EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi sarf malzeme alınacaktır

EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01024325
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BAKIŞ 12.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/320800
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
45 KALEM MUHTELİF TIBBİ MALZEME MAL ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.08.2019 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (İhale Salonu) Bornova-İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI EGE ÜNİVERSİTESİ


45 KALEM MUHTELİF TIBBİ MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/320800

1-İdarenin
a) Adresi : ANKARA CAD. 35100 BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 02323435274 - 02323730083
c) Elektronik Posta Adresi : donersermaye@mail.ege.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 45 KALEM MUHTELİF TIBBİ MALZEME MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Bornova-İZMİR
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip verilecek işe başlama talimatının tebliğinden itibaren işe başlanacak ve 15 gün içinde sipariş miktarı teslim edilmek kaydıyla malzemenin tamamı 29.06.2020 tarihine kadar peyder pey teslim edilecektir. Yüklenicinin yükümlülüğü sözleşme süresine bağlı olmaksızın sözleşme konusu edimler yerine getirinceye kadar devam edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (İhale Salonu) Bornova-İZMİR
b) Tarihi ve saati : 08.08.2019 - 11:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1)Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’ne kayıtlı olmalıdır. 2) Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’ne kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir. 3) İstekliler, tekliflerini elektronik ortamda (İhale Bildirim Yazılımı) hazırlayarak (cd,disc,usb vb) idareye sunacaklardır. Ayrıca, elektronik ortamda sunacakları teklif cd’sinin bilgisayar çıktısını da alarak teklifleriyle birlikte sunacaklardır. Hazırlanan Cd 'de teknik şartnamede belirtilen tip ve ölçülere göre onaylı barkod numaraları belirtilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1) İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin, 1., 4., 7., 9., 11., 13., 14., 15., 20., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 29., 30., 32., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 45. kalemler için ürün numunelerini, İhale saatine kadar, (2.kalem için en az 5 (beş) adet), (3.kalem için 2 (iki) adet), (5.kalem için en az 5 (beş) adet), (6. kalem için en az 1 (bir) adet), (10.kalem için en az 5 (beş) adet), (12.kalem için en az 5 (beş) adet), (16.kalem için en az 1 (bir) adet), (19.kalem için en az 1 (bir) adet) (25.kalem için en az 1 (bir) adet), (28.kalem için en az 1 (bir) adet), (31. kalem için en az 1 (bir) adet), (33. kalem için en az 1 (bir) adet), (43. kalem için en az 1 (bir) adet), (44. kalem için en az 1 (bir) adet), kalemler için ürün numunelerini, İhale saatine kadar, 8. kalem için ürün numunelerini ve varsa numunenin kullanılması için gerekli araçları, İhale saatine kadar, 17., 18. kalemler için İhale kalemlerinden her biri için en az 1 (bir) adet ürün numunesini, İhale saatine kadar, İhale Komisyonunca incelenmek üzere, komisyon adına teslim alacak olan Malzeme Planlama Birimi’ne (Teklif cetvelinin fiyatsız bir örneği ile birlikte) teslim edeceklerdir. Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup, numunelerini, teslim etmeyen istekliler ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin KANUL, NAZAL, ADULT, TEL, KILAVUZ 0,035 INCH HIDROFILIK KAPLI, DUZ UCLU, KANUL, NAZAL, INFANT, KANUL, NAZAL, NEONATAL, SET, SISTEM, MULTISLICE BT, KONNEKTOR, DRENAJ KATETERI ICIN, SET, INTRADUCER SHEATH 8F, KANUL, NAZAL, PEDIATRIK, KATETER HEMODİYALİZ GEÇİCİ10F, KATETER PULMONER ARTER TERMODILUSYON, KATETER, MULTIPORPUSE 5F YAN DELIKLI, SET, TIPS, KATETER, GUIDING 7F SHEATH 90CM, KATETER, GUIDING 7F SHEATH 65-75CM, TEL, KILAVUZ 0,035 INCH HIDROFILIK KAPLI, J UCLU, STIFF, KATETER, GUIDING 8F PERIFERIK, KATETER, GUIDING 6F RENAL, KATETER, GUIDING 7F SHEATH RENAL, KATETER, GUIDING 5F PERIFERIK, TEL, KILAVUZ 0,012 INCH HIDROFILIK, 45 DERECE ACILI, KATETER, COBRA II 5F, KATETER, MIKRO, CIFT MARKER 0,018 INCH KOIL UYUMLU, KATETER, SIMONS II 5F, TEL, KILAVUZ 0,016 INCH HIDROFILIK, DOUBLE ANGLE, TEL, KILAVUZ, SUPER STIFF 0,035 INCH 145-180CM (AMPLATZ), TEL, KILAVUZ 0,035 INCH HIDROFILIK KAPLI, J UCLU, BALON, PERIFERIK 4MMX2-3CM MONORAIL, SET, INTRADUCER SHEATH 9F, KATETER, MIKRO, PERIFERIK, ORGULU 2,8F, TEL, KILAVUZ, KORONER 0,014 INCH 180CM STANDART, KATETER, KILAVUZ, NOROVASKULER, ORGULU, INTRAKRANIAL, DISTAL, ERISIM, ICIN, DISTAL, KISMI, 4.5F- 8F ARASI, KATETER, MIKRO, CIFT MARKER 0,010 INCH KOIL UYUMLU, KATETER, HEMODIYALIZ 42 CM, KALICI, ERISKIN, DUZ UCLU, KATETER, NÖROVASKÜLER, DİSTAL, AKSES, TROMBOASPİRASYON (DESTEK KATETERİ), TEL, KILAVUZ 0,035 INCH HIDROFILIK KAPLI, J UCLU, STIFF, EXCHANGE, TROKAR, IGNE, BIYOPSI, TRUCUT, KATETER, DRENAJ, ABSE 8F, KATETER, BERN, 5F, TEL, KILAVUZ 0,016 INCH HIDROFILIK, 90 DERECE, TUP, VENTILASYON, NAZAL, CIFTLI, YENIDOGAN (1500-3000GR), TUP, VENTILASYON, NAZAL, CIFTLI, YENIDOGAN (1500GR A KADAR) kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bornova-İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR