İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960134
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ DEMOKRAT 11.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/105761
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
90 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.04.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KOCAELİ İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ YENİDOĞAN MAHALLESİ D-100 KARAYOLU ÜZER İ 41100 İZMİT KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ

90 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/105761
1-İdarenin
a) Adresi : YENIDOGAN MAHALLESI D-100 KARAYOLU ÜZERI 41100 İZMİT İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623223460 - 2623253369
c) Elektronik Posta Adresi : sekadevlet@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 90 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İzmit Seka Devlet Hastanesi Taşınır Depoları
c) Teslim tarihi : Siparişler idarenin ihtiyacına göre peyderpey çekilecektir. Sipariş çekildikten itibaren 15 takvim günü
içinde Muayene Komisyonu gözetiminde Hastane ambar servisine teslim edilecektir. Malzemeler
yüklenici tarafından ambar sorumluları gözetiminde depo içerisine taşınmalı ve gösterilen yere
istiflenmelidir. Teslim tarihi ve saati en az bir gün öncesinde Hastane ambar servisine bildirilecek,
mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde teslimat yapılmayacaktır. Bozuk ambalajlı ve miyadı uygun
olmayan malzemeler teslim alınmayacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KOCAELİ İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ YENİDOĞAN MAHALLESİ D-100 KARAYOLU ÜZER İ 41100 İZMİT KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 08.04.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün genelgesi gereği aday veya isteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na
(TİTUBB veya ÜTS) kayıt veya bildirimi aranacaktır. Aday veya isteklilerin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı
durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS kayıt veya bildirimi aranacaktır.
2)15/05/2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" Ek-3 de yer alan cihazlar haricindeki
diğer tıbbi cihazların satışının yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğün'den "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" nin alınması ve ihale işlem
dosyasında sunulması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin satın alımlarında, alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB/ ÜTS'de tedarikçi firma adı altında Sağlık
Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya
cihazlar için TİTUBB/ÜTS kayıt veya bildirimi aranmayacak ve bu ürünler için ÜRETİCİNİN veya İTHALATÇININ Yönetmelikler kapsamında
olmadığına dair beyanı esas alınacak, ilgili belge ihale zarfında sunulacaktır.
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmadığına dair beyan verilen malzemelere ait standartlara (Biyosidal Ruhsatı, TSE, CE vb.) ilişkin belgeler ile
teklif sunan isteklinin bayi olması durumunda üretici veya ithalatçının vermiş olduğu Satış Yetki Belgesi ihale zarfında sunulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1. İstekliler teklif verdikleri her kalem için numune sunmak zorundadır. Numuneler teknik şartname hükümlerinde istenildiği gibi (orjinal ambalajında,
orjinal kutusu ile birlikte olacak ve kutu içerisinde Türkçe Prospektüs sunulacak vb.) sunulacaktır. Teknik şartnamesinde numune istenmemiş
malzemeler için katılımcılar ihtiyaç listesinde yer alan birim üzerinden numune sunacaklardır. Ancak numune istenmeyerek katalog istenen
malzemelerde firmalar ürüne ait katalog sunacaklar, ihale komisyonu uygun görmesi halinde bu malzemelerden numune isteyebilecektir. Numunesi
gelmeyen ürünlerde firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2. İhaleye teklif sunan istekliler teklif ettikleri ürünlere ait marka ve modelleri teklif mektubunda ve/veya ayrı bir listede sunacaklardır. Sunulan marka
ve modellerin sundukları barkod numaralarındaki malzemeler ile aynı olması gerekmekte olup, olmaması halinde isteklilerin ilgili kalemlerdeki
teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3. İhalenin bazı kısımların teknik şartnamelerinde ihale işlem dosyasında sunulmasına ilişkin hüküm konulan belgeler (TSE, CE vb. standarda ilişkin
belgeler, Biyosidal Ruhsatı vb. belgeler) bulunmaktadır. Bu belgelerin ihale işlem dosyasında sunulması esas olup, sunulmaması halinde firmanın ilgili
kısımlardaki teklifi değerlendirilme dışı bırakılacaktır. Sunulacak olan bu belgeler idari şartnamenin 7.7. Belgelerin Sunuluş Şekli başlıklı maddesi
hükümlerine uygun olarak sunulacaktır. İhale işlem dosyasında sunulmasına ilişkin hüküm bulunmayan belgeler ise numune değerlendirme aşaması
ve/veya mal teslimi esnasında ihale komisyonu/muayene ve kabul komisyonunca istenebilecek olup, istenmesi halinde firma bu belgeleri sunmak
zorundadır.
4. İhale Komisyonunun uygun görmesi halinde, sarf karşılığı cihazlar için demo talep edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 60 TRY (Türk Lirası) karşılığı KOCAELİ İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ SATINALMA
SERVİSİ - EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOCAELİ İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ-SATINALMA BİRİMİ- YENİDOĞAN MAHALLESİ D-100
KARAYOLU ÜZER İ 41100 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi
miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR