ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Tıbbi sarf malzeme alınacaktır

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01119686
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

BÜYÜK KAYSERİ 22.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/24829
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 KALEM PATOLOJİ ANABİLİM DALI İÇİN TIBBİ SARF MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi/Cerrahi Sarf Deposu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

PATOLOJİ ANABİLİM DALI İÇİN 3 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/24829

1-İdarenin
a) Adresi : TALAS YOLU ÜZERİ KÖŞK MAH. PROF. DR. TURHAN FEYZİOĞLU CAD. (BİNA 14 K BLOK 1. KAT) 38030 MELİKGAZİ/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3524374920 - 3524375288
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma1@erciyes.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

3 KALEM PATOLOJİ ANABİLİM DALI İÇİN TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi/Cerrahi Sarf Deposu
c) Teslim tarihi : Teknik şartnamede aksi bir hüküm bulunmaması halinde, Yüklenici firma sözleşmeyi takip eden 15 (onbeş) takvim günü içinde cihazları kuracak ve çalışır vaziyette teslim edecektir. İhale Sıra No 1: Üç eşit partide ,İhale Sıra No 2: İki eşit partide , İhale Sıra No 3: Tek seferde teslim edilecektir.Teslimat tarihleri laboratuvarın ihtiyacına göre belirlenecek olup, malzemeler yazılı istem yapıldıktan sonra en geç 10 (on) gün içinde üniteye teslim edilecektir. Sözleşmenin bitim tarihine en fazla 20 takvim günü kalana kadar ilgili bölüm sipariş vermemiş olsa bile malın tamamı teslim edilmiş olacaktır. Testler bitene kadar cihazlar bölümde çalışır vaziyette kalacaktır. Zorunlu hallerde hastane idaresi sözleşme süresi içerisinde teslimat programının dışında kat'i sipariş verebilir ve teslimat programında değişiklik yapabilir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 11.02.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekliler, cihazın günlük ve periyodik bakım planlarını teknik şartnameye uygun bir şekilde, yazılı olarak vereceklerdir. Teknik şartnamede bakım/onarım/arıza/değişim ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmayan cihazların arızası durumunda; 12 saat içinde müdahale edilecek 48 saat içerisinde onarılamayan cihazın firma tarafından yedek bir cihazla değiştirileceğine dair taahhütname verilecektir. İstekli firma, cihazın hastanemiz otomasyon sistemine [lis(laboratuar işletim sistemi)] entegrasyonunu yapmayı/yaptırmayı taahhüt edecektir. İstekliler teknik servisinde çalışan personelin eğitimini, telefon numaralarını bir föy şeklinde hazırlayarak ihale komisyonuna vermelidir. İstekliler, antetli kağıda yazılmış bütün sayfaları imza konusunda yetkili kişi tarafından imzalanmış, teknik şartnamede belirtilen tüm maddeler tek tek ve Türkçe olarak cevaplanmış “… marka ...model…cihazın teknik şartnameye uygunluk belgesi” uygunluk belgesini ihale teklif dosyasında sunacaklardır. Yine teknik şartnamede yaş ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmayan cihazlar; 5 yaşını geçmeyeceklerdir. Cihazın yaşları imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir. Sağlık Bakanlığı’ndan alınan ithal izin belgesi firma tarafından verilecektir. İstekliler kitler ve cihazların menşeileri hakkında bilgi verip belgelendireceklerdir.
-İhale üzerinde kalan yüklenici firma kitlerde kullanılacak cihazların ilgili laboratuvara kurulumundan itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde, hastane otomasyon sistemine entegre etmek üzere teknik bilgilerini ve dokümanlarını yazılım şirketine verecektir. Yazılım şirketi bu dokümanları aldıktan sonra en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde otomasyon sistemine entegrasyonu sağlayacaktır. 7 (yedi) iş günü içerisinde dokümanın verilmemesi veya entegrasyonun sağlanmaması halinde cezai işlem başlatılacaktır.
-Hastane Bilgi Sistemlerine (HBYS, LBYS, KYS vb.) entegrasyon ücreti çift yönlü cihazlarda yüklenici adına düzenlenecek fatura karşılığında,5.500,00 TL+KDV, tekyönlü cihazlarda 2.750,00 TL+KDV, aynı kurulum anında aynı model ikinci çift yönlü cihazlarda 2.750,00 TL+KDV, aynı kurulum anında aynı model ikinci tek yönlü cihazlarda 1.375,00 TL+KDV, aynı ihale döneminde Hastane Yönetiminin isteği üzerine getirilen farklı cihazlarda 4000 TL+KDV, aynı kurulum anında aynı model kangazı cihzları entegrasyonu için (adet limiti olmadan) 2000 TL+KDV, olup, cihaz temin edilen firmalar tarafından yüklenici hesabına yatırılacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Sağlık Bakanlığının Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri genelgesi kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, istekli adına İl Sağlık Müdürlüklerinden alınmış "TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ"'ni teklif dosyasında sunacaklardır.
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-İsteklinin TC. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu tevsik edici T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgesi. (Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt zorunluluğu olmaması halinde bu belge aranmayacaktır.)
2-İsteklinin teklif edilen ürünün, imalatcısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmanın bayisi olduğunu gösterir Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu tevsik edici T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgesi. (Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt zorunluluğu olmaması halinde bu belge aranmayacaktır.)
3- İhalede varsa teklif edilen ürünlerin güncel T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) /ÜTS kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan malzemelerin TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu belgeleri ihale dosyası içerisinde ihale sıra numarası belirterek sunacaklardır.
T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduğu belgeyi ve teklif edilen cihazların TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası tarafından onaylanmış ürün (barkod) numaraları (teknik şartnamesinde farklı boyut ebatların belirtilmesi durumunda her biri için) teklif ile birlikte ihale sıra numarası belirtilerek liste halinde verilecektir.
Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4- Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını verecektir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a)Numune teslimi: Numuneler teklif sırasına göre cinsi, markası, miktarını seri no veya üretim tarihi ile UBB numarasını ve var ise SUT kodunu içeren 2 nüshalık liste ile satın alma birimine son teklif verme tarih ve saatine kadar teslim edilecektir. Numune teslim listesinin bir nüshası teklif zarfı içine konulacaktır. Numunelerin üzerinde kalem sırası ve firma bilgisi mutlaka belirtilecektir. Teslim edilen numunelerin rekabet koşullarını olumsuz etkilememesi için kapalı koli içinde teslim edilmesi zorunludur. Koli dışına isteklinin adı ve gerekli firma bilgileri yazılmalıdır. Kargo ile numune gönderilmesi durumunda ihale dosyası kesinlikle ayrı gönderilmelidir.
b) Numuneler, ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hükümlerine göre elle ve gözle fiziki özelliklerine bakılacak, gerekli görüldüğü takdirde klinik ortamlarda denenerek malzemenin sağlamlığına, hastaya uygunluğuna, sağlık personeli tarafından kullanım kolaylığına göre kararı verilecektir. Değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır.
c)Numuneler, İhale Komisyonu Uzman Üyeleri tarafından teknik şartnameye uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla kullanılabileceğinden, istekli firmalar kesinleşen ihale kararından sonra numunelerin iadesini talep etmeyeceklerdir.
d)İhale komisyonunca istenilmesi halinde teklif edilen testler/kitler ile beraberinde verilecek olan cihazların demostrasyonu ihale komisyonunca belirlenen sürede, firma tarafından yapılacaktır. Demostrasyonu gerçekleştirmeyen isteklilerin o kısıma ait teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
e)Ürün katalog ve fotoğrafları: İstekliler cihaza bağlı olarak çalıştırılacak testler /kitler ve sarf malzemeler için; ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı ürün katologlarını ve fotoğraflarını teklif dosyası için vereceklerdir. Hangi kalemler için katolog verilmişse numune teslim tutanağına katolog verildiği belirtilecektir. Çoklu sayfalı kataloglar teklif edilen kalemin yeri katologda belirtilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR