DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887653
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEYDOĞU DENGE 06.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/548022
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12 KALEM KALP DAMAR CERRAHİ SERVİSİ TIBBİ SARF MALZEME Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DR ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Toplantı Salonu Eyüboğlu Mah. Hürriyet Cad. 27500 Şahinbey GAZİANTEP
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-DR.ERSİN ARSLAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KALP DAMAR CERRAHİ SERVİSİ İÇİN 12 KALEM TIBBİ SARF MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/548022
1-İdarenin
a) Adresi : Hüriyet Cad. Şahinbey GAZİANTEP 27500 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3422210700 - 3422210142
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma27@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 KALEM KALP DAMAR CERRAHİ SERVİSİ TIBBİ SARF MALZEME
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : HASTANEMİZ TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ
c) Teslim tarihleri : Sözleşme süresi 12 ay olup sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içerisinde işe başlanacaktır. HASTANEMİZ TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ tarafından peyderpey talep edilen miktarlarda teslimat yapılır. Teslimatta Teknik şartnamede belirtilen hükümlere uyulacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DR ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Toplantı Salonu Eyüboğlu Mah. Hürriyet Cad. 27500 Şahinbey GAZİANTEP
b) Tarihi ve saati : 27.11.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünleri teklif eden istekliler Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği "Satış Merkezi Yetki Belgesini" aslı veya noter onaylı sureti veya idare tarafından aslı idarece görülmüştür yapılmış suretini ihale dosyasında sunacaklardır.
2. Üretici ve/veya ithalatçı firmalar ile bu firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayiler " T.C ilaç ve Tıbbi Cihaz U.B.B'ye veya UTS (Ürün Takip Sistemi)ne " kayıtlı olduklarına dair belgeyi ihale dosyasında sunacaklardır.(kapsam dışı olan malzemeler için üretici veya ithalatçı firmanın beyanı esastır.)
2. Ürün kapsam dışı ise üreticinin veya ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı/belgesi ihale dosyasında sunulacaktır. Ayrıca kapsam dışı ürünü teklif veren firmalarca, imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler, yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ihale dosyasında sunulacaktır
3. Teklif edilen ürünün ve Teknik Şartnamede belirtilen hususlar çerçevesinde teslim edecekleri tüm ebatların " T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz U.B.B " tarafından onaylanmış (barkod) numarası ve marka adı teklif mektubunda belirtilecek veya teklif mektubu ekinde sunulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İhaleye katılacak firmaların teklif ettikleri ürünlerle ilgili numuneleri en geç ihale günü ihale saatinden önce ihale sıra numarası, markası ve kaç kalem teslim ettiği belirtilen bir liste hazırlayıp Satınalma birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Numune verilmemesi halinde ilgili kalemler değerlendirmeye alınmayacaktır.
b) Ek numuneye ihtiyaç duyulması halinde firmadan ek numune istenebilecektir. Numunelerin değerlendirilmesi aşamasında yıpranan, deforme olan vb. numuneler hakkında firmalar herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
c) Numuneler orijinal paketinde olmalı, numunelerde firma adı, marka adı ile ihale sıra numarası yazılı olmalıdır.
d) Teknik şartnamede katalog/ prospektüs veya belge istenmesi halinde ise ilgili belgeler teklif zarfı içerisinde sunulacaktır. Teklif edilen ürün, sunulan belge üzerinde işaretlenecektir.(Fotokopi katalog kabul edilmeyecektir)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DR ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Satınalma Birimi Eyüboğlu Mah. Hürriyet Cad. 27500 Şahinbey GAZİANTEP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DR ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Satınalma Birimi Eyüboğlu Mah. Hürriyet Cad. 27500 Şahinbey GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR