İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DÖNERSERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi sarf malzeme, demirbaş ve ilaç satın alınacaktır

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DÖNERSERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01000668
Şehir : İzmir / Çiğli
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSES 23.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/244516
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
293 Kalem Tıbbi Sarf, Tıbbi Demirbaş ve İlaç Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Malzeme Deposu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Satınalma Birimi Aydınlıkevler Mah. Cemil Meriç Cad. 6780 Sokak No:48 Çiğli/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME, TIBBİ DEMİRBAŞ VE İLAÇ SATIN ALINACAKTIR
İZMİR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

293 Kalem Tıbbi Sarf, Tıbbi Demirbaş ve İlaç alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/244516

1-İdarenin
a) Adresi : Aydınlıkevler Mahallesi Cemil Meriç Caddesi 6780 Sokak No:48 ÇİĞLİ/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2323254040 - 2323252535
c) Elektronik Posta Adresi : dis@ikc.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 293 Kalem Tıbbi Sarf, Tıbbi Demirbaş ve İlaç Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Malzeme Deposu
c) Teslim tarihi : Yüklenici Sözleşmenin imzalanmasına müteakip uhdesinde kalan malzemeleri sağlam ve kullanılır vaziyette idarenin öngördüğü sayı ve partiler halinde ihtiyaç listesi kendilerine fakslanmasını müteakip en fazla 10 (On) İş günü içerisinde saat 8:30 ile 16:00 arası gönderilecektir.Tatil günleri ve mesai saatleri dışında gönderilenler ile Diş Hekimliği Fakültesinin malzeme deposuna teslim edilmeyen malzemeler kabul edilmeyecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Satınalma Birimi Aydınlıkevler Mah. Cemil Meriç Cad. 6780 Sokak No:48 Çiğli/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 19.06.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İlaç ve/veya İlaçlar için teklif veren İstekliler Ecza Deposu ise Sağlık Bakanlığından alınmış Ecza Deposu Ruhsatnamesi, imalatçı ise Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış Üretim İzin Belgesini teklif zarfında sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teklif edilen tıbbi malzemelerin, Üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olduklarını Ulusal Bilgi Bankası İnternet sitesinden alınmış kayıt formu belgesi ile belgeleyeceklerdir. Tıbbi malzemeler "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt edilmiş Tıbbi Cihaz Üreticisi ve İthalatçı Firmaların onaylı ürünlerinden temin edileceğinden, teklif edilen tıbbi malzemelerin " T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası, etiket ve marka adı, ürünlere ait GMDN kodlarını (İsteklilerin GMDN kodlarını UBB kayıtları ile birlikte sunmaları da yeterli sayılacaktır.)Teklif mektuplarında veya ihale dosyasısında (ürünün markası, UBB Barkod no'su, firma ve/veya bayii tanımlayıcı numaraları) sunulmalıdır. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri uyarınca, herhangi bir ürünün veya cihazın Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamı dışında kalan ürünler için ise üreticinin /ithalatçının kapsam dışı olduğu ile ilgili beyanı esas alınacak olup beyanın doğruluğu konusundaki sorumluluk isteklilere ait olacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İlaç ve/veya ilaçlar için Teknik Şartnameye madde madde karşılık gelecek şekilde marka, menşei belirterek "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" verilecek olup, numune istenmeyecektir. Tıbbi Sarf ve Tıbbi Demirbaş Cihazlar için İstekliler ihale dosyası ile birlikte teklif ettikleri ürünlere ait numune ve/veya katalog mutlaka vermelidir. Katalog üzerinde hangi ürünün hangi numaralı kaleme teklif edildiği açıkça belirtilecek ve istekli tarafından kaşelenecektir. Klinik kullanım özellikleri önem arz eden, teknik şartnamede bu hususa özellikle yer verilmiş ürünler için; Katalog verilmiş olsa da gerektiğinde daha sonra idarece numune istenip klinikte denemesi yapılacaktır. İlgili numune ve/veya kataloglar bir tutanak ile idare yetkilisine teslim edilmelidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Satınalma Birimi Aydınlıkevler Mah. Cemil Meriç Cad. 6780 Sokak No:48 Çiğli/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR