AFYONKARAHİSAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Tıbbi sarf malzeme alınacaktır

AFYONKARAHİSAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889383
Şehir : Afyonkarahisar
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE 3 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/552697
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
40 Kalem Diş Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
AFYONKARAHİSAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATINALMA SERVİSİ - ALİ ÇETİNKAYA MAH. ATATÜRK CAD. ( ESKİ DEVLET HAST. C BLOK ) AFYONKARAHİSAR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2018/2019 Yılı Afyonkarahisar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Tesislerinin 40 Kalem Diş Tıbbi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/552697
1-İdarenin
a) Adresi : ALİ ÇETİNKAYA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ ESKİ DEVLET HASTANESİ C BLOK NO:32 03100 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2722130920 - 2722131989
c) Elektronik Posta Adresi : afyonadsm@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 40 Kalem Diş Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Tesisleri
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup,ilgili Hastanelerin yazılı talepleri doğrultusunda 12 ay içerisinde peyderpey teslimat yapılacaktır. Siparişi verilen
ürünler, ilgili hastanenin isteğinden itibaren Acil durumlarda en geç 24 saat içinde, normal talepte 3 (üç) gün içinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AFYONKARAHİSAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATINALMA SERVİSİ - ALİ ÇETİNKAYA MAH. ATATÜRK CAD. ( ESKİ DEVLET HAST. C BLOK )
AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati : 04.12.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da
serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik
ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1-T.C Sağlık Bakanlığının 23.03.2015 Tarih ve 2015/09 Sayılı Genelgelerine İstinaden Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler ile ilgili olarak teklif edilen ürünlerin, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası Barkod
Numaraları ile Tedarikçiler ve Bayilerin Bayi Onaylarının bulunması zorunludur. Bayi tanımlayıcı numaralarının ve ürünlerin UBB çıktılarının ihale dosyasında bulunması zorunludur. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında
olmayan ürünler ile ilgili olarak teklif edilen ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olmadığına dair beyanlarını ve CE belgesi, Kalite belgeleri ve Standartla ilgili belgeleri teklif zarfı içinde sunacaklardır. Eksikliği
halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2-Yerli malı teklif eden istekliler, bu avantajdan yararlanmak için, ilgili Oda / Borsalar tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Yerli Malı Belgesi ve hangi kalem için yerli malı teklif edildiğini
belirten bir liste ihale dosyasında sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Tıbbi Sarf Malzeme Satışı yapılan işler Benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin SAKŞIN (SALYANGOZ), DİSPOSABLE MUAYENE SETİ, IŞINLI DOLGU CİHAZI, CERRAHİ MAKAS, SODYUM
HİPOKLORİT, POLİSAJ KEÇESİ, ADEZİV YAPIŞTIRMA SİMANI, SİMAN CAMI, SİLİKON BAZLI YUMUŞAK BESLEME MATERYALİ, RETRAKSİYON İPİ SETİ (00,0,1,2), PORTEGÜ, PORSELEN TAMİR KİTİ,
POLİKARBOKSİLAT SİMAN, PİYASEMEN İÇİN CERRAHİ TUNGUSTEN CARBİDE ROND FREZ, PİYASEMEN İÇİN CERRAHİ TUNGUSTEN CARBİDE FİSSÜR FREZ, PENSET DİŞSİZ, PANORAMİK RÖNTGEN
İÇİN ISIRTMA ÇUBUĞU KILIFI, ÖLÇÜ KAŞIĞI TEMİZLEME MALZEMESİ, MUFLA, LAK FIRÇASI, KROŞE TELİ 1.5 MM X 10 M (YARIM YUVARLAK), KROŞE TELİ 1.2 MM X 10 M (YARIM YUVARLAK),
KRON KÖPRÜ SÖKÜCÜ (OTOMATİK), KORUYUCU GECE PLAĞI, KALSİYUM HİDROKSİT VE İODOFORM İÇEREN KANAL DOLGU MATERYALİ, IŞIKLA SERTLEŞEN AKICI KOMPOZİT, JUMBO LASTİK
(ZIMPARA TAŞI), GEÇİCİ DOLGU MADDESİ (KAVİT) 25-30 GR., DÖNER KANAL EĞESİ ANGULDURVA İÇİN, DENTİN PİNİ, DENTAL TORCH CİHAZI, DENTAL BEYAZ ALÇI, ÇİNKO OKSİT OJENOL SİMAN,
CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI, BOND (7. JENERASYON), ASİT ETCHİNG JEL 2 ML, ARTİKÜLASYON KAĞIDI I FORMU, ARTİKÜLASYON KAĞIDI U FORMU, AMALGAM KAPSÜL NO:3, AERATÖR
KARTUŞU (BUTONLU)(PANA MAX PLUS MARKAYA UYUMLU) kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı AFYONKARAHİSAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATINALMA SERVİSİ - ALİ ÇETİNKAYA MAH. ATATÜRK CAD. ( ESKİ
DEVLET HAST. C BLOK ) AFYONKARAHİSAR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AFYONKARAHİSAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATINALMA SERVİSİ - ALİ ÇETİNKAYA MAH. ATATÜRK CAD. ( ESKİ DEVLET HAST. C BLOK ) AFYONKARAHİSAR
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 in ci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR