DARICA FARABİ DEVLET HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

DARICA FARABİ DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00806702
Şehir : Kocaeli / Darıca
Yayınlandığı Gazeteler

GEBZE YENİGÜN 18.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/236628
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MAL ALIMI-65 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.06.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Darıca Farabi Devlet Hastanesi Satınalma Birimi F.çakmak Mh.Dr.Zeki Acar Cad.No:62 Darıca - KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR


DEVLET HASTANESİ-DARICA SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


65 KALEM TIBBİ SARF MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/236628

1-İdarenin
a) Adresi : FEVZI ÇAKMAK MAH. DR.ZEKI ACAR CAD. 62 41700 DARICA/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2626564344 - 2626564348
c) Elektronik Posta Adresi : daricadh_ihale@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : MAL ALIMI-65 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Darıca Farabi Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf, Biyomedikal, Ayniyat Tüketim Depoları
c) Teslim tarihi : Sipariş formunun gönderilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde İdarenin ihtiyacı doğrultusunda tek seferde/peyder pey teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Darıca Farabi Devlet Hastanesi Satınalma Birimi F.çakmak Mh.Dr.Zeki Acar Cad.No:62 Darıca - KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 11.06.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
15/05/2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" Ek-3 de yer alan cihazlar haricindeki diğer tıbbi cihazların satışının yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğün'den "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" nin alınması ve ihale işlem dosyasında sunulması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İsteklilerin teklif ettiği ürünlerin TITUBB/ÜTS'de kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin TITUBB/ÜTS ´de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır.Teklif edilen ürüne ait barkod numaraları,üretici marka model bilgileri teklif mektubu ile birlikte veya ayrıca oluşturulacak bir listede belirtilmesi gerekmektedir.Malzemeyi teklif eden ithalatçı/imalatçı firma veya bayii olarak TITUBB/ÜTS de kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir
.Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmadığına dair beyan verilen malzemelere ait standartlara (Biyosidal Ruhsatı, TSE, CE vb.) ilişkin belgeler ihale işlem dosyasında sunulacaktır.
1,44,45,46,49,50 ve 55.kalemlerde Teknik şartnamede belirlenen aşağıdaki belgelerden biri/birkaçı veya hepsi birden ihale dosyasında sunulmalıdır.

  • Dezenfektan solüsyonunun güvenlik belgesi (MSDS), ihale dosyasında Türkçe olarak sunulmalıdır.
  • Analiz Raporları ,Mikrobiyolojik raporlar ihale dosyasında sunulmalıdır.Mikrobiyolojik ekspertiz raporları (İthal ürünler için uluslararası akredite olmuş DGHM,VAH,AFNOR,FDA vb.; yerli ürünler için Sağlık Bakanlığının izin verdiği yetkili laboratuvar) sahip olmalıdır.
  • Endoskop üreticilerden herhangi birinden alınmış uygunluk belgesinin olması ve ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1.Teklif edilen malzemeler için numune verilmelidir. Numuneler tek seferde zarf,paket ,koli gibi ağzı kapalı ambalaj olarak;firma bilgilerini eksiksiz içerecek şekilde düzenlenerek ; idarenin Tıbbi Sarf Deposu Birimine veya teklif zarfı ile birlikte teslim edilecektir.Numuneler için ücret talep edilmeyecektir.
2.Teklif veren firmalar Teknik şartnamede istenmiş olması halinde şatname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevapla “......................marka................model .................cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.
3.Satıcı firma Teknik Şatnamede istenmiş ise teklifi ile birlikte malzemelerin tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği gerekli teknik dökümaları(katalog,broşür vb.) vermelidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı DARICA FARABİ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Darıca Farabi Devlet Hastanesi Satınalma Birimi F.çakmak Mh.Dr.Zeki Acar Cad.No:62 Darıca - KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR