ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme alımı yapılacaktır

ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00984641
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Semt-Mahalle : GAZİ MAH. / A.O.ÇİFTLİĞİ
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 25.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/188753
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
135 KALEM TIBBİ SARF MALZEME TEMİNİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GAZI MAHALLESI SILAHTAR CADDESI No:2 06630 BEŞEVLER - YENİMAHALLE / ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HST.

135 KALEM TIBBİ SARF

135 kalem tıbbi sarf malzeme temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/188753

1-İdarenin

a) Adresi

:

GAZI MAHALLESI SILAHTAR CADDESI No:2 06630 BEŞEVLER YENİMAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3122126666 - 3122126507

c) Elektronik Posta Adresi

:

agdh@ankaragazi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

135 KALEM TIBBİ SARF MALZEME TEMİNİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTANESİ HASTANEMİZ TIBBİ SARF VE AYNİYAT MALZEME DEPOSU

c) Teslim tarihi

:

sözleşmenin imzalanmasını izleyen ilk iş gününden itibaren, ilgili depomuzun ihtiyaç durumuna göre partiler halinde teslimat yapılacaktır. Siparişlerin yazılı olması şartı aranmaz, telefon veya faks ile yapılan siparişler 10 (on) iş günü içerisinde sipariş veren depoya teslim edilecektir. Yüklenici, son teslim tarihinden en geç 20 gün öncesinde, ilgili depo tarafından sipariş edilmeyen malların adlarını ve teslim edilmesi gereken miktarlarını yazılı olarak bildirmek zorundadır. Son teslim tarihinden 10 gün öncesine kadar siparişi verilmeyen malzemelerin teslim edilmesi Yüklenicinin sorumluluğundadır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

GAZI MAHALLESI SILAHTAR CADDESI No:2 06630 BEŞEVLER - YENİMAHALLE / ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

17.05.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında ürün teklif edecek olan istekliler, Satış Merkezi Yetki Belgesini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1) İstekliler yürürlükteki mevzuat gereğince zorunlu olması durumunda cihaz/malzemelerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında sunacaklardır.
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt ve bildirimi aranmayacak olup, ürünler veya cihazların kapsam dışı olduğuna dair yazılı beyanı sunulmalıdır.
Teklif edilen ürünler Sağlık Bakanlığınca onaylı olacaktır. İstekliler teklif dosyalarında T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına üretici ve / veya ithalatçı firmaların ve bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir.
2) İstekliler teklif edecekleri cihazların UBB bilgilerini içeren İhale Dokümanı ile birlikte verilen BARKOD BİLDİRİM FORMUNU doldurarak imzalayacaklardır. Form EXCELL olarak CD formatında da İhale dosyasında yer alacaktır.
3) Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında ürünler için istekliler Biyosidal Ürün Ruhsatını teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1) İstekliler, teklif edilen cihazın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı Türkçe Katalog veya Açıklayıcı Dokümanları ihale işlem dosyasında sunacaklardır. Katologlarda teknik şartnamede belirtilen hususlar bulunmalıdır. Teknik Şartnamede belirtilen hususlar katologda bulunmuyorsa bu hükümler ile ilgili istekliler kendileri veya ithalatçı tarafından imzalı açıklamayı da teklifleri beraberinde vereceklerdir.
2) İhale komisyonu gerek duyması halinde demonstrasyon talep edebilir. Demonstrasyon ihale komisyonunun talebini takip eden 5 (beş) gün içerisinde aşağıdaki koşullarda yapılacaktır;
Demonstrasyon yapılacak olan cihazın idareye kurularak demonstrasyon yapılması esastır. Cihazın idareye kurulmasının teknik olarak mümkün olmaması durumunda Ankara ili Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulu bulunan resmi veya özel sektöre ait bir laboratuarda demonstrasyon yapılabilir. Bu durumda meydana gelebilecek masraflar yükleniciye aittir.
Yapılacak olan demonstrasyonda cihazların teknik şartnamedeki koşulları taşıyıp taşımadığı kontrol edilecektir.
3) İstekliler teklif ettikleri malzeme kalemleri için İhale Saatinden Önce NUMUNE teslim edeceklerdir.
Numuneler, her kalem için ayrı ayrı paketlenmiş, paketlerin üzerinde İhale Sıra No, İhale Listesindeki Adı, Firma Adı belirtecektir. Numuneler, firmanın isminin yazılı olduğu poşet, torba v.b. içine koyulacaktır. Teslim edilen numuneler için hazırlayacakları teslim formunu 2(İKİ) nüsha halinde doldurup bir nüshasını idareye vereceklerdir. Numunelerin yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak teslim edilmemesi durumunda numune verilmediği kabul edilecektir.
İhale için verilecek olan sarf malzeme numuneleri yapılacak olan çalışmalarda kullanılacaktır. Kullanılmayan numuneler karar bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilgili depodan teslim alınacaktır (Muayene ve Kabul Komisyonunca kontrol edilmek üzere idarede alıkonulan numuneler hariç). Kullanılan ve/veya Karar Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim alınmayan numunelerle ilgili her hangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. İstekliler teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu teklif mektubunda kabul ve taahhüt etmektedir.
4) İhale teknik şartnamesine göre kullanılacak tıbbi sarf malzeme ile birlikte ürünün kullanılacağı cihazı da verecek olan istekliler tıbbi sarf malzeme numuneleri ile birlikte uygunluğun tespiti amacıyla cihaz da teslim edeceklerdir. Ayrıca cihazların teknik özelliklerini gösterir katolog, açıklayıcı doküman v.b.belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR