve özel sektörde yapılmış her türlü tıbbi sarf malzeme alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gülbaharhatun Mahallesi İnönü Cad. Ahmet Can Bali Sok. No:15 Ortahisar / TRABZON adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gülbaharhatun Mahallesi İnönü Cad. Ahmet Can Bali Sok. No:15 Ortahisar / TRABZON adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR