AYDIN ADNAN MENDERES ÜN.DİŞ HEKİMLİĞİ FAK.DEK.

Tıbbi sarf malzeme alınacaktır

AYDIN ADNAN MENDERES ÜN.DİŞ HEKİMLİĞİ FAK.DEK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889585
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

HEDEF 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/536766
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2018/536766
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı toplantı odası Hasanefendi Mah. Hastaneler Cad. AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR.
İŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

319 Kalem Sarf Malzeme Alımı İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
2018/536766
1-İdarenin
a) Adresi
Hasanefendi Mah. Hastaneler Cad. 09010 AYDIN MERKEZ/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası
2562136347 - 2562151918
c) Elektronik Posta Adresi
dis@adu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
319 Kalem Sarf Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi Deposu- Hasan Efendi Mah. Hastaneler Cad. AYDIN
c) Teslim tarihi
Sözleşmeye müteakip başlanacak olup idarenin bilgisi dahilinde telefon veya mail yoluyla siparişler çekilecektir. Tebliğ tarihi itibari ile acil olan siparişler 48 saat, normal siparişler ise en geç 7 gün içerisinde teslim edilecektir. Malzemeler kurum sipariş verdikçe teslim edilecek olup tamamı 14 ay içinde tamamlanacaktır. Mal teslimi sırasında gönderilen evraklar (fatura, irsaliye vb.) 3 nüsha halinde teslim edilecektir. KESİN TEMİNATIN SÜRESİ 14 AY OLMALIDIR 3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı toplantı odası Hasanefendi Mah. Hastaneler Cad. AYDIN
b) Tarihi ve saati
18.12.2018 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığına ve TITUBB'a kayıt bildirim işlemlerinin tamamlanmış olduğunu gösterir belge
2-Teklif veren isteklilerin TITUBB'a kayıtlı olduğuna dair belge.
3-Teklif edilen ürünlerin üretici/ithalatçı firmalarının TITUBB'da kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4-İhaleye bayi olarak teklif veren isteklilerin üretici ithalatçı firmalarınınTITUBB'da bayisi olduklarını gösterir belge.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik şartnameye birebir uygunluk belgesi verilecektir. Teknik şartnamede numune istenen tüm kalemler için numuneler aşağıda belirtilen özellikler doğrultusunda ihale saatine kadar ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı İdari Birime teslim edilecektir.
-Numuneler orjinal ambalajında olmalıdır.
-Numunelerin üzerinde firma adı, malzeme adı ve sıra numarası belirtilmelidir.
-Ürünlerin numuneleri numune değerlendirme komisyonu tarafından açılıp incelenecektir. Numuneler teknik şartnameye uygun olsa dahi komisyon tarafından klinik ve laboratuvar şartlarında test edilecek uygun bulunmadığı taktirde alınmayacaktır..
-Uhdesinde malzeme kalan isteklilerin numuneleri sözleşme sonrasında malzemelerin tamamının teslimatı tamamlanıncaya kadar iade edilmeyecektir.
-Ürünlerin son kullanma tarihleri sipariş geçilen tarih itibariyle dikkate alınacaktır. Yüklenici teslimatı yapılmış olan malzemelerde miadının dolmasına en az 3 ay zaman kala bildirildiği taktirde bu malzemelerin miadı fiyat farkı gözetmeksizin değiştrilecektir.
-İhaleye giren firmalar birim fiyat teklif cetvellerini hem yazılı hem de elektronik ortamda getireceklerdir.
-Mal teslimi sırasında gönderilen evraklar (fatura, irsaliye vb.) 3 nüsha halinde teslim edilecektir.
-Malzemeler kurum sipariş verdikçe teslim edilecek olup tamamı 14 ay içinde içinde ödenecektir. (Her firma için ilk ödeme vadesi ilk sipariş tarihi olacaktır.) 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı idari birim adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı İdari Birim adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR