ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme alınacaktır

ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01011829
Şehir : Ankara / Altındağ
Yayınlandığı Gazeteler

24 SAAT 19.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/269457
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Genel Cerrahi Kliniği 64 (altmışdört) Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ANKARA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Genel Cerrahi Kliniği 64 (altmışdört) Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/269457

1-İdarenin

a) Adresi

:

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3125962000 - 3125172097

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@diskapieah.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Genel Cerrahi Kliniği 64 (altmışdört) Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Hastanemiz Tıbbi Sarf Deposu

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici/yükleniciler hale konusu ürünleri hastanenin ihtiyacına göre partiler halinde peyder pey veya tek seferde teslim edeceklerdir. Teslimatlar siparişlerin bildirilmesini müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde yapılacaktır. Son parti 16.12.2019 tarihine kadar teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

10.07.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a-İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası’ndan (TITUBB veya ÜTS ), Sağlık Bakanlığınca onaylıdır” ibaresinin ve UBB kodunu gösterir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte vereceklerdir.
b-T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası’ndan (TITUBB veya ÜTS ) onaylı FİRMA BAYİ veya
ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte vereceklerdir.
c- TITUBB’a kayıtlı olmayan ürünler "kapsam dışı" olarak teklif mektubunda belirtilecektir. Üretici firmadan ürünün "kapsam dışı" olduğuna dair yazı sunulacaktır.
d- İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait (TITUBB veya ÜTS ) ürün kodunun idarenin talep ettiği ürün SUT alan koduyla uyuşmalı, aksi taktirde ilgili kalem değerlendirmeye alınmayacaktır.
e- Teklif edilen ürünlerin (TITUBB veya ÜTS ) kayıtları alan tanımları ve jenerik isimleri Medula sistemine tanıtılmış olması gerekmektedir. Yapılacak inceleme sonucu kaydı olmayan veya yanlış kaydedildiği tespit edilen ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır ve oluşmuş olan tüm maddi zarar firma tarafından karşılanacaktır.
f- SUT kodu ile ilgili ürünün kodunun eşleştirmesini gösteren belgeyi, teklifleri ile birlikte verilecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) İstekliler, teklif edilen ürünlerin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu belirlemek amacı ile ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı broşür, katalog vs. tanıtım materyallerini sunulabilir. Ancak tekliflerin değerlendirmesi ilk önce numuneler üzerinden yapılacaktır.
b) İstekliler, GENEL HÜKÜMLER başlıklı teknik şartnamede belirtildiği gibi teklif ettikleri her kalem için yine şartnamede belirtildiği miktarda numuneyi tutanak karşılığında ihale saatine kadar satınalma birimine veya ihalede görevli uzman üyelere teslim edilecektir. Teknik şartnamede numune birimi belirtilmeyen kalemler için ise en az 1 adet, litre, kg vs kaleme ait teklif cetvelin biriminde tarif edildiği şekilde numuneleri ihalede görevli Uzman üyelere tutanak karşılığında teslim edilecektir. İsteklilerin teklif ettikleri ürünlere ait TITUBB veya ÜTS no'ları ile numune olarak verdikleri ürünlere ait TITUBB/ÜTS no'ları aynı olmalıdır bu no'lar numune teslim tutanaklarında belirtilmelidir. Numunelerin ambalajları açılarak denenerek karar verilecek olduğundan dolayı tekrar firmalara teslim edilmeyebilir.
c) İhale ve Muayene Komisyonları ihale dosyasında yer alan evraklar, teklif edilen ürünlerde tereddütte düştüğü durumlarda incelenmesi için uygun gördüğü ilgili kuruluşlara masraflar ilgili firmalar tarafından karşılanmak üzere gönderebilir. Firma bunun için idareden her hangi bir ücret talep edemez.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sıra No

Açıklama

Birimi

Brans Kodu

Miktarı

1

DAİRESEL STAPLER 25-26 MM

adet

DAİRESEL STAPLER TİTANYUM 26 MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)

30

2

DAİRESEL STAPLER 27-29 MM

adet

STAPLER TİTANYUM DAİRESEL 28-29 MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)

50

3

DAİRESEL STAPLER 31-32 MM

adet

DAİRESEL STAPLER TİTANYUM 32 MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)

30

4

DAİRESEL STAPLER 33-34 MM

adet

STAPLER TİTANYUM DAİRESEL 33-34 MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)

50

5

DÜZ KAPATICI KESİCİ STAPLER KARTUŞU 100 MM KALIN DOKU

adet

LİNEER KESİCİ STAPLER KARTUŞU 100MM KALIN DOKU

200

6

DÜZ KAPATICI KESİCİ STAPLER KARTUŞU 100 MM NORMAL DOKU

adet

LİNEER KAPATICI-KESİCİ STAPLER KARTUŞU 100 MM

100

7

DÜZ KAPATICI-KESİCİ STAPLER KARTUŞU 55-60 MM NORMAL DOKU

adet

LİNEER KAPATICI-KESİCİ STAPLER KARTUŞU 55-60 MM

50

8

DÜZ KAPATICI KESİCİ STAPLER KARTUŞU 75-80 MM KALIN DOKU

adet

LİNEER KESİCİ STAPLER KARTUŞU 75MM KALIN DOKU

50

9

DÜZ KAPATICI KESİCİ STAPLER KARTUŞU 75-80 MM NORMAL DOKU

adet

LİNEER KESİCİ STAPLER KARTUŞU 75MM NORMAL DOKU

50

10

ENDOSKOPİK 10 MM BÜYÜK BOY KLİP ATICI -LARGE

adet

KLİP ATICI ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK BÜYÜK BOY 10 MM

100

11

ENDOSKOPİK 10 MM ORTA/BÜYÜK BOY KLİP ATICI - MEDIUM/LARGE

adet

KLİP ATICI ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK ORTA BOY 10 MM

300

12

ENDOSKOPİK 5 MM ORTA/BÜYÜK BOY KLİP ATICI - M/L

adet

ENDOSKOPİK KLİP ATICI (AÇIK CERRAHİ) 5MM

100

13

ENDOSKOPİK ARTİKÜLE KAPATICI-KESİCİ STAPLER KARTUŞU 30 MM VASKÜLER

adet

STAPLER KARTUŞU ENDOSKOPİK KESİCİ VE KAPATICI 30MM

10

14

ENDOSKOPİK ARTİKÜLE KAPATICI-KESİCİ STAPLER KARTUŞU 45 MM VASKÜLER

adet

LAPAROSKOPİK ARTİKÜLASYONLU KESİCİ VE KAPATICI STAPLER KARTUŞU 45MM VASKÜLER DOKU

10

15

ENDOSKOPİK ARTİKÜLE KAPATICI-KESİCİ STAPLER KARTUŞU 60 MM KALIN DOKU

adet

ENDOSKOPİK ARTİKÜLASYONLU LİNEER KESİCİ VE KAPATICI STAPLER KARTUŞU 60MM ORTA KALIN DOKU

400

16

ENDOSKOPİK ARTİKÜLE KAPATICI-KESİCİ STAPLER KARTUŞU 60 MM NORMAL DOKU

adet

LAPAROSKOPİK ARTİKÜLASYONLU KESİCİ VE KAPATICI STAPLER KARTUŞU 60MM NORMAL DOKU

750

17

ENDOSKOPİK İRRİGASYON VE ASPİRASYON SETİ DİSP.

adet

ENDOSKOPİK SAKŞIN - İRRİGASYON SETİ

150

18

KAPATICI STAPLER 60 MM KALIN DOKU KARTUŞU

adet

LİNEER KAPATICI STAPLER KARTUŞU 45-60 MM

50

19

KAPATICI STAPLER 60 MM NORMAL DOKU KARTUŞU

adet

LİNEER KAPATICI STAPLER KARTUŞU 45-60 MM

50

20

KAPATICI STAPLER 90 MM KALIN DOKU KARTUŞU

adet

LİNEER KAPATICI STAPLER KARTUŞU 90MM

50

21

KOTER KALEMİ VE UCU DİSPOSABLE

adet

KOTERİZASYON KALEMİ, DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)

10.000

22

KOTER PLAĞI ÇİFT KUTUPLU DİSPOSABLE

adet

KOTER PLAĞI ÇİFT ÇIKIŞLI BİPOLAR YETİŞKİN DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)

3.250

23

KOTER PLAĞI TEK KUTUPLU DİSPOSABLE

adet

KOTER PLAĞI YETİŞKİN DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)

2.500

24

LAPAROSKOPİK DİŞLİ TUTTURUCU (CLINCH) 5 MM

adet

LAPAROSKOPİK DİŞLİ TUTUCU 5MM/33-35CM

70

25

LAPAROSKOPİK GRASPER 5 MM

adet

LAPAROSKOPİK GRASPER 5MM

150

26

LAPAROSKOPİK MONOPOLAR DİSEKTÖR 5 MM

adet

LAPAROSKOPİK MONOPOLAR DİSEKTÖR 5 MM

150

27

LAPAROSKOPİK MONOPOLAR MAKAS 5 MM

adet

ENDOSKOPİK MONOPOLAR MAKAS

150

28

LAPAROSKOPİK SPESİMEN TORBASI BÜYÜK BOY

adet

SPESİMEN TORBASI LAPAROSKOPİK BÜYÜK BOY

50

29

LAPAROSKOPİK SPESİMEN TORBASI KÜÇÜK BOY

adet

SPESİMEN TORBASI LAPAROSKOPİK KÜÇÜK BOY

20

30

LAPAROSKOPİK TROKAR 10/11 MM

adet

LAPAROSKOPİK TROKAR SETİ 10(±1) MM ÇOK KULLANIMLIK

1.000

31

LAPAROSKOPİK TROKAR 12/12,5 MM UZUN

adet

LAPAROSKOPİK TROKAR

50

32

LAPAROSKOPİK TROKAR 15 MM

adet

LAPAROSKOPİK TROKAR

30

33

LAPAROSKOPİK TROKAR 5 MM

adet

LAPAROSKOPİK TROKAR SETİ 5(±1) MM ÇOK KULLANIMLIK

800

34

LAPAROSKOPİK TROKAR 5 MM KISA

adet

LAPAROSKOPİK TROKAR

40

35

LAPAROSKOPİK VERES İĞNESİ 120 MM

adet

VERESS İĞNESİ 120 MM

20

36

LAPAROSKOPİK VERES İĞNESİ 150 MM

adet

VERESS İĞNESİ 150 MM

20

37

POLİMER KİLİTLİ LİGASYON KLİBİ MEDİUM

adet

KİLİTLİ LİGASYON KLİPSİ ORTA -BÜYÜK BOY (ABSORBE OLMAYAN-POLİMER)

500

38

POLİMER KİLİTLİ LİGASYON KLİBİ MEDIUM/LARGE

adet

KİLİTLİ LİGASYON KLİPSİ ORTA -BÜYÜK BOY (ABSORBE OLMAYAN-POLİMER)

1.000

39

DİSPOSABLE ENDOSKOPİK TROKAR KESİ ALAN KAPATICISI

adet

TROKAR KESİ YERİ KAPATICI

20

40

DISPOSABLE ENDOSKOPİK POLYESTER BAĞLAMA LOOP SİSTEMİ 5 MM

adet

ENDOSKOPİK LOOP

50

41

ABSORBE OLABİLEN MESH SABİTLEYİCİ STAPLER

adet

ENDOSKOPİK MEŞ(MESH) SABİTLEYİCİ STAPLER TEK KULLANIMLIK ABSORBE OLABİLEN 5 MM

150

42

LAPAROSKOPİK HELİKAL MESH SABİTLEYİCİ STAPLER 5 MM

adet

MEŞ(MESH) SABİTLEYİCİ STAPLER 5 MM

150

43

LAPAROSKOPİK KÜNT BALON KANÜLLÜ KÜRE DİSTANSİYON KİTİ

adet

BALON DİSEKTÖR LAPAROSKOPİK KÜRE

150

44

SOL ANATOMİK ŞEKİLLİ LAPAROSKOPİK KASIK FITIĞI İÇİN POLYESTER MESH

adet

POLİPROPİLEN ANATOMİK MESH ORTA BOY

50

45

SAĞ ANATOMİK ŞEKİLLİ LAPAROSKOPİK KASIK FITIĞI İÇİN POLYESTER MESH

adet

POLİPROPİLEN ANATOMİK MESH ORTA BOY

50

46

SAĞ ANATOMİK KESİMLİ ve TESPİT GEREKTİRMEYEN POLYESTER - POLİLAKTİK ASİT MESH SAĞ 14X09 CM

adet

MEŞ (MESH) POLİGLAKTİN 10(±2)X5(±3)CM SÜTUR GEREKTİRMEYEN SAĞ-SOL

50

47

SOL ANATOMİK KESİMLİ ve TESPİT GEREKTİRMEYEN POLYESTER - POLİLAKTİK ASİT MESH SOL 14X09 CM

adet

MEŞ (MESH) POLİGLAKTİN 10(±2)X5(±3)CM SÜTUR GEREKTİRMEYEN SAĞ-SOL

50

48

DUAL MESH 20X25 CM

adet

DUAL MEŞ(MESH) 20(±2)CM X 25(±2)CM OVAL

50

49

POLYESTER KOMPOZİT MESH- KISMİ EMİLEBİLEN ÇİFT YÜZLÜ 37x 28CM (±2)

adet

DUAL MEŞ(MESH) 30(±2)CM X 35(±2)CM DİKDÖRTGEN

50

50

ÜÇ BOYUTLU KASIK BÖLGESİ AĞ YAMASI

adet

PTFE, TEFLON PLEDGET YAMA 6(±1)X6(±1) MM

50

51

DISPOSABLE ENDOSKOPİK OTOMATİK SÜTÜR ATICI 10 MM

adet

ENDOSKOPİK OTOMATİK SÜTUR ATICI EL ALETİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)

50

52

DISPOSABLE ENDOSKOPİK OTOMATİK SÜTÜR ATICI POLYESTER YÜKLEME ÜNİTESİ

adet

ENDOSKOPİK OTOMATİK SÜTUR ATICI NAYLON YÜKLEME ÜNİTESİ TEK KULLANIMLIK

50

53

DISPOSABLE ENDOSKOPİK OTOMATİK SÜTÜR ATICI POLYGLAKTİN YÜKLEME ÜNİTESİ

adet

ENDOSKOPİK OTOMATİK SÜTUR ATICI YÜKLEME ÜNİTESİ TEK KULLANIMLIK (POLİGLAKTİN-LAKTOMER)

50

54

DISPOSABLE ABSORBABLE ENDOSKOPİK OTOMATİK SÜTÜR ATICI DÜĞÜM GEREKTİRMEYEN YÜKLEME ÜNİTESİ 2/0 - 15 CM (V-LOCA206L)

adet

ENDOSKOPİK OTOMATİK SÜTUR ATICI YÜKLEME ÜNİTESİ TEK KULLANIMLIK

100

55

DÜĞÜM GEREKTİRMEYEN YARA KAPAMA MATERYALİ (Polygliconate)

adet

BİOEMİLEBİLİR STAPLER HATTI GÜÇLENDİRİCİ

50

56

DÜĞÜM GEREKTİRMEYEN YARA KAPAMA MATERYALİ (Polybutester)

adet

BİOEMİLEBİLİR STAPLER HATTI GÜÇLENDİRİCİ

50

57

YARA KORUYUCU RETRAKTÖR ( KÜÇÜK BOY)

adet

ENDOSKOPİK ORGAN RETRAKTÖRÜ 5MM

20

58

YARA KORUYUCU RETRAKTÖR ( ORTA BOY)

adet

ENDOSKOPİK ORGAN RETRAKTÖRÜ 10MM

30

59

LAPAROSKOPİK CERRAHİ DAMAR KAPAMA VE KESME PROBU 5 MM

adet

LAPAROSKOPİK DAMAR KESME VE KAPAMA PROBU 5MM

50

60

AÇIK CERRAHİ DAMAR KAPAMA VE KESME PROBU (UZUN BOY-EĞRİ UÇ)

adet

DAMAR MÜHÜRLEME VE KESME CİHAZI İÇİN EĞRİ UÇ 36(±2)MM AÇIK CERRAHİ

50

61

AÇIK CERRAHİ DAMAR KAPAMA PROBU TİROİDEKTOMİ UCU (KISA BOY EĞRİ UÇ)

adet

DAMAR MÜHÜRLEME VE KESME CİHAZI İÇİN EĞRİ UÇ 18(±2)CM AÇIK CERRAHİ

200

62

ULTRASONİK KOAGÜLASYON MAKASI (EN AZ 17 CM)

adet

ULTRASONİK KESME VE KOGÜLASYON CİHAZI KOAGÜLASYON PROBU 16-20CM

10

63

ULTRASONİK KOAGÜLASYON MAKASI (ELDEN AKTİVASYONLU EN AZ 35 CM)

adet

ULTRASONİK KESME VE KOGÜLASYON CİHAZI EĞRİ KOGÜLASYON PROBU 30-40CM

10

64

ULTRASONİK KOAGÜLASYON MAKASI 9 CM ( TİROİD UCU)

adet

ULTRASONİK KESME VE KOGÜLASYON CİHAZI İNCE DİSEKSİYON PROBU 5-10CM

10

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR