EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi sarf malzeme ile anjıo, perfüzyon sarf ve perfüzör set satın alınacaktır

EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00989070
Şehir : Edirne / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

EDİRNE''NİN SESİ 04.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/200239
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TIBBİ SARF MALZEME İLE ANJIO, PERFÜZYON SARF VE PERFÜZÖR SET ALIMI 136 KALEM Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.05.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SARICAPAŞA MAH. SARICAPAŞA CAMİİ SOK. NO:17-MERKEZ EDİRNE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME İLE ANJIO, PERFÜZYON SARF VE PERFÜZÖR SET SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


TIBBİ SARF MALZEME İLE ANJIO, PERFÜZYON SARF VE PERFÜZÖR SET ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/200239

1-İdarenin
a) Adresi : Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Camii Sk. No:17 22020 MERKEZ EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842268245 - 2842268807
c) Elektronik Posta Adresi : edirne.imis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : TIBBİ SARF MALZEME İLE ANJIO, PERFÜZYON SARF VE PERFÜZÖR SET ALIMI 136 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1-128 KALEM ARASI EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ, 129-136 KALEM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AMBARI
c) Teslim tarihi : 1-128 Kalemler arası Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine,129-136 Kalemler arası İl Sağlık Müdürlüğü Ambarına ilgili Kurumun talepleri doğrultusunda ihtiyaca binaen peyder pey siparişin faksla tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün süre içinde yapılacaktır. Teslimatlar mesai saatleri (08:30-16:00) içinde Hastane ve İl Sağlık Müdürlüğüne yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SARICAPAŞA MAH. SARICAPAŞA CAMİİ SOK. NO:17-MERKEZ EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 30.05.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)İstekliler tarafından teklif edilen ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamına giren ürünler; Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olacak ve Sağlık Bakanlığından onaylı olacak ve durumu tevsik eden belge ihale dosyasında sunulacaktır. Ayrıca ihaleye iştirak eden istekliler; ithalatçı veya üreticisi ise Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olacaklar,isteklinin imalatçı veya ithalatçı olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna ilişkin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kaydının olması zorunlu olup durumu tevsik eden belgeler ihale dosyasında sunulacaktır. Teklif edilen tıbbi cihazın ÜrünTakip Sisteminde aktif kaydının olmaması, yine aynı sistemde ihaleye iştirak eden isteklinin ithalatçı ve/veya imalatçı ve/veya bayiliğinin iptal edildiği vb. durumlarda isteklinin ilgili kalem için teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
b)Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istekli tarafından teklif edilen, tıbbi cihaz kapsamındaki ürünlerin Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) yer alan barkod numaraları ile SUT eşleştirilmesinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek, SUT eşleştirilmesi yapılmayan tıbbi cihazlar Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilemediğinden dolayı kurum zararı oluşmaması amacıyla SUT eşleştirilmesi yapılmayan ürünlere ilişkin teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
c)Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamına girmeyen ürünler için teklif zarfında kapsam dışı beyanı sunulacaktır. Sunulan kapsam dışı beyanı belgesi asıl/noter onaylı suret yada“aslı idarece görülmüştür” şerhleri taşıması zorunludur. Bu şartı sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
d) Tıbbi cihaz kapsamındaki ürünler veya cihazlar için teklif veren istekliler tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesini asıl/noter onaylı suret yada“aslı idarece görülmüştür” şerhleri taşıması zorunludur. Bu şartı sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
e) Yerli malı teklif edecek olan istekliler, ilgili kaleme ait yerli malı belgesini asıl, noter tasdikli suret yada ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini ihale dosyasında sunacaklardır (Yerli malı belgesinin elektronik ortamda teyit edilebilmesi durumunda fotokopi evraklarda geçerli olacaktır). Bu belgelerin hangi kaleme ait olduğu mutlaka üzerinde belirtilecektir. Firmalar teklif cetvelinde yada teklif formunda yerli malı kalemlerini belirteceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İhalede teknik şartnamede numune istenilen kalemlere ait numune alınacaktır.
b) İhale kalemlerine ait ürünler orjinal ambalajında (numune olabilecek uygun boyutlarda) bir tutanak ile birlikte üzerinde istekli adı ve verilen ürün numunesinin hangi kaleme ait olduğunu belirtir bir koli/kutu ile idareye teslim edilecektir. İsteklilerin sunacakları numunelerin uygunluğu İhale Komisyonunda bulunan Teknik Üyelerin ve idarenin görevlendirdiği personel tarafından hazırlanan teknik raporun ihale komisyonunca değerlendirilmesi neticesinde belirlenecek ve ihale sonuçlandırılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Camii Sk. No:17 Merkez/EDİRNE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SARICAPAŞA MAH. SARICAPAŞA CAMİİ SOK. NO:17-MERKEZ EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR