AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890854
Şehir : Afyonkarahisar
Yayınlandığı Gazeteler

ODAK 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/559448
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Tesisleri için 97 kalem Cerrahi Sarf Malzeme, Cerrahi Sütur ve KVC Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DERVISPASA MAHALLESI DR. MAHMUT HOCA CADDESI 03200 MERKEZ / AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN 97 KALEM CERRAHİ SARF MALZEME, CERRAHİ SÜTUR VE KVC MALZEMESİ ALIMI
AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN 97 KALEM CERRAHİ SARF MALZEME, CERRAHİ SÜTUR VE KVC MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/559448
1-İdarenin
a) Adresi : DERVISPASA MAHALLESI DR. MAHMUT HOCA CADDESI 03200 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 272 4440430-318 - 272 214 08 34
c) Elektronik Posta Adresi : khb03.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Tesisleri için 97 kalem Cerrahi Sarf Malzeme, Cerrahi Sütur ve KVC Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1- Afyonkarahisar Devlet Hastanesi 2- Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 3- Bolvadin Devlet Hastanesi 4- Çay Devlet Hastanesi 5- Dinar Devlet Hastanesi 6- Emirdağ Devlet Hastanesi 7- İscehisar Devlet Hastanesi 8- Sandıklı Devlet Hastanesi 9- Sinanpaşa Devlet Hastanesi 10- Şuhut Devlet Hastanesi 11- Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Deposu
c) Teslim tarihi : Teslimatlar peyder pey yapılacaktır. Müdürlüğümüze bağlı belirtilen sağlık tesislerinin talepleri doğrultusunda 5 (beş) iş günü içinde önceden haber verilerek ve saat 08:00 ile 14:00 arasında yapılacak, bu saatler dışında ve resmi tatil günleri ile hafta sonlarında ürün teslimatı yapılmayacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DERVISPASA MAHALLESI DR. MAHMUT HOCA CADDESI 03200 MERKEZ / AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ
b) Tarihi ve saati : 29.11.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1- TİTUBB Yetki: T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 01.03.2010 tarihinde yayınlanan 2010/11 Sayılı Genelge gereği; ihale tarihi itibarı ile, istekliler teklif dosyalarında T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduklarına dair belge sunacaklardır. İsteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kaydı sunulması zorunludur.
2- Yerli Malı Belgesi: Yerli malı teklif eden istekliler, bu avantajdan yararlanmak için, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda / Borsalar tarafından "Yerli Malı Belgesi" ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Yerli Malı Belgesi ve hangi kalem için yerli malı teklif edildiğini belirten bir liste ihale dosyasında sunulacaktır. Hangi kalem için Yerli malı teklif edildiği belirtilmez ise; belirtilmeyen kalemler için istekliler yerli malı fiyat avantajından yararlanamayacaktır.
3- Medikal malzeme faturalarında TITUBB (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) barkodu ve etiketi adı, seri-lot numaraları geri ödeme listesinde bulunuyorsa SUT Kodu bulunmalıdır.
4- TİTUBB Ürün: T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 01.03.2010 tarihinde yayınlanan 2010/11 Sayılı Genelge gereği; ihale tarihi itibarı ile, istekliler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında teklif ettikleri ürünlerin TİTUBB’da tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kaydı olduğuna dair belge sunacaklardır. Belgelerin, hangi ihale sıra nolu kalemlere ait olduğu, istekliler tarafından belgenin üzerinde belirtilecektir. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının “KAPSAM DIŞI” yazılı beyanı yeterli olacaktır. Teklif edilen ürünlerin, kapsam dışı olanlar hariç, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt-bildirim işlemlerinin tamamlanmış olması yanı sıra ürünün T.C. Sosyal Güvenlik Kurumunun MEDULA sisteminde de kayıtlı bulunmalı, TİTUBB bilgileri teknik şartname ve SGK geri ödeme kuralları ile uyumlu olmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Numune Teslim Belgesi: Teklif edilen ürünü temsil edecek nitelikte ve miktarda numuneye ait numune teslim tutanağının teklif dosyasında sunulması zorunludur. Numune Teslim tutanağında teslim edilen numuneye ait UBB kodu yazılacaktır. Getirilen numunelerin üzerine, numunelerin hangi ihale sıra nolu kaleme ait olduğuna dair bilgi istekli tarafından yazılacaktır. Numune teslim etmeyen isteklilerin, numune vermedikleri kalem/kalemler için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Her kalem için Teknik Şartnamede belirtilen miktarda ayrı numune örneği verilecek, ortak numune örneği kabul edilmeyecektir. Ürünler kolayca sayılabilecek, taşınabilecek ve depolanabilecek; ayrıca depolama koşullarına dayanaklı, sağlam ambalajlar içinde paketlenmiş olarak teslim edilmelidir. Uhdesinde ihale kalmaları halinde firma, sözleşme süresinin bitiminden itibaren en geç 1 ay içinde, uhdesinde ihale kalmaması halinde, teklif ettiği kalemlere ilişkin sözleşmeler tamamlandıktan sonra en geç 1 ay içinde teslim alacaklardır. Bu süreler dolduktan sonra teslim alınmayan numunelerden dolayı İdaremiz sorumlu değildir. Numune örneğinin kullanılması durumunda, istekliye iade yapılmayacaktır.
Tüm malzemeler için Teknik Şartnamede belirtilen miktarda numune verilecektir. Teknik Şartnamede aksi belirtilmediği sürece; numune istenmemesi durumunda 500,00 TL altında teklif verilen kalemler için ikişer adet numune,( Teknik şartnamede numune sayısı var ise Teknik şartnamede belirtilen miktar kadar numune ) 500,00 TL'nin üzerinde teklif verilen kalemler için Orjinal katalog veya Broşür verilecek olup, katalog ve broşür üzerinde teklif edilen kalem işaretlenecektir.
Denenerek karar verilecek olan numuneler geri verilmeyecektir.
Tüm malzemelerin miadının bitmesine 3 (üç ) ay kala yazılı olarak bildirildiğinde firma; Sağlık Tesisinin elindeki ürünleri sayısı adedince en az 1 (bir) yıl miadlı yeni ürünlerle herhangi yeni bir ek ücret veya fiyat farkı talep etmeksizin 10 (on) gün içinde değiştirmeyi kabul ve taahhüt ettiğini gösterir Taahhütnameyi Teklif Dosyasında sunacaktır.
3. Kalem için :
1- Teklif veren firmalar, setlerle birlikte en az 150 sete 1 adet belirtilen özelliklerde set uyumlu pompa vereceğini kabul ettiğine dair Taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaktır.
2- Pompa cihazı arıza durumunda firma 1 hafta içinde tamirat yaptıracağını veya yeni bir cihaz vereceğini kabul ettiğine dair Taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaktır.
6, 21, 57. Kalem için ;
Teklif veren firmalar ihale dosyasında teknik şartnamede belirtilen her madde için teknik şartnameye uygunluk belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
7. Kalem için;
Teklif veren firmalar özürlü bozuk veya problemli malzemeyi değiştireceğine dair değişim taahhütnamesini ihale dosyasında sunacaktır.
12. Kalem için ;
Teklif veren firmalar teklif ettikleri ürün için üretici firma tarafından verilen garanti belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
15. Kalem için ;
Teklif veren firmalar yetkili satıcı belgesini ihale dosyasında sunacaktır
19. Kalem için
Teklif veren firmalar Teknik Şartnamenin 1,3,6,7,8,9,10,11. Maddeleri teklif edilen markadaki ürünün kendisi ile yapılmış olan ve teklif edilen markaya özel bilimsel veriler ihale dosyasında sunulacaktır.
24,25,26,27. Kalemler için
Teklif veren firmalar Kenar Kaynak direnci avaraj değeri en az 3 newton olduğunu gösterir belge ihale dosyasında sunulacaktır.
49. Kalem için :
Teklif edilen ürünler PVA’dan (Poli vinil Asetal ) imal edilmiş olmalıdır. Bu özelliği gösteren belge teklif ile beraber ihale dosyasında sunulacaktır.
56. Kalem için :
Teklif edilen malzeme için son kullanma tarihinden itibaren 2 ay önce başvurulduğu takdirde firma miadı dolacak olan ürünü yeni ürünle değiştireceğini kabul ettiğini gösterir taahhütnameyi ihale dosyasında sunulacaktır.
74. Kalem için :
1-Teklif veren firmalar aylık periyodik bakım yapmayı kabul ettiğine dair taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaktır.
2- Satış sonrası Hizmet yeterlilik Belgesi ve ürün eğitimi almış kalifiye elemanların Sertifikaları ihale dosyasında sunacaktır.
75. Kalem için
1-Teklif veren firmalar 10 adet port sistemi setine karşılık 1 adet guide wire ve 1 adet silikon katater uyumlu kilitli peel-away sheath dilatatör seti içeren tamir kitine yedek olarak vermeyi taahhüt ettiğini gösterir taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaktır.
83.Kalemler için:
Teklif veren firmalar teklif ettikleri süturun tüm özelliklerinin gösterildiği (Katalog üzerinde işaretlenecek) orijinal katalog ihale dosyasında sunulacaktır.
84.Kalemler için:
Teklif veren firmalar cerrahi alan enfeksiyonlarına en sık yol açan patojenler olan; Staphylococcus Aureus, Metisiline dirençli staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis ve Metisiline dirençli syaphylococcus epidermis’e karşı etkili inhibisyon alanı oluşturmalıdır ve bu özellikleri klinik çalışmalar ile ispatlanmış olduğunu gösterir belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.
91. Kalem için :
Teklif veren firma Tubing Sette teslimat öncesi kliniğin güncel çiziminin öğrenilerek teslim edeceği malzemenin güncel çizime uygun olacağını taahhüt ederek bu taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaktır.
97. Kalem için :
Teklif veren firma kliniğin ihtiyacına göre klip ebatları arasında değişiklik yapabilmeli ve bunu gösterir taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DERVISPASA MAHALLESI DR. MAHMUT HOCA CADDESI 03200 MERKEZ / AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DERVISPASA MAHALLESI DR. MAHMUT HOCA CADDESI 03200 MERKEZ / AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR