MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR C. E.A.H. BAŞHEKİMLİĞİ

Tıbbi sarf malzeme alınacaktır

MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR C. E.A.H. BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908843
Şehir : İstanbul / Küçükçekmece
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNCE VATAN 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/620655
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
19 KALEM TIBBİ SARF MALZEME Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
İstanbul S.B.Ü. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.12.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstasyon Mah. Turgut Özal Bulvarı No:11 - KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

19 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
İSTANBUL S.B.Ü. MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


19 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/620655

1-İdarenin
a) Adresi : İstasyon Mahallesi .Turgut Özal Bulvarı No: 11 34303 KÜÇÜKÇEKMECE KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2126922000 - 2126966519
c) Elektronik Posta Adresi : imaeh.bsh@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 19 KALEM TIBBİ SARF MALZEME
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İstanbul S.B.Ü. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, malzemeler idarenin yazılı siparişi üzerine 10 (on) iş günü içerisinde Sağlık Tesisimizin depo/depolarına peyder pey teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstasyon Mah. Turgut Özal Bulvarı No:11 - KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 26.12.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-TİTUBB Belgesi: İhaleye teklif verecek isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ( TİTUBB) kayıtlı olması, alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB`da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve bunları teyit eden belgelerin ihale teklif dosyalarında sunmaları gerekmektedir. İstekliler teklif ettikleri malzemelere TİTUBB(UBB) kaydı aranmıyor ise UBB aranmadığına dair belgeleri ihale teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna ibraz edeceklerdir.
2- İhtiyaç Lİstesinin 1.Kaleminin "ATRAVMATİK İPEK NO:2/0 50 (±5) MM DÜZ KESKİN 75 CM" ve 6.Kaleminin " İPEK İPLİK BAĞLAMA (İĞNESİZ)/ÇİLE NO:2 17X45 CM" Teknik Şartnamesinde Zorunlu Özellikler Bölümünün 5. Maddesinde yer alan " ...Kırılma ve bükülmesini engellemek amacıyla iğnedeki nikel oranı (alaşımındaki) %7+ oranında omalıdır. Firma bu durumu iğne üreticisi firma tarafından noter onaylı tercüme evrak orjinali ile beraber ihale dosyasında ibrazetmelidir" hüküm doğrultusunda İstekli ilgili belgeyiı ihale dosyasında sunmak zorundadır.
3- İhtiyaç Listesinin 8. Kaleminin "POLYESTER NO: 4/0 13 MM 3/8 YUVARLAK (ÇİFT) 60-75 CM" , 9. Kaleminin "POLYESTER NO: 5/0 13 MM 3/8 YUVARLAK (ÇİFT) 60-75 CM" , 15. Kaleminin "POLYESTER NO: 2/0 20 MM 1/2 YUVARLAK (ÇİFT) 75-90 CM" ve 17. Kaleminin "POLYESTER NO: 3/0 16 MM 1/2 YUVARLAK (ÇİFT) 90 CM" Teknik Şartnamesinde Zorunlu Özellikler Bölümünün 4. Maddesinde yer alan " ... Kırılma ve bükülmeyi engellemek amacıyla Yüksek alışım serisi çelikten imal edilmiş olanlarda nikel oranı (alışımdaki) %7 den veya Krom oranı %11 den fazla olmalıdır. Bu özellik iğne üreticisi firma tarafından noter onaylı tercüme evrak orjinali ile beraber ihale dosyasında ibraz etmelidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik şartnameye cevap yazıları ve ürün katologlarını teklif dosyalarında sunulacaktır. İstekliler teklif edecekleri malzemelere ait numuneleri ihale günü (markası belirtilerek) tutanakla hastanemizin ilgili deposuna teslim edeceklerdir. Numune teslim etmeyen istekliler ihale dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İSTANBUL S.B.Ü.MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ POLİKLİNİK VEZNESİNE İHALE DÖKÜMAN BEDELİ YATIRILDIKTAN SONRA SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTANBUL S.B.Ü. MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ (İstasyon Mah. Turgut Özal Bulvarı No:11 - KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR