ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00877246
Şehir : Şanlıurfa / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE İPEKYOL 15.10.2018
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/510154
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
22 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Eczane (Sarf Deposu)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Yenice Mah. Akçakale Cad. Harran Üni. Eyyübiye Kampüsü Yanı 63250 Eyyübiye) 4. Kat Konferans Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

22 KALEM TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ŞANLIURFA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

22 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/510154
1-İdarenin
a) Adresi : YENİCE MAH. AKÇAKALE CAD. HARRAN ÜNİ. EYYÜBİYE KAMPÜSÜ YANI 63250 EYYÜBİYE EYYÜBİYE/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4143171717 - 4143172630
c) Elektronik Posta Adresi : seahsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 22 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Eczane (Sarf Deposu)
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip işe başlanıp, Sözleşme süresi içerisinde Bakanlığımızın azami stok uygulamaları çerçevesinde İdaremizin talebi üzerine verilecek siparişler mesai saatleri arasında 10 (on) gün içerisinde hastanenin Eczane (Sarf Depo) birimine teslim edilecektir. Sözleşme süresince peyder pey veya bir defada alım yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Yenice Mah. Akçakale Cad. Harran Üni. Eyyübiye Kampüsü Yanı 63250 Eyyübiye) 4. Kat Konferans Salonu
b) Tarihi ve saati : 13.11.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında ise; İstekliler, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi” ne sahip olmalı ve bu belgeyi ihale teklif dosyasında sunmalıdırlar. Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değil ise “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi” istenmeyecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında ise;
1- Teklif Edilen Ürünler İhale tarihi itibariyle TİTUBB veya ÜTS’de onaylı olmalıdır.
2-Teklif edilen ürünlere ait; ürün barkod numarasını içeren TİTUBB veya ÜTS çıktısı,
3-Teklif edilen ürünlere ait; firma tanımlayıcı barkod numarasını içeren TİTUBB veya ÜTS çıktısı,
4-Teklif veren istekli bayi ise ayrıca TİTUBB veya ÜTS yetkili bayi çıktısı sunulacaktır.
Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değil ise;
1- Teklif edilen ürünlere ait; “ürünlerin kapsam dışı olduğuna dair üretici veya ithalatçı beyanı”
2-Kapsam dışı ürünü teklif veren imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
3-Kapsam dışı ürünü teklif veren yetkili satıcı ise; yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler, ihale dosyasında sunulacaktır. Sunmayan firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme aşağıdaki şekilde yapılacaktır:
a- İstekliler teklif ettikleri tüm ürünler için Numune Tablosunda istenen sayıda numune teslim edilecektir Numune ve belgeleri ihale saatinden önce Hastanemiz sarf deposuna (İlgili Kişi :Emre Çağatay KELEŞ – Eczacı-4.Kat Eczane) orjinal ambalajı ile KUTU İÇERİSİNE koymak suretiyle teslim edeceklerdir. Açıkta teslim edilen numuneler kabul edilmeyecektir..
b- Teklif edilen ürünlere ait numuneler hasta veya klinikte denenecektir. Kullanım esnasında uygun olmadığı tespit edilen ve/veya sorun yaşanan numunelere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
c. Verilen numunedeki marka ile kapsamdışı beyanında veya UBB de sunmuş olduğu marka aynı olmayan isteklilerin o kalem için vermiş olduğu teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
d. Verilmiş olan UBB ile teklif edilen ürün içeriği farklı olan isteklilerin o kalem için vermiş olduğu teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
e. Numuneleri teknik şartname maddelerine uygun olmayan isteklilerin o kalem için vermiş olduğu teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
f. Yanlış numune veren isteklilerin o kalem için vermiş olduğu teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
2) İstekli, teklif ettiği tüm kalemler için, o kaleme ait sunmuş olduğu tüm belgelerin üzerine ihale sıra numarasını yazacaktır. (UBB çıktıları, yerli malı belgesi, bayilik belgesi, katalog, broşür, data sheeth vs.) İstenilen şekilde sunulmayan belgelere ait kalemler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Satın Alma Birimi [İstekliler ihale dokümanı satış bedeli tutarını Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Halk Bank A.Ş Şanlıurfa İpekyol Şubesi TR49 0001 2001 3210 0006 0000 16 nolu hesabına (ihale kayıt numarası belirtilerek ve doküman bedeli olduğuna ilişkin kayıt düşülerek) yatırdıklarına dair dekontu idareye sunmak suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler.] adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Yenice Mah. Akçakale Cad. Harran Üni. Eyyübiye Kampüsü Yanı 63250 Eyyübiye) Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR