MANİSA MERKEZEFENDİ DEVLET HST.

Tıbbi sarf malzeme alımı yapılacaktır

MANİSA MERKEZEFENDİ DEVLET HST.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00809599
Şehir : Manisa
Yayınlandığı Gazeteler

MANİSA OLAY 28.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/243966
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
71 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.06.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

71 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI İŞİ

DEVLET HASTANESİ -MANİSA MERKEZ EFENDİ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

71 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/243966

1-İdarenin

a) Adresi

:

MERKEZ EFENDI MAH. IZMIR CAD. 289 45010 MANİSA MERKEZ/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2364442008-1503/1504 - 2362346026

c) Elektronik Posta Adresi

:

manisadhs9.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

71 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Ambarı

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe 1 gün içerisinde başlanacaktır.Sarf malzemeler hastanenin ihtiyacı doğrultusunda yükleniciye verilecek siparişlerle peyper pey yapılacaktır. Sipariş tarihinden itibaren en geç 10(on) gün içerisinde (acil ihtiyaçlarda sipariş tarihinden itibaren en geç 3(üç) gün içerisinde)teslim edilecektir. 30.06.2019 tarihinde iş sona erecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

20.06.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
b)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. İsteklinin imalatçı olduğunu göstermesi için bu belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1) TİTUBB ÜRÜN VE YETKİ:
a) İstekliler ile teklif ettikleri Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu belge/belgeleri teklif dosyasında sunulacak ve belge üzerine ürün ihale sıra numaraları yazılacaktır.
b) TİTUBB kapsamı dışında olan ürünler için ise, üretici firma tarafından düzenlenmiş beyanı teklif dosyasında ibraz edeceklerdir.
c) İstekliler, teklif dosyalarında T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına üretici ve/veya ithalatçı firmaların ve bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir.
d) Teklif edilen ürünün ihale sıra numarası, ürünün adı, ürünün markası ve ürünün TİTUBB 'na kayıtlı ürün(barkot) numaraları Birim Fiyat Teklif Mektubu Eki Cetvelinde veya yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalı ayrı bir listede gösterilecek olup, teklif dosyasında sunulacaktır.
2) ÜTS ÜRÜN VE YETKİ:
a) İstekliler ile teklif ettikleri Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların, ÜTS kaydı olmalı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. Bunları teyit eden belgeler ihale teklif dosyasında sunulacak ve belge üzerine ürün ihale sıra numaraları yazılacaktır.
b) İstekli, imalatçı veya ithalatçı firma ise ulusal bilgi bankası firma numarasını gösteren belgeyi, istekli bayii ise ulusal bilgi bankası bayii numarasını gösteren belgeyi ihale dosyasında sunmak zorundadır.
c) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların/ürünlerin ÜTS' de tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır.
d) Teklif edilen cihazların/ürünlerin ÜTS' de kaydı gerekmiyorsa, imalatçı/ithalatçı firma tarafından ÜTS kapsamında olmadığına dair imzalı olarak verilmiş olan belge ihale dosyasında sunulacaktır. Bununla birlikte imalatçı/ithalatçı olduğunu gösterir belgede sunulması gerekmektedir.
e) Teklif edilen ürünün ihale sıra numarası, ürünün adı, ürünün markası ve ürünün ÜTS tarafından onaylanmış ürün (Barkod) numarası Birim Fiyat Teklif Mektubu Eki Cetvelinde veya yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalı ayrı bir listede gösterilecek olup, teklif dosyasında sunulacaktır.
NOT: “1” ve “2” maddelerde istenilen belgelerden birinin sunulması yeterli olacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) İstekliler teklif edecekleri ürünlere ait, ihale sıra numarası, firma adını yazarak 1 (bir) adet numuneyi ihale saatinden önce idareye teslim edip,ihale dosyasına teslim tutanağını koymak zorundadır.İhale dosyasında teslim tutanağı olmayan,numune üzerinde firma adı,sıra numarası yazılı olmayan kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
b-) İhale Komisyonundaki uzman üyeler, ihaledeki numuneleri Hastanemiz özellikli birimlerinde ( Ameliyathane, servis v.b ) teknik şartnameye uygun olup olmadığı deneyerek karar verilecek olup verilen numuneler geri iade edilmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Halk Bankası Manisa Şubesi IBAN: TR 30 0001 2009 5620 0005 0001 14 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Manisa Merkez Efendi Mah. İzmir Yolu Cad. No:289/B MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR