ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00821075
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 12.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/286518
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kalp Damar Kliniği 48 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.07.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ANKARA SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


Kalp Damar Kliniği 48 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/286518

1-İdarenin
a) Adresi : Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125962000 - 3125172097
c) Elektronik Posta Adresi : info@diskapieah.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kalp Damar Kliniği 48 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hastanemiz Depoları
c) Teslim tarihi : Yüklenici/yükleniciler hale konusu ürünleri hastanenin ihtiyacına göre partiler halinde peyder pey veya tek seferde teslim edeceklerdir. Teslimatlar siparişlerin bildirilmesini müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde yapılacaktır. Son parti 14.12.2018 tarihine kadar teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 03.07.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a-İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası’ndan (TITUBB), “Sağlık Bakanlığınca onaylıdır” ibaresinin ve UBB kodunu gösterir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte vereceklerdir.
b-T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası’ndan (TITUBB) onaylı FİRMA BAYİ veya
ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte vereceklerdir.
c- TITUBB’a kayıtlı olmayan ürünler "kapsam dışı" olarak teklif mektubunda belirtilecektir. Üretici firmadan ürünün "kapsam dışı" olduğuna dair yazı sunulacaktır.
d- İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait TITUBB ürün kodunun idarenin talep ettiği ürün SUT alan koduyla uyuşmalı, aksi taktirde ilgili kalem değerlendirmeye alınmayacaktır.
e- Teklif edilen ürünlerin TITUBB kayıtları alan tanımları ve jenerik isimleri Medula sistemine tanıtılmış olması gerekmektedir. Yapılacak inceleme sonucu kaydı olmayan veya yanlış kaydedildiği tespit edilen ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır ve oluşmuş olan tüm maddi zarar firma tarafından karşılanacaktır.
f- SUT kodu ile ilgili ürünün kodunun eşleştirmesini gösteren belgeyi, teklifleri ile birlikte verilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler, teklif edilen ürünlerin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu belirlemek amacı ile ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı broşür, katalog vs. tanıtım materyallerini sunacaklardır.
b) İstekliler teklif ettikleri her kalem için Teknik Şartnamede belirtildiği miktarlarda, teknik şartnamede belirtilmedi ise en az 1 adet numune vereceklerdir. İstekliler, teknik şartnamede numune birimi belirtilmeyen kalemler için ise en az 1 adet, litre, kg vs kaleme ait teklif cetvelin birim bölümünde tarif edildiği şekilde numuneleri ihalede görevli uzman üyelere tutanak karşılığında ihale saatinde teslim edeceklerdir. İsteklilerin teklif ettikleri ürünlere ait TITUBB no'ları ile numune olarak verdikleri ürünlere ait TITUBB no'ları aynı olmalıdır bu no'lar numune teslim tutanaklarında belirtilmelidir. Numunelerin ambalajları açılarak denenerek uygunluğuna karar verilecek olduğundan dolayı tekrar firmalara teslim edilmeyebilir.
c) İhale ve Muayene Komisyonları ihale dosyasında yer alan evraklar, teklif edilen ürünlerde tereddütte düştüğü durumlarda incelenmesi için uygun gördüğü ilgili kuruluşlara masraflar istekli firmalar tarafından karşılanmak üzere gönderebilir. Firma bunun için idareden her hangi bir ücret talep edemez.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1 ACT TÜPÜ adet ACT TEST TÜPÜ (ŞEFFAF) 5.000
2 BOOTS (KLEMP UCU ) adet KLEMP 100
3 AORTİK PUNCH (DELİCİ) 2.8MM-4.0 MM adet AORTİK PANÇ- PUNCH 50
4 AORTİK KANÜL adet KANÜL 200
5 FOGARTY EMBOLEKTOMİ KATETERİ 2F adet EMBOLEKTOMİ KATETER 2F 40 30
6 FOGARTY EMBOLEKTOMİ KATETERİ 3F adet EMBOLEKTOMİ KATETER 3F 40 40
7 FOGARTY EMBOLEKTOMİ KATETERİ 4F adet EMBOLEKTOMİ KATETER 4F 40 40
8 FOGARTY EMBOLEKTOMİ KATETERİ 5F adet EMBOLEKTOMİ KATETER 5F 80 40
9 FOGARTY EMBOLEKTOMİ KATETERİ 6F adet EMBOLEKTOMİ KATETER 6F 40 30
10 GÖĞÜS TÜPÜ DÜZ 28F adet TROKARLI GÖĞÜS TÜPÜ 28F 200
11 GÖĞÜS TÜPÜ DÜZ 30F adet GÖĞÜS TÜPÜ NO:32 200
12 GÖĞÜS TÜPÜ DÜZ 36F adet GÖĞÜS TÜPÜ NO:36 400
13 GÖĞÜS DRENAJ ŞİŞESİ 2000 cc adet GÖĞÜS DRENAJ SİSTEMİ YETİŞKİN 900
14 HEMOFİLTRASYON SETİ ERİŞKİN adet HEMOFİLTRASYON SETİ 150
15 İNTRA AORTİK BALON KATETERİ adet İNTRA AORTİK BALON KATETER SETİ 60
16 KAROTİS SHUNT adet KAROTİS ŞANT 9F 10
17 KARDİYOPLEJİ TORBASI (BOŞ KAN ) adet KARDİYOPLEJİ SETİ, YETİŞKİN TORBA 300
18 KOİLLİ KARDİYOPLEJİ SETİ adet KARDİYOPLEJİ SETİ, ALÜMİNYUM KOİLLİ 300
19 PUVARLI KARDİYOPLEJİ SETİ adet KARDİYOPLEJİ SETİ 100
20 KARDİYOPLEJİ ADAPTÖRÜ adet KARDİYOPLEJİ ADAPTÖRÜ, VENTLİ 100
21 KLİP HEMOSTAZ (SMALL) TİTANYUM(KLİP UYGULAYICISI İLE BERABER) adet KLİP 6.000
22 KLİP HEMOSTAZ (SMALL/MEDİUM TİTANYUM(KLİP UYGULAYICISI İLE BERABER) adet KLİP 6.000
23 KLİP HEMOSTAZ (MEDİUM) TİTANYUM(KLİP UYGULAYICISI İLE BERABER) adet KLİP 9.000
24 KLİP HEMOSTAZ MEDİUM-LARGE TİTANYUM (KLİP UYGULAYICISI İLE BERABER) adet KLİP 600
25 KLİP HEMOSTAZ (LARGE) TİTANYUM(KLİP UYGULAYICISI İLE BERABER) adet KLİP 250
26 KORONER İRİS BİSTÜRİSİ adet BİSTURİ 300
27 MEKANİK KALP KAPAĞI AORTiK adet KALP KAPAĞI 10
28 MEKANİK KALP KAPAĞI MİTRAL adet KALP KAPAĞI 10
29 NAYLON TAPE MUHTELİF 3MM-6MM adet TAPE- BANT - DAMAR ASKISI 1.000
30 OKSİJENATÖR (Erişkin) adet OKSİJENATÖR REZERVUARI YETİŞKİN 250
31 TUBİNG SET (Erişkin) adet TUBİNG SET ARTERİYEL FİLTRELİ YETİŞKİN 250
32 PACEMAKER TELİ adet KALP PACEMAKER AKSESUARLARI 200
33 PERKÜTAN FEMORAL ARTER KANÜLÜ adet KORONER ARTER KANÜLÜ 60
34 PERKÜTAN FEMORAL VENÖZ KANÜLÜ adet VENÖZ KANÜL 30
35 RETROGRADE KARDİYOPLEJİ KANÜLÜ adet RETROGRAD KARDİYOPLEJİ KANÜLÜ 10F 200
36 KORONER PERFÜZYON KANÜLÜ 12F adet PERFÜZYON KANÜLÜ 50
37 SEREBRAL OKSİMETRE adet SEREBRAL/ SOMATİK OKSİMETRE SENSÖRÜ YETİŞKİN DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 50
38 SİNER ( TURNİKE KİT ) adet TURNİKE KİT 300
39 STERNUM TELİ NO:5 adet STERNUM TELİ NO:5 75CM 600
40 TEFLON YAMA adet PTFE, KARDİOVASKÜLER YAMA 1.5 X 9.0 CM 30
41 TEK KULLANIMLIK OTOMATİK GİRİŞİMSEL ENJEKTÖR ŞIRINGASI adet ŞIRINGA 150
42 TEK KULLANIMLIK ANJİYO UYUMLU ENJEKTÖR ARA BAĞLANTI HATTI adet KATETER BAĞLANTI HORTUMU 150
43 TWO-STAGE VENÖZ KANÜL adet VENÖZ KANÜL 200
44 VASKÜLER TAPE (SİLİKON DAMAR ASKISI RENKLİ) adet TAPE- BANT - DAMAR ASKISI 300
45 VENÖZ KANÜL 30FR adet VENÖZ KANÜL DÜZ 30F 60
46 VENÖZ KANÜL 32FR adet VENÖZ KANÜL DÜZ 32F 60
47 VENT KATETER MALLEABLE (Şekil verilebilir ) adet KATETER 150
48 VESSEL KANÜL adet VESSEL KANÜL 200

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR