YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHÎSİ E.A.H.

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHÎSİ E.A.H.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943145
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/46223
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
31 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.03.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi (Kazlı Çeşme Mah. Belgrad Kapı Yolu Cad. No: 1 Zeytinburnu/İSTANBUL)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

31 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI

GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ-YEDİKULE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

31 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/46223

1-İdarenin
a) Adresi :
Kazlı Çeşme Mah. Belgrad Kapı Yolu Cad. No: 1 34760 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124090200 - 2126641010
c) Elektronik Posta Adresi : bashekimlik@yedikulegogus.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
31 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihal e dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hastanemiz Tıbbi Sarf Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi (Kazlı Çeşme Mah. Belgrad Kapı Yolu Cad. No: 1 Zeytinburnu/İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati : 01.03.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret
Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler TC İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı olmalı, alımı yapılacak malzemelerin TITUBB da Sağlık Bakanlığı
tarafından onaylı olmalıdır. Bunları teyit eden belgeleİr ihale teklif dosyasında sunacaklardır. İstekli imalatçı veya ithalatçı firma ise ulusal bilgi
bankası firma numarasını gösteren belgeyi, istekli bayii ise ulusal bilgi bankası bayii numarasını gösteren belgeyi ihale dosyasında sunmak
zorundadır.
İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettikleri malzemeler için UBB numaralarını ve SUT kodlarını gösteren belgeyi ihale
dosyasında sunacaklardır.
Teklif edilen malzemelerin TITUBB’na kaydı gerekmiyorsa, TITUBB kapsamında olmadığına dair imzalı olarak verilmiş olan belge ihale
dosyasında sunulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- İstekliler teklif ettikleri ürünler için idaremiz tarafından hazırlanan teknik şartnameye uygunluğunu gösteren kalem kalem “Teknik Şartnameye
Uygunluk” belgesi sunacaklardır.
2- İstekliler teklif ettikleri ürünle re ait numunelerini ihale günü mesai saati bitimine kadar bir tutanakla satın alma birimine teslim edeceklerdir.
Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve
01.02.2019 İlan Önizleme
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanDurum.aspx 2/2
Araştırma Hastanesinin Halk Bankası Vatan Caddesi Şubesi nezdindeki TR32 0001 2009 8870 0044 0000 19 numaralı hesabına Doküman bedeli
yatırılıp Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi (Kazlı Çeşme Mah. Belgrad Kapı Yolu
Cad. No: 1 Zeytinburnu/İSTANBUL) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi (Kazlı Çeşme
Mah. Belgrad Kapı Yolu Cad. No: 1 Zeytinburnu/İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi
miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 in ci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR