ULUCANLAR GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme alınacaktır

ULUCANLAR GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037208
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/378092
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
34 KALEM TIBBİ SARF MALZEME Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi (Ulucanlar Cad. No:59 Altındağ/ANKARA)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
ULUCANLAR GÖZ HASTANESİ-ANKARA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


34 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/378092
1-İdarenin
a) Adresi : Ulucanlar Caddesi No:59 06240 Ulucanlar ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123126261 - 3123124159
c) Elektronik Posta Adresi : ulucanlargoz@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 34 KALEM TIBBİ SARF MALZEME
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hastanemiz Tıbbi Sarf Deposuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Yüklenici firma ile sözleşme yapıldıktan sonra işe başlanır. İhale konusu ürünlerin siparişleri, Hastanemiz Tıbbi Sarf Servisinin ihtiyaç durumuna göre partiler halinde sözleşme süresince 5 defayı geçmemek üzere çekilecektir. Tıbbi Sarf Servisi tarafından Faks,, E-Posta veya Posta yolu ile yapılan siparişler firmanın eline ulaştığı tarihten itibaren 7(yedi) iş günü içerisinde Hastanemiz Tıbbi Sarf Servisine teslim edilecektir. İşin bitiş tarihi 15.12.2019' dur. a. Kurumumuzun talep ettiği ürünler içerisinde SOĞUK ZİNCİR SEVKIYATI ile teslim edilmesi gereken ürün varsa; Soğuk zincir ürünün kargoya verilişi ve teslim süresi arası maksimum 48 saati geçmemelidir. Tedarikçi firma; uhdesinde kalan soğuk zincire tabi ürünler soğuk zincir indikatörlü etiket veya sıcaklık kaydedici dijital dereceler gibi teknolojilerle teslim etmelidir, teslim edilene kadar geçen süreçte soğuk zincirinin kırılmadığını belgelendirmelidir. b. İhalede firma uhdesinde kalan ürünlerin kurumumuza teslim işlemi koşulları; En az 2(iki) yıl miatlı ürün teslim edilmeli ve miadının dolmasına 3(üç) ay ve daha az kalan ürünler firmaya miadı dolmadan bildirildiği taktirde uzun miatlı (en az 2 yıl) ürün ile değiştirilmelidir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi (Ulucanlar Cad. No:59 Altındağ/ANKARA)
b) Tarihi ve saati : 27.08.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) Yönetmelik kapsamında istekliler TITUBB'a kayıtlı olmalı, Yönetmelik kapsamında yer alan malzemeler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıtlı T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylı olması gerekmektedir.Onaylı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ihale dosyasında vermek zorunludur. Ayrıca istekliler teklif ettikleri malzemelerin kalem sıra numaralarını TITUBB belgeleri üzerine yazacaklardır.
2) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın "Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi" konulu duyurularına istinaden firmalarca verilen ürün UBB'lerinin, SUT Kodları ile eşleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Sözleşme sonrasında meydana gelecek SUT-UBB uyumsuzluğunun oluşması durumunda kurum zararı yüklenici firmaya rücu edilecektir.
3) İstekliler teklif dosyalarında T.C. İlaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankasına üretici veya ithalatçı firmaların ve bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir. TİTUB kapsamı dışında olan ürünler için ise üretici firma tarafından düzenlenmiş beyanı teklif dosyasında ibraz edeceklerdir.Yerli malı teklif eden istekliler lehine uygulanacak %15 fiyat avantajından yararlanmak için TOBB veya TESK tarafından düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasına sunmak zorunludur.
4) Sağlık Bakanlığı 2017/1 Genelgesi 2.3 Maddesi Gereği “Satış Merkezi Yetki Belgesi”
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Tedarik edilecek malların fotoğraf ve teknik şartnameye cevap ve açıklamalarını içeren doküman istenmeyecektir. Sadece numune uygunluğu istenecektir. İstekliler teklif ettikleri kalemlere ait numuneleri hastanemiz İlgili Depolarına (ameliyathane, laboratuar, röntgen, vs.) matbu numune teslim ve deneme tutanağı (ilgili tutanak doldurulmuş olacak) ile imza karşılığı teslim edeceklerdir. Numunelerin teslim edildiğine ilişkin numune teslim ve deneme tutanağı 2 suret hazırlanacak ve teklif zarflarına koyacaklardır. Teklif zarflarında numune teslim ve deneme tutanağı olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler, karışıklığa sebebiyet vermemek için bir poşet, kutu vs. içerisinde (poşet, kutu vs. üzerinde firma ismini gösterir yazı olacak) verilecektir.Numune denenmesi için gerekli teçhizat, cihaz, kartuş, vs. parçaları da istekli firma tarafından getirilecektir.
Avantajlı konumda olmasından dolayı denenen tek kullanımlık malzemeler iade edilmeyecektir. İhaleye teklif veren istekliler teklif ettikleri ürünlere ait numune örneklerinden , iade edilmeye uygun olanları talep etmesi halinde, ihale komisyon kararı için belirlenen itiraz süresi bitimi itibariyle 10 gün içinde, teslim alabileceklerdir..Bu süreler dolduktan sonra teslim alınmayan numunelerden firma herhangi bir hak talep etmeyecektir.
İstekliler teklif edecekleri malzemeler için MALZEME BİLGİ FORMUNU dolduracak olup; CD formatında veya belge olarak ihale dosyasında bulunduracaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi (Ulucanlar Cad. No:59 Altındağ/ANKARA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR