ZONGULDAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

ZONGULDAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960240
Şehir : Zonguldak / Merkez
Semt-Mahalle : MİTHATPAŞA MAH. / ZONGULDAK
Yayınlandığı Gazeteler

ŞAFAK 09.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/91822
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13 KALEM DİŞ SARF MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi - Toplantı ve İhale Odası (Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:64 Merkez Zonguldak)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-ZONGULDAK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


13 Kalem Diş Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/91822
1-İdarenin
a) Adresi : MİTHATPAŞA MAHALLESİ BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO:64 ZONGULDAK 67100 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3722596650 - 3722596666
c) Elektronik Posta Adresi : zonguldak.adsm@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 13 KALEM DİŞ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
c) Teslim tarihi : İhale konusu mal, sözleşmenin imzalanmasından sonra, idarelerin faksla veya posta ile yapılan siparişine müteakip 10 gün içinde malın pey der pey teslimatı sipariş veren idareye yapılacaktır. Malın ilgili depolara teslimatı yapılarak sözleşmenin maddelerine göre teslimata ait işlemlerin devamı sağlanır.Yükleniciler İdareler tarafından faks veya posta ile yapılan Sipariş dahilinde mal tesliminde bulunacaklardır. Sözleşme bitiş tarihi 31/12/2019 tarihini geçmeyecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi - Toplantı ve İhale Odası (Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:64 Merkez Zonguldak)
b) Tarihi ve saati : 01.04.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler Tıbbi Cihaz "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında teklif ettiği ürünler için "Satış Merkezi Yetki Belgesi" ihale teklif zarfında sunulacaktır.
İstekliler İl Sağlık Müdürlüklerinden alınacak tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesini ihale teklif zarfında sunacaklardır.
İstekliler ve teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi cihazlar/ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri) teklif ettikleri ürünlere ait TİTUBB veya ÜTS kayıtları ile birlikte sunacaklardır.
Teklif edilen ürünlerin kayıtlı olduğunu gösterir barkod numaraları teklif ile birlikte kalem sıra numarası belirtilerek liste halinde ve/veya Ürünlerin barkod numaralarını Birim Fiyat Teklif Cetvelinde göstereceklerdir
Tıbbi Cihaz Uygulama Yönetmeliğine göre kapsam dışı olan malzemelerin kapsam dışı olduklarını gösterir üretici firma veya distribütör firma tarafından verilmiş belge yada resmi makamlarca verilen kapsam dışı olduğunu gösterir belge ihale teklif zarfında sunulacaktır.
İstekliler sözleşme sırasında uhdesinde kalan kalemlerin tekliflerini HUAP sisteminden KİK İhale Yazılım Programı Üzerinden hazırladığı dosyayı dijital ortamda (cd.vb) sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1)Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTUBB) veya ÜTS (ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ) kayıtlı olması ve tıbbi cihazların TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri) teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB kayıtları ile birlikte sunacaklardır. Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) yada Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2)Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için teklif verilmesi halinde; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanının teklif dosyasında sunulması zorunludur.
3)İstekliler, UBB belgelerinin üzerine teklif edilen ürünlerin ihale sıra numaralarını yazacaklardır yada teklif verilen ürünlerin UBB numaralarını belirten ayrı bir liste vereceklerdir.
4) İstekliler, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen "Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni ihale teklif dosyasında sunacaklardır.
5) Yerli Malı Belgesi sunan isteklilerin; Yerli Malı Belgesinin hangi iş kalemine ait olduğunu belirtmeleri zorunludur.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler teklif ettikleri sistemlere ait tüm teknik detayları gösteren üretici firmaya ait orjinal ingilizce veya yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış ve onaylanmış ingilizce türkçe tercüme dökümanlarını vereceklerdir.İstekliler tarafından teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve teknik şartnamedeki sıraya göre "Teknik Şartname Uygunluk Belgesi" başlığı altında yetkili kişi/kişilerce imzalanmış olarak cevap verilecektir.
b) Teklif edilen malzemenin; idarece hazırlanan teknik şartname maddelerine sırasına göre tek tek cevap veren, model ve menşeinin belirtildiği, teknik şartnamye uygunluk belgesi verilecektir.Teknik şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan teklifler değerlendirilemeyecektir.
c) Teklif edilen malzemeler ve kitlerin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı broşür, katalog, kullanım klavuzu gibi teknik döküman sunulacaktır.
Uhdesinde malzeme kalmayan firmalara ait numuneler ve kullanılmayan numuneler geri iade edilecek olup, sözleşmelerin imzalanmasına müteakip en geç 1 ay içerisinde ihale biriminden teslim alınmalıdır. 1 ay içerisinde teslim alınmayan numuneler geri iade edilmeyecektir.
d) Numune teslimi: Numuneler teklif sırasına göre cinsi, markası, miktarını seri no veya üretim tarihi ile UBB numarasını içeren 2 nüshalık liste ile ihale saatinden önce teslim edilecektir.Numune teslim listesinin bir nüshası teklif zarfı içine konulacaktır.Numunelerin üzerinde kalem sırası ve firma bilgisi mutlaka belirtilecektir.Teslim edilen numunelerin rekabet koşullarını olumsuz etkilememesi içn kapalı koli içinde teslim edilmesi zorunludur.Kolı dışında isteklinin adı ve gereki firma bilgileri yazılmalıdır.Kargo ile numune gönderilmesi durumunda ihale dosyası kesinlikle ayrı gönderilmelidir.
e) Numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından Merkezimizde teorik ve uygulamalı olarak teknik şartnameye uygunluğu bakımından değerlendirilecektir.Yaklaşık Maliyet Üzeri kalan yada Kamu İhale Mevzuatı gereğince ihalede numunesi değerlendirilmeden değerlendirme dışı bırakılan isteklilere ait ürünler talep edilmesi halinde 1(bir) ay içerisinde iade edilecektir.
f) Teknik şartnamede belirtilen adet kadar numune veya katalog teslim edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi - Satınalma Birimi (Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:64 Merkez Zonguldak) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi - Satınalma Birimi (Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:64 Merkez Zonguldak) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR