CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HASTANE FİNANSAL YÖNETİCİLİĞİ

Tıbbi patoloji ad kit karşılığı tam otomatik immünohistokimya sistemi alınacaktır

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HASTANE FİNANSAL YÖNETİCİLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942098
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM SİVAS 07.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/42640
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Antikor ve Kit Karşılığı İmmünohistokimya Testi (12.500 Adet) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ODASI KAMPÜS / SİVAS
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

TIBBİ PATOLOJİ AD KİT KARŞILIĞI TAM OTOMATİK İMMÜNOHİSTOKİMYA SİSTEMİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/42640
1-İdarenin
a) Adresi : Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastane Finansal Yöneticiliği 58140 MERKEZ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3462580000 - 3462580031
c) Elektronik Posta Adresi : hastanesat@cumhuriyet.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Antikor ve Kit Karşılığı İmmünohistokimya Testi (12.500 Adet)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
c) Teslim tarihi : İşin süresi, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 12 (Oniki) ay'dır. Hastanemiz dilerse sözleşme aşamasında sipariş takvimini belirleme yetkisine sahiptir. Teslimat bölüm isteği doğrultusunda yapılacaktır. Bölümün ilgili firmaya sipariş vermesinden itibaren en geç 15 (Onbeş) takvim günü içeresinde teslimat gerçekleşmelidir. Teslim edilmediği takdirde idari şartname ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ODASI KAMPÜS / SİVAS
b) Tarihi ve saati : 22.02.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
a)İstekliler, satıcı ve/veya temsilci firma teknik servis imkanlarını ve alt yapısını belgelemeli ve bunu teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna sunmalıdırlar.
b)İstekliler, satıcı firmanın TSE'den almış olduğu tıbbi cihaz servislerine hizmet yeterlilik belgesini teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler, teklif ettikleri cihazlara ait ISO,TSE,TSEK,TUV,CE,FDA kalite standardı belgelerinden en az birine sahip olmalı ve bunu belgelendirerek teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna sunmalıdırlar.
4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
UBB KODLARI:İstekliler teklif ettikleri ürünlerin T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu ve T.C.Sağlık Bakanlığı Bilgi Bankası’na (TİTUBB) ve/veya ÜTS'ye (Ürün Takip Sistemi) kayıt edildiğine ve onaylandığına dair belge ile teklif edilen her kalemin onaylanmış ürün (barkod) numarasını ve ayrıca distribitör ve/veya ana bayice alt bayilerin de Bayi/Firma kodlarını teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır.
Ayrıca isteklilerin teklif ettikleri ürünlerle ilgili olarak SGK Kurumu'nun GMDN ((Global Medical Device Nomenclature) (Evrensel tıbbi cihaz terminolojisi)) ve UNSPSC ((United Nations Standard Products and Services Code) (Birleşmiş Milletler Standart Ürün ve
Hizmetler Kodu)) kodları ile ilgili duyurusu dikkate alınacak olup eşleşmeyen veya hatalı eşleşen ürünlerden doğacak her türlü zarar ve sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.Yetki belgelerinin hangi kalemlere ait oldukları mutlaka belirtilmelidir.
İstekliler sözleşmeye gelirken üzerlerinde kalan ürünün XML dosyasını da sözleşme evrakları ile birlikte getireceklerdir. Sözleşme aşamasında XML dosyasını getirmeyen firmalarla sözleşme imzalanmayacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler. teklif ettikleri ürünlere ait teknik şartnameye cevap metinlerini teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Firmanın teklif dosyasına eklemiş olduğu katalog veya kullanım klavuzu ve Türkçe evraklardaki kanıtlar baz alınarak puantajlamaya konu olan fiyat dışı unsurlar değerlendirilecektir.Fiyat dışı unsur dikkate alındığında en avantajlı teklif değerlendirilecektir. Firma fiyat dışı unsura konu olan özellikleri yukarıda belirtilen şekilde kanıtlayamadığı taktirde söz konusu olan özelliğin, firmaya ait cihazda olmadığı kabul edilecektir.
a)Sistemin boyama sırasında reaksiyon kinetiğini sağlamak,dokunun kurumasını önlemek için herhangi bir ek aparata gerek duymaması bu sayede kullanıcıya ek iş yükü getirmemesi ve kontaminasyon riskini minimize etmesi (7 puan)
b) Sistemin, her bir slayt için birbirinden bağımsız protokolleri (single-double İHK,ISH farketmeksizin) aynı anda çalışabilmesi. Bu özellik sayesinde kullanıcının çalışılacak slaytlar
için herhangi bir gruplama yapma zorunluluğunun ortadan kalkması (3 puan)
c)Sistemin, datayı otomatik olarak saklayabilmesi ve bu sayede herhangi bir veri kayıp riskinin minimize edilmesi (2 puan)
d)Sistemin her bir boyama için doku kesiti büyüklüğü ve slayt üzerindeki yerinden ve bağımsız
olarak 100 µl antikor kullanması ve bu teknik üstünlük sayesinde kurumda var olan antikorların sarfiyatının minimize edilmesi.(3 Puan)
Hesaplama:
A Firmasının toplam teklif fiyatı * (% 100 - % Fiyat Dışı Unsur Toplam Puanı)
B Firmasının toplam teklif fiyatı * (% 100 - % Fiyat Dışı Unsur Toplam Puanı)
Örnek Uygulama
A firmasının toplam teklif fiyatı 102.000 tl , B firmasının teklif fiyatı 100.000 TL olsun. A firmasının fiyat dışı unsur toplam puanı 8, B firmasının fiyat dışı unsur toplam puanı 2 olsun.
A firması :102.000 tl x (% 100 - % Fiyat Dışı Unsur Toplam Puanı (8) )93.840 tl
B firması: 100.000 tl x (% 100 - % Fiyat Dışı Unsur Toplam Puanı (2) )98.000 tl
Sonuçta A firmasının teklifi, fiyat dışı unsurlar dikkate alındığında en avantajlı olduğu için seçilecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ KAMPÜS / SİVAS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR