SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi sarf malzeme alınacaktır

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01115093
Şehir : Samsun / İlkadım
Semt-Mahalle : ADALET MAH. / İSTASYON
Yayınlandığı Gazeteler

SAMSUN 11.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/9715
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 KISIM 11 KALEM KAN MERKEZİ SARF MALZEME MAL ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu (Adalet Mah. 100. Yıl Bulvarı. No:232 A Blok İlkadım / SAMSUN)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2020-2021 YILLARI 12 AYLIK KAN MERKEZİ SARF MALZEME TOPLU MAL İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/9715

1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Adalet Mah. 100 Yıl Blv. No: 232 A Blok 55060 MERKEZ İLKADIM/SAMSUN
c) Telefon ve faks numarası : 3623112500 - 3623112507
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2020-2021 YILLARI 12 AYLIK KAN MERKEZİ SARF MALZEME TOPLU MAL İHALESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 4 KISIM 11 KALEM KAN MERKEZİ SARF MALZEME MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Müdürlüğümüze Bağlı İhtiyaç Listesinde Belirtilen Sağlık Tesislerine Ait Depolara
ç) Süresi/teslim tarihi : 01.04.2020 tarihinden itibaren- 31.03.2021 tarihine kadar sözleşme süresi boyunca ,teslimat yapılacak olan idarelerin belirlediği periyodlara göre peyder pey teslimatlar gerçekleştirilecektir.Siparişler Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerimizce kullanılan sipariş programı üzerinden e-mail ve faks yoluyla tebliğ edilecek olup, teslimatlar tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde yüklenici firma tarafından mal teslimi yapılacaktır. Samsun İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı her sağlık tesisi 12 aylık sözleşme süresince her bir kalem için en fazla 10 kez sipariş çekecektir.
d) İşe başlama tarihi : 01.04.2020

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.02.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Samsun İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu (Adalet Mah. 100. Yıl Bulvarı. No:232 A Blok İlkadım / SAMSUN)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-İsteklilerin, teklif verecekleri tıbbi sarf malzemeler kayda tabi ise ÜTS Ürün Takip Sistemi tarafından onaylanmış ürün ( barkod ) numaralarını, SUT eki listesinde yer alıyorsa SUT kodunu, kalem sıra numarası belirtilerek liste ve ayrı ayrı çıktılar halinde (Ürünle ilgili 1. Sy. ve ürünle ilgili detaylı 2. Sy.) vereceklerdir. İhtiyaç listesinde yer alan ürünlerin tüm boylarının ayrı ayrı ÜTS barkod numaraları belirtilecektir. Teklif verecekleri tıbbi sarf malzemelerin her bir ürün için üretici veya tedarikçisi tarafından ÜTS Ürün Takip Sistemine kayıtlı olduğu belgeyi (Bayilik belgesi) sunmaları gerekmektedir. Kapsam dışı olan ürünler için firmalar kapsam dışı olduğuna dair beyan ve tedarikçi ise ana bayiden alınan yetki belgesini sunacaklardır.
2- İhale karar aşamasında da 1. ve 2. Avantajlı firmalardan Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi istenecektir.
3- Yerli malı lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler, teklif ettiği ürüne ait Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belge numarasını sorgulamaya esas olarak e-teklif kapsamında beyan edecektir.
Yukarıda belirtilen belgeler idari şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak idaremizce istendiği taktirde belirlenen tarihe kadar ihale komisyonuna sunacaklardır. İlgili belgeleri sunmayan ve/veya teyidi yapılamayan belgeleri olan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1- Teklif edilecek mal kalemlerinin her birinden ayrı ayrı hazır olacak şekilde 1 (bir) adet teknik şartnameye uygun orjinal numuneler İhale tarih ve saatinden sonra idaremizce öngörülen süre dahilinde tutanak karşılığı idaremize teslim edilmelidir. Firmalar numunelerin üzerine firma adı ve kalem sıra numaralarını mutlaka yazacaklardır.İdaremizce öngörülen sürede numune teslimi yapmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR