ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme alınacaktır

ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01033622
Şehir : Ankara / Keçiören
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 07.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/367480
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 Kalem NST PROBU Alımı 1. Kalem 20 Adet Nst Probu Çocuk Kalp Sesi- ÇKS 2 MHZ 2. Kalem 20 Adet Nst Probu Rahim Kasılması- TOCO Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Etlik Cad.No:55 Etlik-Keçiören/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

1. KALEM 20 ADET NST PROBU ÇOCUK KALP SESİ- ÇKS 2 MHZ
2. KALEM 20 ADET NST PROBU RAHİM KASILMASI- TOCO
ETLİK-ZÜBEYDE HANIM KADIN HAST.EĞTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2 Kalem NST PROBU Alımı 1 Kalem 20 Adet Nst Probu Çocuk Kalp Sesi- ÇKS 2 MHZ 2 Kalem 20 Adet Nst Probu Rahim Kasılması- TOCO alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/367480
1-İdarenin
a) Adresi : Yeni Etlik Caddesi No:55 06010 Etlik KEÇİÖREN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125674000 - 3123238191
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmaezh@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem NST PROBU Alımı 1. Kalem 20 Adet Nst Probu Çocuk Kalp Sesi- ÇKS 2 MHZ 2. Kalem 20 Adet Nst Probu Rahim Kasılması- TOCO
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deposu
c) Teslim tarihi : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deposu Yüklenici, sözleşme imzalanmasına mütakip 60 gün içerisinde ilgili depoya malzemelerin teslimatı yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : : Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Etlik Cad.No:55 Etlik-Keçiören/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 22.08.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler,İthalatçı Veya Üreticisi İse Teklif Ettikleri Ürün Ve Cihazlar İle İlgili T.C İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına Kayıtlı Olduklarına Dair Belgeyi Ve Ürün Numaralarını (Barkod), T.C İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına Kayıtlı Ürün Ve Cihazların, İthalatçı Veya Üreticisinin Bayii İse Bu Firmaların Adı Altında Bayiiliklerini Kanıtlayıcı Belgeyi Ve Ürün Numaralarını (Barkod) İhale Dosyası İçinde Sunmak Zorundadır.
Kapsamdışı olan ürünlerle ilgili istekliler kapsam dışı beyanını veya belgesini dosyada sunacaklardır.
Garanti belgeleri Satın alma Birimine teklifleriyle birlikte teslim edilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Garanti kapsamında arızalanaN Problar yüklenici firmaya haber verildikten itibaren en çok 3 iş günü içerisinde arızası onarılıp çalışır durumda teslim edilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen kalemlerin numuneleri getilecektir. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma servisi Yeni Etlik Cad.No:55 Etlik-Keçiören/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR