ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00860656
Şehir : Adana / Sarıçam
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETTE 11.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/419786
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
14 Kalem Sarf Malzeme Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.10.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İhale Salonu Sarıçam/ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ


Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kan Merkezi Biriminde Kullanılmak Üzere Alınacak Olan Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/419786

1-İdarenin
a) Adresi : Ç.Ü. TIP FAKÜLTESI BALCALI HASTANESI 01130 BALCALI SARIÇAM/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3223387078 - 3223386045
c) Elektronik Posta Adresi : balcalisatinalma@cu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 14 Kalem Sarf Malzeme Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Ambarı Sarıçam/ADANA
c) Teslim tarihleri : İhale listesinde bulunan malzemeler, sözleşme tarihi ile 30.06.2019 tarihleri arasında idarece yazılı sipariş ile bildirilen miktarda ve yazılı siparişin yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 30(otuz) takvim günü içerisinde, peyderpey teslim edilecektir. Muayene Komisyonunun toplanabilmesi için; yüklenici teslimatı gerçekleştirmeden 7(yedi) gün öncesinde idareden randevu alacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İhale Salonu Sarıçam/ADANA
b) Tarihi ve saati : 02.10.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
-İstekliler, teklif edecekleri sarf malzemeler ile verilecek cihaz ve/veya cihazlarda oluşabilecek tüm arızalara, en geç 24 saatte müdahale edeceklerine ve 48 saatte çözüm garantisi sağlayacaklarına ve arıza giderilinceye kadar çalışır vaziyette bir cihazı veya sistemi getireceklerine ilişkin yazılı belgeyi; antetli, kaşeli ve imzalı olarak teklif dosyasında sunacaklardır.
-İstekli firma; sarf malzemeleri ile teklif edecekleri cihazları, sözleşme tarihinden itibaren 18 ay süre ile idarenin kullanımına bırakacaklarına dair yazılı belgeyi; antetli, kaşeli ve imzalı olarak teklif dosyasında sunacaklardır.
-İstekliler, teklif edecekleri sarf malzemeler ile verilecek cihaz ve/veya cihazlara 7 gün 24 saat parça dahil yerinde üretici firmanın teknik destek garantisinin olduğunu tevsik (ispat) eden belgeyi antetli, kaşeli ve imzalı olarak teklif dosyasında sunacaklardır.
-İstekliler, teklif edecekleri sarf malzemeler ile verilecek cihaz ve/veya cihazların idarede kaldığı süre boyunca bakım, onarım ve yedek parça teminini ücretsiz olarak sağlayacaklarına ait belgeyi antetli, kaşeli ve imzalı olarak teklif dosyasında sunacaklardır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
-İstekli tarafından teklif edilen ürün ve/veya cihazların geçerliliği olan ulusal standartlara veya dengi uluslar arası standartlara uygunluğunu gösteren belge veya belgelerden (TSE- Türk Standartları Enstitüsü, FDA- FoodandDrug Administration, CE- Certificate of Europe vb) en az birini teklif dosyasında sunmak zorundadır.
4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
TARAMA TESTLERİ (HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1-2) için;
-Test kitlerinde kullanılan antijenler, rekombinant teknoloji ile hazırlanmış olmalıdır ayrıca teklif edilen HBsAg kitinin bilinen tüm mutantları tespit ettiğini gösterir örnek test sonuçlarının teklif dosyasında sunulması zorunludur.
-Teklif edilen anti-HIV 1-2 kiti, insan serum veya plazmasında bulunan HIV-1, HIV-2 antikorlarını ve HIV p24 antijenini birlikte kalitatif olarak tespit ettiğini gösterir örnek test sonuçlarının teklif dosyasında sunulması zorunludur.
KAN GRUBU KARTLARI için;
-Alımı yapılan kan grubu kartlarıyla manuel çalışılan testler sırasında gereken pipetör, santrifüj, inkübatör, dispenser, çalışma tablası idarenin bildirdiği miktar ve belirttiği tarih içerisinde yüklenici firma tarafından ücretsiz temin edilecektir. Firma bu durumu kabul ettiğine dair antetli, kaşeli ve imzalı belgeyi teklif dosyasında sunmalıdır.
-Sistemde kullanılacak tüm solüsyonlar ( bromelin, modifiye LISS vs), test eritrositleri (reverse gruplama ve antikor tarama / tiplendirme vs. testleri için) teklif edilen sistem için üretilmiş ve aynı marka olmalıdır. Solüsyonlar ve test hücreleri idarenin bildirdiği miktar ve belirttiği tarih içerisinde ve en az 6 ay miyadlı ürünler yüklenici firma tarafından ücretsiz temin edilecektir. Firma bu durumu kabul ettiğine dair antetli, kaşeli ve imzalı belgeyi teklif dosyasında sunmalıdır.
-Taşınma ve/veya saklama sırasında jel içerisinde parçalanma, anti-serumda azalma, renk değişikliği olmamalı, bu tür hatanın saptandığı malzemeler yüklenici tarafından sağlam olanları ile en fazla 30 gün içerisinde değiştirilmelidir. Firma bu durumu kabul ettiğine dair antetli, kaşeli ve imzalı belgeyi teklif dosyasında sunmalıdır.
KAN SAYIM REAKTİFİ için;
-Yüklenici firma, 40.000 adedi iğneli, K3-EDTA‘lı vakumlu tüpü ve 40.000 adet iğnesiz K3-EDTA‘lı, vakumlu tüpü ücretsiz vermelidir. Ayrıca numune alımı esnasında kullanmak üzere idarenin bildirdiği miktar kadar holder belirtilen tarih içerisinde yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir. Firma bu durumu kabul ettiğine dair antetli, kaşeli ve imzalı belgeyi teklif dosyasında sunmalıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-Yerli Malı teklif eden istekli, yerli malı belgesinin birim fiyat cetvelindeki hangi kalem için oluğunu belirtecektir.
-04.03.2017 tarih ve 29997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler ile Kamu İhale Genel Tebliği’ne eklenen “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A.1’inci maddesine istinaden, ihaleye teklif sunan tüzel kişi istekliler tarafından teklif dosyası kapsamında adı, soyadı/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası belirtilen ortaklarının, ortaklık oranlarının son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi/gazetelerinin veya bu bilgileri gösteren belgelerin ihale teklif dosyasında sunulması gerekmektedir.
-İstekliler, “Teknik Şartnameye Cevap” başlığı altında teknik şartnamede yer alan her maddeye, teknik şartnamedeki sırasıyla cevapları ve açıklamaları içeren belgeyi, kaşeli ve imzalı olarak teklif dosyasında sunacaklardır. Ayrıca; teknik şartnamenin her özelliği için orijinal kataloglar/dokümanlar üzerinden açık olarak cevap vermeli, bu cevaplar teknik şartnamede bahsi geçen ve teklif edilen cihaz ve ürünün bilgilerini içeren teknik dokümanlar üzerinde sıra numarası ile belirterek işaretlemelidir. İhale dokümanına uymayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
-İstekliler, teklif edecekleri malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğu teyit etmek amacıyla aşağıda belirtilen malzemeler için numunelerini, ihalenin yapılacağı saate kadar kapalı kutu içerisinde Kan Merkezi birimine teslim etmek zorundadır. Kutu üzerine: istekli firmanın adı, içerisinde bulunan malzemenin adı, ebatları vb. bilgileri açık bir şekilde yazılacaktır. İdare tarafından alındığı onaylanan numune teslim tutanağı teklif dosyasında sunulacaktır. Numunesini teslim etmeyen, idare tarafından alındığı onaylanan numune teslim tutanağını teklif dosyasında sunmayan ya da teslim edilen numuneleri teknik şartnameye uygun olmayan isteklilerin bu kalemlerdeki malzemeye sunmuş oldukları teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
NUMUNE LİSTESİ
1 HBsAg 100 TEST, 2 Anti-HCV 100 TEST, 3 Anti-HIV 1/2 100 TEST, 4 Sifiliz 100 TEST, 5 ABO Rh 20 ADET, 6 Cross-match 20 ADET, 7 Antikor Tarama (Coombs-Enzim) 10 ADET, 8 Reverse Typing/Hızlı Antikor Tarama 2 ADET, 9 Rhsubgrup 2 ADET, 10 Liss-Coombs 2 ADET, 11 NaCl Enzim 2 ADET, 12 Monospsifik Direk Coombs 2 ADET, 13 Hortum Birleştirme 20 ADET, 14 Kan Sayım Reaktifi 100 TEST


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İhale İşlemleri Bürosu Sarıçam/ADANA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İhale İşlemleri Bürosu Sarıçam/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR