OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875603
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR YENİGÜN 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/491282
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
187 KALEM SARF MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.11.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Toplantı Salonu Meşelik Kampüsü/ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

187 KALEM SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/491282

1-İdarenin
a) Adresi : BÜYÜKDERE MH. MEŞELİK MEVKİİ 26480 MEŞELİK ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2222393750-1429 - 2222391273
c) Elektronik Posta Adresi : dis@ogu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 187 KALEM SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Meşelik Kampüsü/ESKİŞEHİR
c) Teslim tarihi : 25 Takvim günü


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Toplantı Salonu Meşelik Kampüsü/ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 06.11.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
- Teklif edilen tıbbi malzemenin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması (kayıtlı olması gerekmediği durumda bunu belirten resmi yazı) ve Teklif veren isteklinin/isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belge.
- Teklif edilen malzemelerin UBB barkod numaraları ihale komisyonumuzca kontrol edilecek onaylanmış ürün değil ise alımı yapılmayacaktır.
- İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıt zorunluluğu bulunmayan malzemeler için istekli tarafından kapsam dışı olduğunu kanıtlayan belgelerin (Sağlık Bakanlığından alınmış) sunulması halinde malzemenin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belge aranmayacaktır.
- Teklif Mektuplarında UBB Barkot numaraları malzemenin yanına yazılmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
- Her bir kalem ürünün değerlendirmesi amacıyla istekliler ürüne ait uygun miktarda numune getirecek veya üretici tarafından basılmış resmi katalogdan ilgili ürüne ait teknik özellikleri gösteren bölümü belge olarak sunacaktır.
-Tedarik edilecek malların numuneleri veya katalogları ihaleden önce, üzerine firma ismi ve ihale sıra numarası yazılıp bütün numuneler/kataloglar bir koliye konularak, üzerine teklif veren istekliyi belirtici etiket yapıştırılıp tutanak mukabilinde Diş hekimliği Fakültesi satınalma birimine teslim edilecektir.
- Gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.
- Numune veya katalog örneği verilmeyen kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Gerekli görülmesi halinde ürüne ait ek numune ayrıca istenecektir.
- İsteklilerin uhdesinde kalan kalemler için alınan numuneler ürün teslimatlarında Muayene Komisyonunun değerlendirmesine esas olmak üzere fakültemiz ambarında kalacaktır. (Firmalar teklif ettikleri bütün malzemeler için, teklif ettikleri ürünün birebir aynısını numune olarak vereceklerdir. Deneme sonunda kabul edilen numuneler ihale alınan kalemlerin tümümün teslimine kadar saklanacaktır. Kabul edilmeyen numuneler, sözleşmeler yapıldıktan sonra firmalara iade edilecektir.)
- İhaleye teklif veren istekliler, teklif edecekleri mallara istinaden verdikleri numunelerden, yalnızca, numune denenirken eskimeyen, yıpranmayan, kullanımı devam edebilecek olan numuneleri, en geç; uhdesinde ihale kalemi kalması halinde Sözleşme süresinin bitiminden itibaren 1 ay içinde, uhdesinde ihale kalmaması halinde ise teklif ettiği kalemlere ilişkin sözleşmeler tamamlandıktan sonra en geç 1 ay içinde teslim alacaklardır. Bu süreler dolduktan sonra teslim alınmayan numunelerden dolayı İdare sorumlu değildir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 70 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Satınalma Servisi Meşelik Kampüsü / ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi satınalma servisi Meşelik Kampüsü / ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR