ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00946238
Şehir : Adana / Sarıçam
Yayınlandığı Gazeteler

ÇUKUROVA METROPOL 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/16381
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
11 Kalem Sarf Malzeme Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İhale Salonu Sarıçam/ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ


Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Romatoloji-İmmünoloji Bilim Dalında Kullanılmak Üzere Alınacak Olan Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/16381

1-İdarenin
a) Adresi : Ç.Ü. TIP FAKÜLTESI BALCALI HASTANESI 01130 BALCALI SARIÇAM/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3223387078 - 3223386045
c) Elektronik Posta Adresi : balcalisatinalma@cu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 Kalem Sarf Malzeme Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Ambarı Sarıçam/ADANA
c) Teslim tarihi : İhale listesinde bulunan malzemeler, işe başlama tarihi ile 31.12.2019 tarihleri arasında idarece yazılı sipariş ile bildirilen miktarda ve sürede, peyderpey teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İhale Salonu Sarıçam/ADANA
b) Tarihi ve saati : 07.03.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
- İhale listesinin 8.sıra numarasında yer alan kalem için yüklenici firma istenmiş olan test miktarı kadar DNA izolasyon kiti ve test sayısına yetecek kadar Taq DNA polimeraz enzimini kit kullanımı süresince ücretsiz olarak ilgili laboratuvara teslim edecektir. İstekli firma bu durumu kabul ettiğine ilişkin yazılı belgeyi; antetli, kaşeli ve imzalı olarak teklif dosyasında sunacaktır.
- İhale listesinin 8.sıra numarasında yer alan kalem için yüklenici firma, ekte teknik özellikleri belirtilen DNA izolasyon cihazını laboratuvara kurmalıdır. Ayrıca; istekli firma söz konusu cihazın, kitlerin kullanımı süresince laboratuvarda kalacağını kabul ettiğine ilişkin yazılı belgeyi; antetli, kaşeli ve imzalı olarak teklif dosyasında sunacaklardır.
- İhale listesinin 9. ve 10. sıra numarasında yer alan kalemler için; Mikroskobun montajı, kalibrasyonu ve cihazı kullanacak personelin yeterli eğitimi, idarenin öngördüğü biçim ve koşullarda, yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. İstekli eğitim vereceğine dair yazılı belgeyi; antetli, kaşeli ve imzalı olarak teklif dosyasında sunacaklardır.
- İhale listesinin 9. ve 10. sıra numarasında yer alan kalemler için TİTUBB’da tedarikçi firma altında T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış ve onaylanmış olması şartı aranacaktır. Teknik şartnamede yer alan ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında teklif edilen ürün ile ilgili; teklif veren firmanın, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına üretici, imalatçı ve/veya bayii olarak kaydının bulunması ve T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onayının olması şarttır. Teklif veren firma durumunu (üretici/imalatçı/bayii) ispat (tevsik) eden belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte teklif dosyasında sunmalıdır. Teklif mektubunda ürünlere ait UBB kodları da belirtilmelidir.
- İhale listesinin 9. ve 10. sıra numarasında yer alan kalemler için istekli firma, ihale uhdesinde kalan ürünler için, dış kalite kontrol serumlarını ücretsiz getireceğine dair yazılı belgeyi; antetli, kaşeli ve imzalı olarak teklif dosyasında sunacaklardır.
- İhale listesinin 9. ve 10. sıra numarasında yer alan kalemler için istekli firma bu kalemlerde yer alan kitlerin çalışma sonuçlarını değerlendirmek amacı ile, kitlerin kullanımı süresince verilmek üzere, ekte teknik özellikleri verilen İmmünofloresan Mikroskobu vereceğine ilişkin yazılı belgeyi; antetli, kaşeli ve imzalı olarak teklif dosyasında sunacaklardır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
- İstekli firmalar teklif ettiği kalemlere ilişkin sistem ve cihazlara ait TSE, ISO veya CE belgelerinden en az birini teklif dosyasında sunacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-İstekli firmalar, ihale tarihinden itibaren 5 gün içerisinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Doku Tipleme laboratuarında demonstrasyonunu gerçekleştirecektir. İstekli firma teklif ettiği ürünler ve bu ürünlerin kullanılacağı cihazların tamamını getirmek zorundadır. Eksik malzeme getiren firmanın teklifi değerlendirilmeyecektir. Demonstrasyon sonucunda uygun olmadığı belirlenen ürünlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Yerli Malı teklif eden istekli, yerli malı belgesinin birim fiyat cetvelindeki hangi kalem için oluğunu belirtecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İhale İşlemleri Bürosu Sarıçam/ADANA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İhale İşlemleri Bürosu Sarıçam/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR