ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi oksijen ve medikal gaz satın alınacaktır

ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941624
Şehir : Şanlıurfa
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE İPEKYOL 07.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/47336
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7 Kalem Tıbbi Oksijen ve Medikal Gaz Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
1-Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bağlı ek binaları 2-M.Akif İnan Eğitim Hastanesi ve bağlı ek binaları 3- Akçakale Devlet Hastanesi, 4- Balıklıgöl Devlet Hastanesi, 5- Birecik Devlet Hastanesi, 6- Bozova Devlet Hastanesi, 7- Ceylanpınar Devlet Hastanesi, 8- Halfeti Devlet Hastanesi, 9- Harran Devlet Hastanesi , 10- Hilvan Devlet Hastanesi, 11- Siverek Devlet Hastanesi 12- Suruç Devlet Hastanesi, 13- Viranşehir Devlet Hastanesi, 14- Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve bağlı ek binaları 15-Siverek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 16- M.Akif İnan Eğitim Hastanesi Haliliye Ünitesi 17-112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.02.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (Baglarbasi Mah, Ipekyol cad, 63050 - Personel Hizmetleri ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Kat:2 Konferans Salonu) Haliliye / ŞANLIURFA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ OKSİJEN VE MEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Tıbbi Oksijen ve Medikal Gaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/47336

1-İdarenin
a) Adresi : Bağlarbaşı Mah. ipekyol cad. 63050 HALİLİYE/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4143182400 - 4143182420
c) Elektronik Posta Adresi : sanliurfa.imis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 Kalem Tıbbi Oksijen ve Medikal Gaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1-Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bağlı ek binaları 2-M.Akif İnan Eğitim Hastanesi ve bağlı ek binaları 3- Akçakale Devlet Hastanesi, 4- Balıklıgöl Devlet Hastanesi, 5- Birecik Devlet Hastanesi, 6- Bozova Devlet Hastanesi, 7- Ceylanpınar Devlet Hastanesi, 8- Halfeti Devlet Hastanesi, 9- Harran Devlet Hastanesi , 10- Hilvan Devlet Hastanesi, 11- Siverek Devlet Hastanesi 12- Suruç Devlet Hastanesi, 13- Viranşehir Devlet Hastanesi, 14- Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve bağlı ek binaları 15-Siverek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 16- M.Akif İnan Eğitim Hastanesi Haliliye Ünitesi 17-112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
c) Teslim tarihleri : Yüklenici uhdesinde kalan mal/malları, hastaneler ihtiyacı doğrultusunda pey der pey alacaktır. Talepler siparişe müteakip Tıbbi oksijen gazı ve medikal gazlar(7. Kalem Etilen Oksit Gazı (37,5) Kg Tüp Dolumu hariç) 24 (yirmi dört) saat içinde yüklenici tarafından karşılanacaktır. Tıbbi Oksijen gazı ve medikal gazların teslimatı resmi tatil günleri ile hafta sonu tatillerinde de kesintisiz sürdürülecektir. 7. Kalem Etilen Oksit Gazı (37,5) Kg Tüp Dolumu siparişe müteakip 30 gün içinde teslimi yapılacaktır. Sağlık Tesisinin zor durumda kalmaması için söz konusu kalemin takibi ve tüketimi yüklenici ve sağlık tesisindeki sorumlu personel ile koordineli bir şekilde yürütülecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (Baglarbasi Mah, Ipekyol cad, 63050 - Personel Hizmetleri ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Kat:2 Konferans Salonu) Haliliye / ŞANLIURFA
b) Tarihi ve saati : 28.02.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)-İhaleye katılan firmalar üretici ise; Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış medikal amaçlı gaz üretim izin belgesi ihale dosyasında sunmak zorundadır.
b)-İhaleye katılan firmalar bayii ise; bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı gaz üretim izin belgesini ve yine bayii kendisinin ilgili il sağlık müdürlüğünden almış olduğu medikal amaçlı gaz dolum dağıtım izin belgesini ihale dosyasında sunmak zorundadır.
c)-İhaleye katılan firmalar bayii ise bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair yazıyı ihale dosyasında sunmak zorundadır. Ayrıca medikal gaz imalatında yada dolum dağıtımında yasal olarak zorunlu olan Sağlık Bakanlığınca yada il Sağlık Müdürlüklerince verilmiş bulunan mesul müdürlük belgesini ihale dosyasında sunmak zorundadır
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Personel Ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Satın Alma Birimi Haliliye / Şanlıurfa [İstekliler ihale dokümanı satış bedeli tutarını Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bank A.Ş Şanlıurfa İpekyol Şubesi TR55 0001 2001 3210 0006 0000 05 nolu hesabına nolu kurumsal hesabına (ihale kayıt numarası belirtilerek ve doküman bedeli olduğuna ilişkin kayıt düşülerek) yatırdıklarına dair dekontu idareye sunmak suretiyle ve EKAP'a kayıtlı olması durumunda ihale dokümanını satın alabilirler.] ŞANLIURFA İl Sağlık Müdürlüğü Şehitlik Vergi Dairesi No:7390003884 adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Satın Alma Birimi (Bağlarbaşı Mah. İpekyol Cad. 63050 Haliliye / ŞANLIURFA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR