SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00763983
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA YENİHABER 07.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/74491
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12 Kalem Nükleer Tıp Laboratuvarı Sarf Malzemeleri Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.03.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüs İdari Birimler Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

12 KALEM NÜKLEER TIP LABORATUVARI SARF MALZEMELERİ ALIMI

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-SAKARYA ÜNİV. SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
12 KALEM NÜKLEER TIP LABORATUVARI SARF MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/74491

1-İdarenin

a) Adresi

:

ADNAN MENDERES CAD. SAĞLIK SOKAK 54100 MERKEZ ADAPAZARI/SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2648884014 - 2642756740

c) Elektronik Posta Adresi

:

seahdt@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

12 Kalem Nükleer Tıp Laboratuvarı Sarf Malzemeleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Sarf ve Laboratuvar Sarf Depolarına

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra malzemelerin teslimi peyder pey olarak ya da tek seferde idarenin talep ettiği zaman ve miktarlarda depoya raf teslimi şeklinde yapılacaktır. Malzemenin teslimatı ise idarenin siparişini takip eden 5 takvim günü içerisinde yapılacaktır. Yüklenici üzerinde kalan ihale malını teslim süresi ve mesai saatleri içerisinde ( hafta içi her gün 08:00 - 12:00 ile 13:00 - 17:00 arası ) Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Sarf/Laboratuvar Sarf deposuna teslim edeceklerdir. İstekliler ihale sonucu üzerinde kalan malzemeleri orijinal ambalajlarında, varsa özel taşıma mevzuatına göre ve teknik şartnameye uygun olarak teslim edeceklerdir. İdarenin teslim programını değiştirme haklı saklıdır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüs İdari Birimler Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

28.03.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

2 inci kalem İçin; Jenaratör TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) tarafından lisanslanmış olmalıdır. Teklif edilen jeneratör için, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilaç ruhsatı olmalıdır. Bu belgeler ihale komisyonuna ihale dosyasında ibraz edilmelidir.
1- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9 ve 12 inci kalemler İçin; Teklif edilen ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ürün ruhsatı olmalı veya radyofarmasötik ürün tescil belgesi olmalı ve/veya T.C. Sağlık Bakanlığı’na yapılmış ilaç ruhsat başvurusu ön incelemeyi geçmiş olmalıdır. Bu belgeler ihale komisyonuna ihale dosyası içerisinde ibraz edilmelidir.
10 ve 11 inci kalemler İçin; Teklif edilen ürünler TAEK tarafından lisanslanmış olmalı ve lisans belgeleri ihale dosyasında ibraz edilmelidir. Teklif edilen ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilaç ruhsat olmalıdır.
Bunun yanında tüm ürünlerde, tedarik edecek firma, TAEK tarafından bu malzemeleri taşımaya yetkilendirilmiş olmalıdır. Bu belgeler ihale dosyasında ibraz edilmelidir.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a) İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamındaki teklif ettikleri Ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası’ndan onaylandığını belirtir belgeyi teklif dosyasında sunacaklardır.
b) İstekli ithalatçı veya üretici ise firmasının,T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğunu, yetkili satıcı ise bayi olduğunu gösteren Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış çıktıyı belgelendireceklerdir.(Sundukları belge, ana bayi tanımlayıcı numarasını gösteren internet çıktısı olacaktır.)

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif edilen ürünlere ait teknik şartname maddelerini karşıladığını içeren katalog, broşür vb. dokümanları ihale dosyası içinde sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu veya özel sektörde tıbbi sarf malzemesi satımı ile ilgili iş bitirme belgesi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüs Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüs Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR