BEYOĞLU PROF. DR. N. REŞAT BELGER GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HA

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

BEYOĞLU PROF. DR. N. REŞAT BELGER GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HA

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00851157
Şehir : İstanbul / Beyoğlu
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 11.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/367970
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
47 KALEM BASİT SARF MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bereketzade Mah. Bereketzade Cami Sok No:2 Beyoğlu İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

BASİT SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/367970
1-İdarenin
a) Adresi : BEREKETZADE CAMİ SOK.N:2 BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122515900 - 2122924858
c) Elektronik Posta Adresi : ayten.coskun@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (vars : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 47 KALEM BASİT SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : S.B.Ü. Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eczane Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip 5 gün içerisinde işe başlanacaktır. Ürünler peyder pey teslim alınacaktır. İlgili depolar siparişi telefon , fax , mail , posta yoluyla yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bereketzade Mah. Bereketzade Cami Sok No:2 Beyoğlu İstanbul
b) Tarihi ve saati : 04.09.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1.İstekliler birim fiyat teklif mektubunda, teklif ettikleri her bir kalemin ihale sıra no sunun, malzeme adını,markasını ve UBB kodunu mutlaka belirteceklerdir.
2.Yükleniciler yukarıda belirtilen direktifler kapsamında teklif ettikleri ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, UBB barkot no sunun bulunduğu http://portal.huap.org/c17/KIKTeklif%20Hazirlama/default.aspx den hazırlamış olduğu dosyayı dijital ortamda (cd, disc, usb vb.)ihale dosyası ile birlikte idareye sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Teklif edilecek ürün/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. İstekliler TİTUBB veya ÜTS kayıt zorunluluğu bulunmayan ürünler için "kapsam dışı olduğu" beyan etmesi yeterlidir. TİTUBB/ÜTS kaydı internet çıktılarını (çıktılar üzerinde ihale sıra numaraları yazılacaktır.) dosyaya koyacaklardır.
Ayrıca istekli üretici ve imalatçı firma ise Ulusal Bilgi Bankası firma çıktısını, istekli bayi ise geçerliliği devam eden Ulusal Bilgi Bankası bayi çıktısınıda ihale dosyasına sunacaktır.
Yine, isteklilerin sunacakları yerli malı belgeleri var ise teklif verdikleri ürünlerin Yerli Malı belgesinin üzerine ihtiyaç listesindeki kalem numarasını belirtecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünlerin idarece hazırlanan Teknik Şartnameye uygunluğunu teyit edebilmek için; istekliler teklif ettikleri ürünlere ait katalog ve/veya fotoğraf ihale dosyasında sunulması zorunludur. Kataloglar Türkçe Tercümesi ile birlikte verilecek ve Teknik Şartnamede istenen özellikler katalog üzerinde işaretlenmiş olacaktır. Ürünlerin Teknik şartnameye uygunluğunun tespiti için numune getirilmesi zorunludur. Numuneler denenerek değerlendirilecektir. Gerektiğinde karar verebilmek için ikinci bir numune istenebilir. Numuneler geri iade edilmeyecektir. Teslim tutanağı ürün garanti süresi boyunca firma tarafından muhafaza edilecektir. Numuneler üzerinde ihale kayıt numarası, ihale sıra numarası , UBB kodu , seri ve/veya LOT numarası, firma adı, telefon numarası kolay çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde belirilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı S.B.Ü. Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar S.B.Ü. Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR