19 MAYIS ÜNİV. DİŞ HEK. FAK. DÖNER SERMAYE İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi sarf malzeme alınacaktır

19 MAYIS ÜNİV. DİŞ HEK. FAK. DÖNER SERMAYE İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01134644
Şehir : Samsun / Atakum
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE GERÇEK 18.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/78578
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
226 Kalem Sarf Malzeme Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.03.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi İhale Komisyon Odası Kurupelit Kampüsü/Atakum-SAMSUN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

226 Kalem Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/78578

1-İdarenin
a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Atakum/SAMSUN ATAKUM/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 03623121919-8123-8117 - 3624576929
c) Elektronik Posta Adresi : omudissat@omu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 226 Kalem Sarf Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ayniyat Deposu Kurupelit Kampüsü-Atakum/SAMSUN
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 20 gün içerisinde Muayene ve Kabul Komisyonunca Malzeme Kabulü yapıldıktan sonra teknik şartnamede belirtilen şekilde teslim edilecektir.Teslimatlarda kısmi sevkiyata izin verilmeyecektir. Teslimatta mallar orijinal ambalajlı olarak teslim edilecektir. Yüklenici her türlü katalog ve diğer dokümanlarını mal ile birlikte teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi İhale Komisyon Odası Kurupelit Kampüsü/Atakum-SAMSUN
b) Tarihi ve saati : 10.03.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a)226 kalem malzemeye ait numuneler ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar OMU Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş sağlığı Eğitim ve Araştırma hastanesi Satınalma birimi Kurupelit Kampusü Atakum / SAMSUN adresine teslim edilecek,numune teslim tutanağı ihale zarfı içerisine konulacaktır. Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup numuneleri teslim etmeyen istekliler ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılacaktır.Ürünün saklama koşulları, ruhsat ve izin sahibinin adı-adresi,imalatçının adı- adresi,parti numarası,etken madde içerikleri varsa yardımcı madde içerikleri,ambalajın ihtiva ettiği net miktarlar(ambalaj kutusunun üzerinde) , birim/miktar olarak içeriği belirtilmelidir.
b) İstekliler Teknik Şartnameye madde madde karşılık gelecek şekilde marka , menşei belirterek "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" düzenleyeceklerdir.
c) Malzemenin miadının teslim tarihinden itibaren 2 yıldan az olması durumunda kullanılmayan malzemenin miadının bitiminden 2 ay önce miat süreleri 2 yılı tamamlayacak şekilde yenileriyle değiştireceğine dair taahhütname vereceklerdir.
d) Numunelerin üzerine mutlaka sıra numarası ve firma adı etiketle yapıştırılarak belirtilecektir.
e) Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Bürosu Kurupelit Kampüsü/Atakum-SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR