DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925778
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

HİZMET 08.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt No
:
2019/2638
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
45 Kalemden Oluşan Tıbbi Sarf Malzemeleri/ Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.01.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Denizli Büyükşehir Belediyesi / Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Merkezefendi/DENİZLİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TIBBİ SARF MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/2638

1-İdarenin
a) Adresi : ALTINTOP MAH. LİSE CAD. NO:2 20010 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2582802255 - 2582802563 - 2582802981
c) Elektronik Posta Adresi : denizli@denizli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 45 Kalemden Oluşan Tıbbi Sarf Malzemeleri/ Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Destek ve Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi
c) Teslim tarihi : Teslimat partiler halinde yapılacaktır. Teslimat programına aşağıda yer verilmiştir. İki eşit parti halinde teslimat yapılacaktır. a) 1. Teslimat süresi sözleşme imzalandıktan sonra 5 takvim günü içinde yapılacaktır. b) 2. Teslimat süresi sözleşme imzalandıktan sonra 70 takvim günü içinde yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Denizli Büyükşehir Belediyesi / Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Merkezefendi/DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 29.01.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teklif veren isteklilerin (2. Kalem; Silikon Foley Sonda 2 Yollu 16 Fr, 3. Kalem Silikon Foley Sonda 2 Yollu 22 Fr, 4. Kalem Silikon Foley Sonda 2 Yollu 24 Fr, 5. Kalem T musluklu Steril İdrar Torbası, 6. Kalem Enjektör 5cc, 7. Kalem Enjektör 10cc, 8. Kalem Enjektör 20 cc, 9. Kalem Siyah enjektör ucu, 10. Kalem Yeşil enjektör ucu, 11. Kalem Steril spanç 7.5cm x 7.5cm, 12. Kalem Pamuklu ped 10cm x 10cm, 13. Kalem Rulo Sargı Bezi Elastik 5 cm.x5 m., 14. Kalem Rulo Sargı Bezi Elastik 10 cm.x5 m., 15. Kalem Rulo Sargı Bezi Elastik 20 cm.x5 m., 16. Kalem Hıpoallerjenik elastik sabitleme bantı 10cmx10m, 17.Kalem Şeker ölçüm stribi, 18. Kalem Bisturi ucu, 21. Kalem Anjoket (Sarı), 22. Kalem Anjoket (Mavi), 23. Kalem Steril abeslang, 30. Kalem Steril eldiven 6,5 no, 31. Kalem Steril eldiven 7 no, 32. Kalem Steril eldiven 7,5 no, 33. Kalem Steril eldiven 8 no, 37. Kalem Aspirasyon Sondası) kalemleri için; üretici, ithalatçı veya bayi olarak TITUBB’da kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ihale teklif zarfında sunmalıdır.
Teklif veren isteklilerin (11. Kalem Steril spanç 7.5cm x 7.5cm, 13. Kalem Rulo Sargı Bezi Elastik 5 cm.x5 m., 14. Kalem Rulo Sargı Bezi Elastik 10 cm.x5 m., 15. Kalem Rulo Sargı Bezi Elastik 20 cm.x5 m., 17. Kalem Şeker ölçüm stribi) T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı. onaylı ürün ( barkod ) numaraları teklif ile birlikte sunulmalıdır.
İş ortaklığında ortaklardan biri tarafından yukarıda yer verilen yeterlilik belgelerinin sunulması yeterlidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler; 11. Kalem Steril spanç 7.5cm x 7.5cm için Teklif veren firma 2 adet zarf numune verecek ve numune değerlendirmesine göre karar verilecektir. Numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
12. Kalem Pamuklu ped 10cm x 10cm için Teklif veren firma 2 paket numune verecek ve numune değerlendirmesine göre karar verilecektir. Numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
İş ortaklığında ortaklardan biri tarafından numunelerin sunulması yeterlidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 K:4 Merkezefendi/DENİZLİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Altıntop Mah. Lise Cad. No: 2 K:4 Merkezefendi /DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR