TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme alınacaktır

TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01042750
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ''DEN GÜNEBAKIŞ 26.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/369551
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mal Alımı - 76 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.09.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
S.B.Ü. Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi İhale Toplantı Salonu (Kaşüstü Mah.Topal Osman Sok. No:7 Yomra / TRABZON)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KANUNİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ


TIBBİ SARF MALZEME ALIMI (76 KALEM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/369551

1-İdarenin
a) Adresi : Kaşüstü Mah.Topal Osman Sk.No:7 61040 KAŞÜSTÜ YOMRA/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4623415630 - 4623415654
c) Elektronik Posta Adresi : trabzonkanunieah@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı - 76 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : S.B.Ü. Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Sarf Depo
c) Teslim tarihi : Öngörülen işe başlama tarihi 01.11.2019'dur. Kurumumuzca Yüklenici firmaya siparişin faks veya e-posta ile bildiriminden itibaren en geç 10 (On) takvim günü içerisinde sipariş edilen sayıda ürünün teslimatı gerçekleştirilecektir. İhale dokümanında belirtilen mücbir sebepler veya mücbir sebepler dışında başka bir zorunluluktan sipariş edilen ürünün tamamının teslim edilemeyeceğinin haklı gerekçelerle dayanarak yüklenici tarafından belgelendirilmesi haricinde, sağlık tesisinin siparişi oranında teslimat gerçekleştirilecek olup, siparişin bölünerek farklı zamanlarda sağlık tesisine teslimi yapılmayacaktır. İhaledeki malzemelerin teslimi 31.03.2020 tarihine kadar peyder pey olarak gerçekleşebilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : S.B.Ü. Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi İhale Toplantı Salonu (Kaşüstü Mah.Topal Osman Sok. No:7 Yomra / TRABZON)
b) Tarihi ve saati : 17.09.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  • İstekliler İl Sağlık Müdürlüğünden alınan "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi"ne sahip olmalıdır ve bu belgenin aslı ya da noter onaylı sureti ihale dosyasında sunulmalıdır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
  • Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki ürünler Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olacaktır. İstekliler, ithalatçı veya üretici ise teklif ettikleri ürünler ile ilgili Ürün Takip Sistemine kayıtlı olduklarına dair belgeyi ve ürün numaralarını (barkod), Ürün Takip Sistemine kayıtlı ürün ve cihazların, ithalatçı veya üreticisinin bayisi ise bu firmaların adı altında bayiliklerini kanıtlayıcı belgeyi ve ürün numaralarını (barkod) ihale dosyası içinde sunacaklardır. Sağlık Bakanlığından onaylı ibaresi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • İstekliler internet çıktısı olarak sunacakları Ürün Takip Sistemine kayıt belgelerinin ve Bayi Bilgi formlarının üzerine hangi kalem için olduğunu belirtmek zorundadır. Belirtilmeyen belgeler değerlendirilmeyecektir.
  • İstekliler teklifte bulundukları kısımlara/kalemlere ait barkod numaralarını, marka bilgileri ve kapsamdışı olan ürünler için kapsam dışı bilgilerini birim fiyat teklif cetvelinde belirtecek veya ayrı bir liste halinde ihale dosyasında sunacaklardır.
  • Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için sınıfının gerektiği belgeler ihale dosyasında sunulacak ve bu kalemler için kapsam dışı olduğuna dair beyanlar ihale dosyasında sunulacaktır.
  • Biyosidal Ürün Kapsamına giren ve teknik şartnamesinde Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi talep edilen ürünler için Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından düzenlenmiş olan, "Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi" ihale dosyasında sunulacaktır. Biyosidal Ürün Kapsanıma giren ürünlerin Ürün Takip Sistemine kaydı/bildirimi bulunsa dahi yetkili kurum tarafından ruhsatlı değilse alımı yapılmayacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
  • Teknik şartnamede aksi belirtilmediği müddetçe istekliler her kalem için ayrı ayrı birer numune verecekler ve bu numuneler üzerinde firma adı ve ihtiyaç listesi kalem sıra nosu yazılı olacaktır. Numuneler üzerine firma adı ve kalem numarası belirtilmemesi durumunda numune ve isteklinin ilgili kaleme ait teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale kalem sırası ile numune sıra numarası arasındaki uyumsuzluktan firma sorumludur. Ayrıca numune teslimatı için teslim tutanağı hazırlanacak ve numuneler tutanak ile teslim edilecektir.Tüm numuneler ihale tarih ve saatinden önce ihale komisyonuna teslim edilecektir.
  • Teklif edilen ürünlerin teknik özelliklerini gösterir katalog, broşür ve teknik şartnameye uygunluk cevap yazıları ihale dosyasında sunulacaktır.
  • Ayrıca teknik şartnamelerde ürünün değerlendirilmesi için istenilen belgeler var ise bu belgeler ihale dosyasında sunulacaktır. Numune ve teklif değerlendirme esnasında bu belgeler aranacak ve istenilen belgeleri ihale dosyasında sunmayan isteklilerin teklifleri ilgili kalemde değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sekrtörde yapılmış olan hertürlü tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzeme alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar S.B.Ü. Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi (Kaşüstü Mah.Topal Osman Sok. No:7 Yomra / TRABZON) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR