SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926957
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HADİSELERLE HAKİKAT 10.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/700406
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kadıburhanettin Mah. Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

203 Kalem Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2018/700406

1-İdarenin
a) Adresi: Kadıburhanettin Mah. Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi) 58080 MERKEZ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası: 3462256367 - 3462219555
c) Elektronik Posta Adresi: sivas.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 203 Kalem Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:
ZARA DEVLET HASTANESİ, SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ, YILDIZELİ DEVLET HASTANESİ, KANGAL DEVLET HASTANESİ, DİVRİĞİ SADIK ÖZGÜR DEVLET HASTANESİ, GÜRÜN DEVLET HASTANESİ, GEMEREK DEVLET HASTANESİ, ŞARKIŞLA DEVLET HASTANESİ, SİVAS NUMUNE HASTANESİ, AKINCILAR DEVLET HASTANESİ, GÖLOVA DEVLET HASTANESİ, ALTINYAYLA DEVLET HASTANESİ, ULAŞ DEVLET HASTANESİ, DOĞANŞAR DEVLET HASTANESİ, HAFİK DEVLET HASTANESİ, KOYULHİSAR DEVLET HASTANESİ, İMRANLI DEVLET HASTANESİ, HALK SAĞLIĞI BAŞKANLIĞI, 112 AMBULANS BAŞHEKİMLİĞİ VE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AMBARLARI
c) Teslim tarihleri:
Sözleşme imzalamaya müteakip işe başlanacak olup, iş bitim tarihi sözleşme imza tarihinden başlamak üzere 12 (Oniki) aydır. İlgili sağlık Tesisinin ihtiyacı doğrultusunda peyderpey olarak alınabileceği gibi tek seferde de alınabilir. Ayrıca istekli firma malın tek seferde alınmasını talep edemez. İlgili sağlık tesisleri siparişlerini Faksla yoluyla yapacak olup; aynı gün faksın teyidi idare tarafından yapılarak faksın bildirildiği gün bildirim tarihi sayılacaktır. İlgili Sağlık Tesisinin siparişini yüklenici firmaya fiili tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde ilgili sağlık tesisine teslimi yapılacaktır. Müdürlüğümüz, Yüklenicinin teslim edeceği ürünlerle ilgili olarak; teslimat programı, teslimat yeri ve Dağıtım Listesi içerisinde yer alan, Sağlık Tesislerinin ihtiyaç miktarları arasında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Kadıburhanettin Mah. Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi)
b) Tarihi ve saat: 05.02.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) İsteklilerce teklif edilen malzemeler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı olduğuna dair UBB numarasını teklif mektuplarında belirtecek veya ayrı liste halinde teklif zarfının içerisinde verecektir. Farklı boyutlarda ürün çeşitliliği gerektiren malzemeler için (birden fazla UBB veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ) kaydı gerektiren) UBB veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) numaralarının liste halinde ihale dosyasında bulunması yeterli olacaktır.
b) TİTUBB veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) mevzuatı kapsamı dışındaki malzemeler için isteklilerin yönetmelik kapsamında olmadığı ile ilgili üretici ve/veya ithalatçının yazılı beyanı esas alınacak ve sunulan ilgili belgelere göre işlem yapılacaktır. Ancak içerik ve özellikleri ile aynı olan iki ürün hakkında çelişkili belge veya kayıtlar bulunması, ürünün bu yönetmelikler kapsamına girip girmediği ve tıbbi cihazların sınıfları konusunda tereddüte düşülmesi halinde satın alma süreci tamamlanmadan önce ürüne veya cihaza ait belgeleri İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne veya diğer ilgili yerlere intikal ettirilerek görüş alınacak ve değerlendirme bu görüş çerçevesinde yapılacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- Teknik Şartnamede numune miktarı belirtilmişse Teknik Şartnamedeki kadar numune verilecektir. Eğer Teknik Şartnamede numune miktarı belirtilmemişse en az bir tane numune ihale saatinden önce satınalma birimine tutanak karşılığında teslim edilecektir. Numuneler orjinal ambalajında ve üzerine hangi ihale için verildiğine dair ihale kayıt numarası, firma adı yazılacak şekilde teslim edilecektir. Numunelerini ihale saatinden önce teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı tutulacaktır.
2- Belirtilen kalemlerin teknik şartnamesinde katalog istenilmesi durumunda belirtilen kalemlere ilişkin kataloglar teklif dosyasında sunulacaktır
3- İhale edilemeyen kalemlere ait ihale saatinden önce idaremize teslim edilen numuneler uhdesinde ihale kalan firmalarla sözleşme imzalanmasından itibaren 1(bir) ay içerisinde idaremizden alınacaktır. Bu süre içerisinde teslim alınmayan malzemelerden idaremiz sorumlu değildir.
4- ihale tarih ve saatine kadar 1 adet olarak teslim edilen numunelerin üzerinde yapılan değerlendirme neticesinde teslim edilen numune üzerinde karar verilememesi halinde ihale komisyonunca tekrar numune istenilecektir. Numune Taleplerinin EKAP üzerinden ilgili firmaya tebliğinden İtibaren 7 İş gün İçerisinde İdaremize teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı tutulacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kadıburhanettin Mah. Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi) Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Servisi-Kadıburhanettin Mah. Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR