İSTANBUL 4.BÖLGE KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

İSTANBUL 4.BÖLGE KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907872
Şehir : İstanbul / Şişli
Yayınlandığı Gazeteler

İTTİFAK 01.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/614411
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
87 Kısım (94 Kalem) Üroloji Sarf Malzeme Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Fulya mah. Mehmetcik Cad.No:63 Şişli/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI-4'E BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN İHTİYACI İÇİN 18 AYLIK ÜROLOJİ SARF MALZEME ALIMI
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI-4


Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4'e Bağlı Sağlık Tesislerinin İhtiyacı İçin 18 Aylık Üroloji Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2018/614411

1-İdarenin
a) Adresi:Fulya Mah. Mehmetçik Cad. No:63 Fulya ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :02123861330 - 2123812945
c) Elektronik Posta Adresi :baskanliksatinalma4@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
87 Kısım (94 Kalem) Üroloji Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:Aşağıda isimleri belirtilen Sağlık Tesislerinin tıbbi Sarf Deposuna teslim edilecektir. Şişli Hamidiye Etfal EAH, Okmeydanı EAH, GOP Taksim EAH, M.S.Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH, Eyüp Devlet Hastanesi, Kağıthane Devlet Hastanesi, İstinye Devlet Hastanesi
c)Teslim tarihi:Yüklenici, idareye bağlı sağlık tesislerinin talepleri doğrultusunda ürün/ürünleri peyderpey veya tek seferde teslim edecektir. Sipariş faks veya posta yolu ile yapılacak olup, sipariş mektubunun yüklenicinin eline ulaştığı andan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Fulya mah. Mehmetcik Cad.No:63 Şişli/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 25.12.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamındaki ürünler için Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
- İstekliler; Sağlık Bakanlığının 2018/13 sayılı genelgesi gereği, ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB/ÜTS'de "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresinin bulunması gerekmektedir. İstekliler TITUBB/ÜTS kayıt çıktılarını ihale dosyasında sunacaklardır.

- İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma-ana bayii) olduklarına dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini sunacaklardır.

- Sağlık Bakanlığının 2018/13 sayılı genelgesi gereği, teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TITUBB/ÜTS'ne kayıt veya bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması gerekmektedir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
- İhale komisyonu gerek görür ise numune talebinde bulunabilir. Numune istemi yazılı olarak yapılacaktır. Numune talep yazısının istekliye tebliğinden itibaren 3 iş günü içinde numune teslimatı idareye yapılacaktır.

-Teslim edilen numunelerin üzerinde firma adı, hangi kaleme ait olduğu (kalem numarası) kesinlikle yazılmalıdır. Numuneler kutu içerisinde teslim edilecek ve ihale sıra numarasına göre sıralanacaktır. Malzeme, orjinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi ve teknik özellikleri , UBB / ÜTS numaraları belirtilmelidir. Şartnamede ürün ile ilgili istenen rapor ve dökümanlar, numune ile birlikte hangi numuneye ait olduğu belirtilerek verilmelidir. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.

- İsteklilerin teklif dosyasında verdikleri UBB / ÜTS numarası ile komisyona teslim ettikleri malzemelerin üzerindeki UBB / ÜTS numaralarının aynı olması gerekmektedir.

- Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda 2 ay içerisinde sözleşmenin imzalanmasına müteakip uhdesinde kalmayan ürünlere ait numunelerin belirtilen sürede alınması gerekmektedir. 2 (iki) ay içerisinde teslim alınmadığı takdirde numuneler kullanılmak üzere ilgili hastanelere verilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4-(Banka Şube Adı: HalkBankası Cağaloglu Şubesi(IBAN No:TR23 0001 2009 7580 0006 0000 09) hesabına yatırıldıktan sonra Fulya Mah. Mehmetçik Cad. No:63 2. Kat Satınalma Birimi Şişli/ İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fulya Mah. Mehmetçik Cad. No:63 2. Kat Şişli/ İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR